Scroll to navigation

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

NAME

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opcions] [camí_al_llibre_electrònic] [nom_del_fitxer_dins_del_llibre ...]


Llança l'eina d'edició de llibres de calibre. De manera opcional també podeu especificar els noms dels fitxers dins del llibre que s'obriran automàticament per a l'edició.

Sempre que passeu arguments a ebook-edit i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--detach
Separa del terminal de control, si escau (només Linux)

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de febrer 01, 2019 3.39.1