Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [opcions] fitxer


Visualitza un llibre electrònic.

Sempre que passeu arguments a ebook-viewer i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--continue
Continua la lectura al llibre obert anteriorment

--debug-javascript
Dirigeix les alertes de javascript i els missatges de consola a la consola

--detach
Separa del terminal de control, si escau (només Linux)

--full-screen, --fullscreen, -f
Si s'especifica, s'intentarà que la finestra del visualitzador s'obri en pantalla completa.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--open-at
La posició en què s'obrirà el llibre especificat. La posició és una ubicació, com es mostra a la cantonada superior esquerra del visualitzador. Alternativament, podeu utilitzar la forma toc:something, que obrirà la ubicació de la primera entrada de la taula del contingut que contingui la cadena «something».

--raise-window
Si s'especifica, la finestra del visualitzador intentarà anar al primer pla quan s'iniciï.

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de febrer 01, 2019 3.39.1