Scroll to navigation

LOG(3) Podręcznik programisty Linuksa LOG(3)

NAZWA

log, logf, logl - funkcja logarytmu naturalnego

SKŁADNIA

#include <math.h>

double log(double x);

float logf(float x);
long double logl(long double x);

Proszę linkować z -lm.


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

logf(), logl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają logarytm naturalny argumentu x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają logarytm naturalny argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi 1, to wynikiem jest +0.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe zero, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają -HUGE_VAL, HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

Jeśli x jest ujemne (włączając w to ujemną nieskończoność), to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN ("nie jest liczbą").

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd dziedziny: x jest ujemne
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
Błąd bieguna: x wynosi zero
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
log(), logf(), logl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W wersji 2.5 i wcześniejszych biblioteki glibc, wywołanie log() z argumentem NaN rzuca niewłaściwy wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ZOBACZ TAKŻE

cbrt(3), clog(3), log10(3), log1p(3), log2(3), sqrt(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15