Scroll to navigation

dpkg-gensymbols(1) Dpkg-sviten dpkg-gensymbols(1)

NAMN

dpkg-gensymbols - generera symbolfiler (information om delade bibliotek)

SYNOPS

dpkg-gensymbols [flagga...]

BESKRIVNING

dpkg-gensymbols söker genom en temporärt byggträd (som standard debian/tmp) efter bibliotek och skapar en symbols-fil som beskriver dem. Denna fil kommer sedan, såvida den inte är tom, att installeras i DEBIAN-underkatalogen i byggträdet så att den hamnar i styrinformationen i paketet.

När dessa filer skapas, används ett par symbolfiler från paketansvariga som indata. Programmet söker efter följande filer (och använder den första det finner):

 • debian/paket.symbols.arkitektur
 • debian/symbols.arkitektur
 • debian/paket.symbols
 • debian/symbols

Dessa filer är i huvudsak intressanta för att kunna tillhandahålla den minimala version associerad med varje symbol i biblioteken. Detta motsvarar normalt den första version av paketet som tillhandahöll symbolen, men det kan manuellt inkrementeras av de ansvariga om symbolens ABI utökas med bibehållen bakåtkompatibilitet. Det är den ansvarigas ansvar att hålla dessa filer àjourförda och korrekta, men dpkg-gensymbols kan hjälpa till med detta.

När den genererade symbolfilen skiljer sig mot den version som tillhandahållits av de paketansvariga kommer dpkg-gensymbols att skriva ut en differens mellan de två versionerna. Om ändringarna är för stora kommer programmet dessutom att misslyckas (du kan justera hur stora ändringar du kan tolerera, se flaggan -c).

UNDERHÅLLA SYMBOLFILER

The symbols files are really useful only if they reflect the evolution of the package through several releases. Thus the maintainer has to update them every time that a new symbol is added so that its associated minimal version matches reality. The diffs contained in the build logs can be used as a starting point, but the maintainer, additionally, has to make sure that the behaviour of those symbols has not changed in a way that would make anything using those symbols and linking against the new version, stop working with the old version. In most cases, the diff applies directly to the debian/package.symbols file. That said, further tweaks are usually needed: it's recommended for example to drop the Debian revision from the minimal version so that backports with a lower version number but the same upstream version still satisfy the generated dependencies. If the Debian revision can't be dropped because the symbol really got added by the Debian specific change, then one should suffix the version with ‘~’.

Innan man applicerar en patch på symbolfilen bör de ansvariga dubbelchecka att den är korrekt. Publicerade symboler bör inte försvinna, så patchen bör ideellt sett bara lägga till nya rader.

Note that you can put comments in symbols files: any line with ‘#’ as the first character is a comment except if it starts with ‘#include’ (see section Using includes). Lines starting with ‘#MISSING:’ are special comments documenting symbols that have disappeared.

Glöm inte att kontrollera om de gamla symbolversionerna måste ökas. Det finns inget sätt för dpkg-gensymbols att varna om detta. Att blint applicera diffen eller utgå från att inget har ändrats om diffen är tom, utan att se efter sådana ändringar, kan leda till att paket med lösa beroenden kan deklarera att de fungerar med äldre paket de inte kan fungera tillsammans med. Detta kommer introducera svårfunna problem vid (delvisa) uppgraderingar.{

Använda #PACKAGE#-substituering

I några sällsynta fall skiljer sig namnet på biblioteket mellan arkitekturer. För att undvika att hårdkoda namnet på paketet i symbolfilen kan du använda markören #PACKAGE#. Den ersätts av det faktiska paketnamnet när symbolfilen installeras. Till skillnad från #MINVER#-markören kommer #PACKAGE# aldrig att dyka upp i en symbolfil i ett binärpaket.

Använda symboltaggar

Symboltaggning är nyttigt för att markera symboler som är speciella på något sätt. Alla symboler kan ha ett godtyckligt antal taggar associerade med sig. Medan alla taggar tolkas och lagras är det bara ett par av dem som förstås av dpkg-gensymbols och som utlöser specialhantering av symbolerna. Se undersymbolen Standardsymboltaggar för mer information om dessa taggar.

Taggarna anges precis före symbolnamnet (inga blanksteg tillåts mellan). Den börjar alltid med en vänsterparentes (, slutar med en högerparentes ), och måste innehålla minst en tagg. Ytterligare taggar avdelas med tecknet |. En tagg kan ha ett värde, vilket separeras från taggnamnet med tecknet =. Taggnamn och värden kan vara godtyckliga strängar, förutom att de inte kan innehålla de speciella tecknen ) | =. Symbolnamn som följer en taggangivelse kan, om så önskas, citeras med antingen ' eller " för att tillåta blanksteg. Om inga taggar anges för symbolen tolkas dock citattecken som en del av symbolnamnet, vilket fortsätter till det första blanksteget.

(tag1=jag är markerad|taggnamn med blanksteg)"taggad citerad symbol"@Bas 1.0 (optional)taggad_ociterad_symbol@Bas 1.0 1 ociterad_symbol@Bas 1.0

Den första symbolen i exemplet är heter taggad citerad symbol och har två taggar: tag1 med värdet jag är markerad och taggnamn med blanksteg som inte har något värde. Den andra symbolen heter taggad_ociterad_symbol och är bara taggad med taggen som heter optional. Den sista symbolen är ett exempel på en normal, otaggad symbol.

Eftersom symboltaggar er en utökning av formatet i deb-symbols(5) kan de bara användas i symbolfiler i källkodspaket (dessa filer är att anse som mallar som används för att bygga symbolfilerna som finns i binärpaketen). När dpkg-gensymbols anropas utan flaggan -t kommer det att mata ut symbolfiler kompatibla med deb-symbols(5)-formatet: det hanterar symboler helt beroende på vad som beskrivs av standardtaggarna och tar bort alla taggar från utdata. I mall-läge (-t) kommer däremot alla symboler och deras taggar (både standard och okända) att behållas i utdata och skrivas i sin originalform så som de lästes in.

Standardsymboltaggar

optional
A symbol marked as optional can disappear from the library at any time and that will never cause dpkg-gensymbols to fail. However, disappeared optional symbols will continuously appear as MISSING in the diff in each new package revision. This behaviour serves as a reminder for the maintainer that such a symbol needs to be removed from the symbol file or readded to the library. When the optional symbol, which was previously declared as MISSING, suddenly reappears in the next revision, it will be upgraded back to the “existing” status with its minimum version unchanged.

Taggen är användbar för symboler som är privata och vars försvinnande inte gör att ABI:et går sönder. De flesta C++-mallinstansieringar faller till exempel in under denna kategori. Som andra taggar kan den här även ha ett godtyckligt värde: det kan användas för att indikera varför symbolen är att anse som valfri.

arch=architecture-list
arch-bits=architecture-bits
arch-endian=architecture-endianness
These tags allow one to restrict the set of architectures where the symbol is supposed to exist. The arch-bits and arch-endian tags are supported since dpkg 1.18.0. When the symbols list is updated with the symbols discovered in the library, all arch-specific symbols which do not concern the current host architecture are treated as if they did not exist. If an arch-specific symbol matching the current host architecture does not exist in the library, normal procedures for missing symbols apply and it may cause dpkg-gensymbols to fail. On the other hand, if the arch-specific symbol is found when it was not supposed to exist (because the current host architecture is not listed in the tag or does not match the endianness and bits), it is made arch neutral (i.e. the arch, arch-bits and arch-endian tags are dropped and the symbol will appear in the diff due to this change), but it is not considered as new.

I det vanliga icke-mall-läget skrivs endast de arkitekturspecifika symboler som motsvarar den aktuella värdarkitekturen till symbolfilen. Å andra sidan skrivs alla arkitekturspecifika symboler (inklusive de från andra arkitekturer) till symbolfilen i mall-läget.

The format of architecture-list is the same as the one used in the Build-Depends field of debian/control (except the enclosing square brackets []). For example, the first symbol from the list below will be considered only on alpha, any-amd64 and ia64 architectures, the second only on linux architectures, while the third one anywhere except on armel.

(arch=alpha any-amd64 ia64)64bit_specific_symbol@Base 1.0 (arch=linux-any)linux_specific_symbol@Base 1.0 (arch=!armel)symbol_armel_does_not_have@Base 1.0

The architecture-bits is either 32 or 64.

(arch-bits=32)32bit_specific_symbol@Base 1.0 (arch-bits=64)64bit_specific_symbol@Base 1.0

The architecture-endianness is either little or big.

(arch-endian=little)little_endian_specific_symbol@Base 1.0 (arch-endian=big)big_endian_specific_symbol@Base 1.0

Multiple restrictions can be chained.

(arch-bits=32|arch-endian=little)32bit_le_symbol@Base 1.0

ignore-blacklist
dpkg-gensymbols har en intern svartlista över symboler som inte skall förekomma i symbolfiler eftersom de oftast bara är sidoeffekter från implementationsdetaljer i verktygskedjan. Om du, av någon orsak, verkligen vill att en av dessa symboler skall tas med i symbolfilen måste du tagga symbolen med ignore-blacklist. Det kan vara nödvändigt för lågnivå-verktygskedjebibliotek som libgcc.
c++
Betecknar c++-symbolmönster. Se stycket Använda symbolmönster nedan.
symver
Anger symver (symbolversion)-symbolmönstret. Se stycket Använda symbolmönster nedan.
regex
Anger regex-symbolmönstret. Se stycket Använda symbolmönster nedan.

Använda symbolmönster

Till skillnad från vanliga symbolspecifikationer kan ett mönster täcka flera faktiska symboler från biblioteket. dpkg-gensymbols kommer försöka matcha varje mönster mot varje faktisk symbol som inte har en motsvarande specifik symbol definierad i symbolfilen. Så fort det första mönster som motsvarar symbolen hittas kommer alla dess taggar och egenskaper att användas som en basspecifikation för symbolen. Om inget mönster motsvarar symbolen kommer den att tolkas som ny.

Ett mönster anses som tappat om det inte motsvarar några symboler i biblioteket. Som standard kommer detta få dpkg-genchanges att misslyckas om -c1 eller högre anges. Om ett sådant misslyckande inte är önskvärt kan mönstret dock märkas med taggen optional. Om mönstret då inte motsvarar någonting kommer det bara dyka upp i differensen som saknas (MISSING). Mönstret kan dessutom, precis som andra symboler, begränsas till specifika arkitekturer med hjälp av arch-taggen. Se stycket Standardsymboltaggar ovan för mer information.

Mönster är en utökning av deb-symbols(5)-formatet och är därför endast tillåtna i symbolfilmallar. Syntax för angivelse av mönster skiljer sig inte från den för en specifik symbol. Symbolnamnsdelen av specifikationen fungerar dock som ett uttryck som skall jämföras mot namn@version för den faktiska symbolen. För att skilja mellan olika sorters mönster, taggas mönster normalt med en speciell tagg.

För närvarande stöder dpkg-gensymbols tre grundläggande mönstertyper:

c++
Detta mönster anges med taggen c++. Den matchar enbart C++-symboler med deras avmanglade symbolnamn (som det skrivs ut av c++filt(1)-verktyget). Det här mönstret är väldigt nyttigt för att matcha symboler vars manglade namn kan skilja sig mellan olika arkitekturer, medan deras avmanglade namn är desamma. En grupp dylika symboler är icke-virtuella "thunks" som har arkitekturspecifika offsetvärden inbyggda i sina manglade namn. En vanlig instans av detta fall är en virtuell destruktör som under diamantarv behöver en icke-virtuell "thunk"-symbol. Även om till exempel ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base på 32-bitarsarkitekturer troligtvis är _ZThn16_N3NSB6ClassDD1Ev@Base på64-bitarsarkitekturer, så kan de matchas med ett enda c++-mönster:

libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER# [...] (c++)"non-virtual thunk to NSB::ClassD::~ClassD()@Base" 1.0 [...]

Det avmanglade namnet ovan kan hämtas genom att utföra följande kommando:

$ echo '_ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base' | c++filt

Observera att även om det manglade namnet per definition är unikt i biblioteket gäller inte detta för avmanglade namn. Flera distinkta verkliga symboler kan ha samma avmanglade namn. Det gäller till exempel för icke-virtuella "thunk"-symboler i konfigurationer med komplexa arv eller för de flesta konstruktörer och destruktörer (eftersom g++ normalt genererar två symboler för dem). Eftersom dessa kollisioner sker på ABI-nivån bör de dock inte sänka kvaliteten på symbolfilen.

symver
Detta mönster anges med taggen symver. Välunderhållna bibliotek har versionshanterade symboler där varje version motsvarar uppströmsversionen där symbolen lades till. Om det är fallet kan du använda ett symver-möster för att matcha alla symboler som matchar den specifika versionen. Till exempel:

libc.so.6 libc6 #MINVER# (symver)GLIBC_2.0 2.0 [...] (symver)GLIBC_2.7 2.7 access@GLIBC_2.0 2.2

Alla symboler associerade med versionerna GLIBC_2.0 och GLIBC_2.7 kommer leda till den minimal version 2.0 respektive 2.7, med undantag av symbolen access@GLIBC_2.0. Den sistnämnda kommer leda till ett minsta beroende på libc6 version 2.2 trots att den motsvarar mönstret "(symver)GLIBC_2.0"-mönstret, eftersom specifika symboler gäller före mönster.

Observera att även om den gamla sortens jokerteckenmönster (anges med "*@version" i symbolnamnfältet) fortfarande stöds så rekommenderas de inte längre i och med den nya sortens syntax "(symver|optional)version". Till exempel bör "*@GLIBC_2.0 2.0" skrivas som "(symver|optional)GLIBC_2.0 2.0" om samma beteende behövs.

regex
Mönster med reguljära uttryck anges med taggen regex. De matchar med det reguljära uttrycket på perl-form som anges i symbolnamnsfältet. Ett reguljärt uttryck matchar som det står, glöm därför inte att inleda det med tecknet ^, annars kommer det matcha godtycklig del av den verkliga symbolens namn@version-sträng. Till exempel:

libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER# (regex)"^mystack_.*@Base$" 1.0 (regex|optional)"private" 1.0

Symboler som "mystack_new@Base", "mystack_push@Base", "mystack_pop@Base" osv. kommer att träffas av det första mönstret medan t.ex "ng_mystack_new@Base" inte gör det. Det andra mönstret motsvarar alla symbolen som innehåller strängen "private" i sina namn och träffar kommer att ärva optional-taggen från mönstret.

Grundläggande mönster som anges ovan kan kombineras där det är vettigt. I så fall behandlas de i den ordning taggarna anges. Till exempel kommer både

(c++|regex)"^NSA::ClassA::Private::privmethod\d\(int\)@Base" 1.0 (regex|c++)N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base 1.0

att träffa symbolerna "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod1Ei@Base" och "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod2Ei@Base". När det första mönstret jämförs avmanglas först symbolen som en C++-symbol, varefter det avmanglade namnet jämförs med det reguljära uttrycket. När det andra mönstret jämförs, å andra sidan, jämförs det reguljära uttrycket mot det råa symbolnamnet, varefter symbolen testas för att se om det är av C++-typ genom att försöka avmangla det. Om ett grundläggande mönster misslyckas kommer hela uttrycket att misslyckas. Därför kommer, till exempel "__N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base" inte att träffas av något av mönstrena eftersom det inte är en giltig C++-symbol.

I allmänhet delas alla mönster in i två grupper. alias (grundläggande c++ och symver) och generella mönster (regex, samtliga kombinationer av multipla grundläggande mönster). Det går snabbt att träffa grundläggande aliasbaserade mönster (O(1)) medan generella mönster är O(N) (N - antal generella mönster) för varje symbol. Det rekommenderas därför inte att använda för många generella mönster.

När flera mönster träffar samma verkliga symbol föredras alias (först c++, sedan symver) framför generella mönster. Generella mönster träffas i den ordning de upptäcktes i symbolfilmallen fram till den första lyckade träffen. Observera dock att manuell omsortering av poster i mallfilen inte rekommenderas då dpkg-gensymbols genererar differensfiler baserad på den alfanumeriska sorteringsordningen av dess namn.

Använda inkluderingar

När uppsättningen av exporterade symboler skiljer sig mellan arkitekturer kan det vara ineffektivt att använda en enda symbolfil. I dessa fall kan ett inkluderingsdirektiv vara nyttigt på flera sätt:
 • Du kan faktorisera de gemensamma delarna i en extern fil och inkludera den filen i din paket.symbols.arkitektur-fil genom att använda ett inkluderingsdirektiv som detta:

  #include "paket.symbols.common"

 • Inkluderingsdirektivet kan även taggas som alla andra symboler:

  (tag|...|tagN)#include "fil-att-inkludera"

  Alla symboler som inkluderas från fil-att-inkludera kommer att anses som standard vara taggade med tag ... tagN. Du kan använda denna funktion för att skapa en gemensam paket.symbols-fil som inkluderar arkitekturspecifika filer:

  gemensam_symbol1@Base 1.0 (arch=amd64 ia64 alpha)#include "paket.symbols.64bit" (arch=!amd64 !ia64 !alpha)#include "paket.symbols.32bit" gemensam_symbol2@Base 1.0

Symbolfilerna läses radvis, och inkluderingsdirektiv utförs så fort de upptäcks. Det betyder att innehållet i den inkluderade filen kan överstyra allt innehåll som förekom före inkluderingsdirektivet och att innehåll efter direktivet kan överstyra allt från den inkluderade filen. Alla symboler (även andra #include-direktiv) i den inkluderade filen kan ange ytterligare taggar eller överstyra värden för de ärvda taggarna i sin taggspecifikation. Det finns dock inte något sätt för en symbol att ta bort någon av sina ärvda taggar.

En inkluderad fil kan repetera huvudraden som innehåller SONAMNet för biblioteket. I så fall överstyr den en eventuell huvudrad som lästs in tidigare. Det är vanligtvis dock bäst att undvika att duplicera huvudrader. Ett sätt att göra det är som följer:

#include "libnågonting1.symbols.common" arkitekturspecifik_symbol@Base 1.0

God hantering av bibliotek

Ett välunderhållet bibliotek har följande funktioner:
 • dess API är stabilt (publika symboler tas aldrig bort, endast nya publika symboler läggs till) och inkompatibla ändringar görs endast när SONAMNet ändras;
 • ideellt använder det en versionhanterade symboler för att upprätthålla ABI-stabilitet trots interna ändringar och API-utökningar;
 • det exporterar inte privata symboler (sådana symboler kan taggas med "optional" för att gå runt detta).

När man underhåller symbolfilen är det lätt att upptäcka symboler som dyker upp och försvinner. Det är svårare att upptäcka inkompatibla API- och ABI-ändringar. Den paketansvarige bör därför noggrant läsa igenom uppströmsändringsloggen för fall då reglerna för god hantering av bibliotek bryts. Om ett möjligt fel upptäcks bör uppströmsförfattaren meddelas, då det alltid är bättre att problemet rättas uppströms än specifikt i Debian.

FLAGGOR

-Ppaketbyggkatalog
Sök paketbyggkatalog istället för debian/tmp.
-ppaket
Definiera paketnamnet. Krävs om mer än ett binärpaket listas i debian/control (eller om det inte finns någon debian/control-fil).
-vversion
Definiera paketversion. Standardvärdet är versionen som hämtas från debian/changelog. Krävs om programmet anropas utanför ett källkodspaketträd.
-ebiblioteksfil
Analyserar endast bibliotek som listats explicit istället för att hitta alla publika bibliotek. Du kan använda ett jokertecken för filnamn (se manualsidan File::Glob(3perl) för detaljer) i biblioteksfil för att träffa multipla bibliotek med ett enda argument (annars behöver du flera -e).
-lkatalog
Prepend directory to the list of directories to search for private shared libraries (since dpkg 1.19.1). This option can be used multiple times.

Observera: Använd den här flaggan istället för att sätta LD_LIBRARY_PATH, eftersom miljövariabeln används för att styra körtidslänkaren, och genom att utnyttja det för att ange sökvägen till delade bibliotek vid kompilering kan det uppstå problem, till exempel vid korskompilering.

-Ifilnamn
Använd filnamn som referensfil för att generera symbolfilen som integreras i själva paketet.
-O[filnamn]
Visa den genererade symbolfilen på standard ut eller spara som filnamn om det anges, istället för debian/tmp/DEBIAN/symbols (eller paketbyggkatalog/DEBIAN/symbols om -P användes). Om filnamn redan existerar kommer dess innehåll att användas som bas för den genererade symbolfilen. Du kan använda den här funktionen för att uppdatera en symbolfil så att den motsvarar en nyare uppströmsversion av ditt bibliotek.
-t
Skriv symbolfilen i mall-läge istället för i formatet kompatibelt med deb-symbols(5). Huvudskillnaden är att symbolnamn och taggar skrivs i sin originalform i mall-läget, till skillnad från de efterbehandlade symbolnamnen med borttagna taggar som skrivs i det kompatibla läget. Dessutom kan vissa symboler uteslutas när en vanlig deb-symbols(5)-fil skrivs (i enlighet med tagghanteringsreglerna) medan alla symboler alltid skrivs till symbolfilsmallen.
-c[0-4]
Definiera vilka kontroller som skall utföras när den genererade symbolfilen jämförs med den mallfil som används som startpunkt. Som standard är nivån 1. Genom att öka nivån utförs flera kontroller, inklusive alla kontroller på lägre nivå. Nivå 2 misslyckas om nya symboler har introducerats. Nivå 3 misslyckas om några bibliotek har försvunnit. Nivå 4 misslyckas om några bibliotek har introducerats.

Värdet kan överstyras med miljövariabeln DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL.

-q
Håll tyst och generera aldrig en differens mellan den genererade symbolfilen och mallfilen som användes som startpunkt eller visa varningar om nya/förlorade bibliotek eller nya/förlorade symboler. Den här flaggan tar endast bort informationsutdata, inte själva kontrolleran (se flaggan -c).
-aarkitektur
Anta arkitektur som värdarkitektur vid hantering av symbolfiler. Använd den här flaggan för att generera en symbolfil eller differens för valfri arkitektur så länge dess binärer är tillgängliga.
-d
Aktiverar felsökningsläge. Flera meddelanden visas för att förklara vad dpkg-gensymbols gör.
-V
Aktivera pratsamt läge. Den genererade symbolfilen innehåller ej längre rekommenderade symboler som kommentarer. I mall-läge följs dessutom mönstersymboler av kommentarer som visar vilka verkliga symboler som har träffats av mönstret.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL
Overrides the command check level, even if the -c command-line argument was given (note that this goes against the common convention of command-line arguments having precedence over environment variables).
DPKG_COLORS
Sets the color mode (since dpkg 1.18.5). The currently accepted values are: auto (default), always and never.
DPKG_NLS
If set, it will be used to decide whether to activate Native Language Support, also known as internationalization (or i18n) support (since dpkg 1.19.0). The accepted values are: 0 and 1 (default).

SE ÄVEN

https://people.redhat.com/drepper/symbol-versioning
https://people.redhat.com/drepper/goodpractice.pdf
https://people.redhat.com/drepper/dsohowto.pdf
deb-symbols(5), dpkg-shlibdeps(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2019-06-03 1.19.7