Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]


Czytanie/zapis metadanych plików książki

Obsługiwane formaty odczytu metadanych: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Obsługiwane formaty zapisu metadanych: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Różne typy plików obsługują różne typy metadanych. Jeśli zostaną wprowadzone nieobsługiwane dane, zostaną one pominięte.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--author-sort
Ciąg znaków używany podczas sortowania według autora. Jeśli nie zostanie określony, a autor(rzy) nie będą wskazani, zostanie automatycznie wygenerowany od autora(ów).

--authors, -a
Wpisz autorów. Jeśli występuje kilku autorów oddzielaj ich za pomocą znaku "&". Dane autorów powinny być podane w kolejności: Imię Nazwisko.

--book-producer, -k
Podaj producenta książki (w Polsce nie praktykowane).

--category
Wpisz kategorię książki.

--comments, -c
Ustaw opis dla e-booka.

--cover
Ustaw podany plik jako okładkę.

--date, -d
Podaj datę publikacji.

--from-opf
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

--get-cover
Pobierz okładkę z książki i zapisz ją do określonego pliku.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--identifier
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

--index, -i
Podaj numer książki w cyklu.

--isbn
Wpisz numer ISBN książki.

--language, -l
Podaj język.

--lrf-bookid
Ustaw identyfikator książki w plikach LFR

--publisher, -p
Ustaw wydawcę e-booka.

--rating, -r
Wpisz ocenę. Musi to być cyfra pomiędzy 1 a 5.

--series, -s
Wybierz serie, do których należy ta książka.

--tags
Wpisz etykiety dla książki. Kolejne etykiety oddzielaj przecinkami.

--title, -t
Wpisz tytuł.

--title-sort
Forma tytułu używana przy sortowaniu. Jeśli nie jest określona, a tytuł jest podany, zostanie ona automatycznie wygenerowana z tytułu.

--to-opf
Określ nazwę dla pliku OPF. Metadane zostaną zapisane w tym pliku.

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lutego 01, 2019 3.39.1