Scroll to navigation

EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

NAME

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]


Convert an e-book from one format to another.

input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first two arguments to the command.

The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then it is treated as a directory and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is written to that directory. These files are the files that would normally have been passed to the output plugin.

After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying various options. The available options depend on the input and output file types. To get help on them specify the input and output file and then use the -h option.

For full documentation of the conversion system see conversion

Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Opcje i domyślne wartości są różne w zależności od formatu wejściowego i wyjściowego, zawsze więc należy je sprawdzić:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h


Poniżej znajdują się opcje wspólne dla wszystkich formatów, a następnie te, które zależą od formatu wejścia i wyjścia.

  • OPCJE PLIKU ŹRÓDŁOWEGO
  • OPCJE PLIKU WYJŚCIOWEGO
  • WYGLĄD
  • PRZETWARZANIE HEURYSTYCZNE
  • WYSZUKAJ I ZASTĄP
  • WYKRYWANIE STRUKTURY
  • SPIS TREŚCI
  • METADANE
  • DEBUG

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--input-profile
Określ profil wejścia. Profil wejścia dyktuje systemowi konwersji jak interpretować różne informacje w dokumencie wejściowym. Na przykład długości zależne od rozdzielczości (tj. długość w pikselach). Do wyboru jest: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

--list-recipes
Lista wbudowanych źródeł. Korzystając ze źródła możesz utworzyć e-booka za pomocą polecenia ebook-convert "Nazwa źródła.recipe" wynik.epub

--output-profile
Określ profil wyjściowy. Profil wyjściowy informuje system konwersji, jak zoptymalizować stworzony dokument dla wybranego urządzenia (poprzez np. zmianę rozmiaru obrazów na pasujący do ekranu urządzenia). W niektórych przypadkach profil wyjściowy może posłużyć do optymalizacji dla szczególnego urządzenia, ale jest to rzadko wymagane. Do wyboru są: cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

OPCJE PLIKU ŹRÓDŁOWEGO

Opcje sterujące przetwarzaniem pliku źródłowego mobi
--input-encoding
Określ kodowanie znaków dokumentu wejściowego. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wybrane kodowanie zastąpi to zadeklarowane w dokumencie. Szczególnie przydatne jest to w przypadku dokumentów, które nie deklarują kodowania lub które mają błędną deklarację.

OPCJE PLIKU WYJŚCIOWEGO

Opcje sterujące przetwarzaniem pliku wyjściowego epub
--dont-split-on-page-breaks
Wyłącz dzielenie przy znaku podziału strony. Zwykle pliki wejściowe są automatycznie dzielone przy każdym znaku podziału strony na dwa pliki. Dzięki temu książka wyjściowa może być szybciej i wydajniej przetworzona. Jednakże, podział jest powolny i jeśli plik źródłowy zawiera dużą ilość znaków podziału strony, powinieneś wyłączyć podział przy znaku podziału strony.

--epub-flatten
Ta opcja jest wymagana tylko wtedy, gdy zamierzasz wykorzystywać EPUBa z czytnikiem FBReaderJ. To spłaszczy system plików wewnątrz EPUBa, umieszczając wszystkie pliki na najwyższym poziomie.

--epub-inline-toc
Wstaw spis treści, który będzie stanowił część książki.

--epub-toc-at-end
Umieść wstawiany spis treści na końcu książki zamiast na początku.

--epub-version
Wersja pliku EPUB, która zostanie wygenerowana. EPUB 2 jest najbardziej kompatybilny, skorzystaj z EPU"B 3 jeśli tylko wiesz, że takiej wersji potrzebujesz.

--extract-to
Rozpakuj zawartość wygenerowanego pliku EPUB do podanego folderu. UWAGA: Zawartość folderu zostanie skasowana, bądź więc ostrożny.

--flow-size
Dzielenie wszystkich plików HTML większych niż ten rozmiar (w KB). Jest to konieczne, gdyż większość czytników EPUB nie potrafi obsłużyć plików o dużych rozmiarach. Domyślna wartość 260 KB to rozmiar wymagany przez Adobe Digital Editions. Ustaw na 0, aby wyłączyć dzielenie w oparciu o rozmiar.

--no-default-epub-cover
Zazwyczaj, jeżeli plik źródłowy nie ma okładki i nie wskażesz odpowiedniej, jest generowana domyślna okładka zawierająca tytuł, autora itp. Ta opcja wyłącza tworzenie takiej okładki.

--no-svg-cover
Nie używaj SVG do okładki książki. Użyj tej opcji, jeśli twój EPUB będzie odczytywany na urządzeniu, które nie wspiera SVG, jak iPhone czy JetBook Lite. Bez tej opcji takie urządzenia będą wyświetlać okładkę jako pustą stronę.

--preserve-cover-aspect-ratio
Jeśli okładka jest w postaci grafiki SVG, włączenie tej opcji spowoduje zmianę rozmiaru okładki na cały dostępny obszar ekranu, zachowując jednak proporcje obrazu (stosunek jego szerokości do wysokości). Oznacza to, że na brzegach obrazu mogą pojawić się białe pasy, nie zostanie on jednak zniekształcony. Wyłączenie tej opcji może spowodować lekkie zniekształcenie obrazu, nie pojawią się natomiast białe pasy na brzegach.

--pretty-print
Jeśli jest określony, wtyczka spróbuje wygenerować jak najbardziej czytelne dane. Dla niektórych wtyczek generujących dane wyjściowe może nie dawać to żadnych efektów.

--toc-title
Tytuł dla automatycznie wygenerowanego spisu treści.

WYGLĄD

Opcje umożliwiające kontrolę nad wyglądem pliku wyjściowego
--asciiize
Transliteruj znaki Unicode do reprezentacji ASCII. Korzystaj z tego ostrożnie, ponieważ zastąpi to znaki Unicode na ASCII. Na przykład zamieni "Михаил Горбачёв" na "Mikhail Gorbachiov". Należy również pamiętać, że w przypadkach, gdy istnieje wiele reprezentacji jednego znaku (na przykład, znaki wspólne dla chińskiego i japońskiego) będzie wykorzystana reprezentacja na podstawie aktualnego języka interfejsu programu calibre.

--base-font-size
The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is chosen based on the output profile you chose.

--change-justification
Zmień justowanie. Wartość "lewy" wyrówna cały tekst do lewej. Wartość "wyjustuj" dokona wyjustowania całego tekstu. Wartość "oryginalny" (domyślna) nie zmieni justowania w pliku źródłowym. Weź pod uwagę fakt, że tylko niektóre formaty obsługują justowanie.

--disable-font-rescaling
Nie skaluj rozmiaru czcionek.

--embed-all-fonts
Osadź wszystkie czcionki, które zostały użyte w dokumencie wejściowym, ale nie zostały jeszcze w nim osadzone. Spowoduje to przeszukanie systemu w poszukiwaniu potrzebnych czcionek, a jeśli zostaną one znalezione, osadzenie ich w e-booku. Działa to wyłącznie w przypadku formatów, które obsługują osadzanie czcionek takich jak EPUB, AZW3, DOCX lub PDF. Upewnij się, że masz licencję, jeśli nie używasz darmowych czcionek.

--embed-font-family
Osadź wybraną czcionkę w pliku książki. Czcionka jest traktowana jako "bazowa" dla książki. Jeśli dokument wejściowy używa osobnej czcionki, jego ustawienia mogą nadpisać tę czcionkę bazową. Można użyć filtrów stylów aby usunąć czcionkę z dokumentu wejściowego. Należy pamiętać, że osadzanie czcionek działa tylko w niektórych formatach, głównie EPUB, AZW3 i DOCX.

--expand-css
Domyślnie calibre używa skróconych form właściwości CSS, takich jak margin, padding, border itp. Ta opcja spowoduje, że zostaną użyte pełne formy zamiast skróconych. Pełne wersje są zawsze używane przy generowaniu EPUBów przy wybranym jednym z profili wyjściowych Nook ponieważ Nook nie obsługuje skróconych form CSS.

--extra-css
Ścieżka do pliku stylów CSS lub sam CSS. Plik CSS zostanie dodany to stylów z pliku źródłowego, może więc zostać użyty do nadpisania tych zasad.

--filter-css
Oddzielana przecinkami lista właściwości CSS, które będą usunięte ze wszystkich arkuszy stylów. Jest to użyteczne jeśli jakieś formatowanie koliduje z ustawieniami na czytniku. Przykładem może być font-family, color, margin-left, margin-right.

--font-size-mapping
Mapowanie z rozmiarów czcionek w CSS na rozmiar w punktach. Przykładowe ustawienia to: 10,12,14,16,18,20,22,24. Są to mapowania dla rozmiarów od xx-mały do xx-duży, gdzie ostatni rozmiar jest bardzo duży. Algorytm przeskalowywania używa tych rozmiarów, aby inteligentnie zmieniać wielkość czcionki. Domyślnie używane jest mapowanie bazujące na wybranym profilu wyjściowym.

--insert-blank-line
Wstaw pusty wiersz pomiędzy akapitami. Ustawienie nie będzie działać, jeśli plik źródłowy nie używa akapitów (znaczników <p> lub <div>).

--insert-blank-line-size
Podaj wysokość pustych wierszy (w em). Puste wiersze między akapitami będą dwukrotnie większe niż ustawiona tu wartość.

--keep-ligatures
Zachowuj ligatury istniejące w dokumencie. Ligatura to szczególna para znaków, taka jak ff, fi, fl i inne. Większość domyślnych czcionek w czytnikach nie zawiera ligatur, więc ich prawidłowe wyświetlanie jest mało prawdopodobne. Domyślnie calibre zamienia ligaturę na odpowiadające jej standardowe znaki. Po włączeniu tej opcji ligatury będą zachowywane.

--line-height
Wysokość wiersza w punktach. Służy do ustawienia odstępu między sąsiednimi wierszami. Jest stosowana tylko w tych elementach, które nie mają określonej własnej wysokości wiersza. W większości przypadków bardziej użyteczna jest opcja "minimalna wysokość wiersza". Domyślnie wysokość wiersza nie jest zmieniana.

--linearize-tables
Niektóre źle zaprojektowane dokumenty używają tabel do rozmieszczenia tekstu na stronie. Często po konwersji w takich dokumentach pojawia się tekst wychodzący poza stronę i inne błędy. Ta opcja wydobędzie tekst z tabel i przedstawi go w sposób ciągły.

--margin-bottom
Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-left
Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-right
Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-top
Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--minimum-line-height
Minimalna wysokość wiersza, zależna od rozmiaru czcionki wyliczonego dla elementu. calibre będzie pilnować, aby każdy element miał wysokość wiersza nie mniejszą niż ustawiona wartość, niezależnie od tego, co określa dokument wejściowy. Ustaw tę wartość na zero, aby wyłączyć. Domyślnie wynosi ona 120%. Użyj tego ustawienia, zamiast bezpośredniego ustawienia wysokości wiersza, chyba że wiesz co robisz. Na przykład, można uzyskać tekst o „podwójnym odstępie między wierszami” poprzez ustawienie wartości na 240.

--remove-paragraph-spacing
Usuwa odstęp pomiędzy akapitami. Ustawia również wcięcie akapitu w wielkości 1.5em. Usuwanie odstępu nie zadziała, jeśli plik wejściowy nie używa akapitów (znaczników <p> lub <div>).

--remove-paragraph-spacing-indent-size
Kiedy calibre usuwa puste wiersze między akapitami, automatycznie dodaje wcięcia akapitowe, by umożliwić rozpoznanie struktury tekstu. Ta opcja określa wielkość wcięcia akapitowego (w em). Ustawienie wartości ujemnej spowoduje, że zostanie użyta wartość ustawiona w dokumencie źródłowym, czyli praktycznie wcięcie nie jest zmieniane.

--smarten-punctuation
Konwertuj zwykłe cudzysłowy, myślniki i wielokropki na ich poprawne typograficzne odpowiedniki. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://daringfireball.net/projects/smartypants

--subset-embedded-fonts
Zredukuj osadzone czcionki. Każda osadzona czcionka zostanie zredukowana tak, aby zawierała tylko znaki wykorzystywane w tym dokumencie. Zmniejszy to rozmiar plików z czcionkami. Przydatne przy korzystaniu z czcionek zawierających wiele niewykorzystywanych znaków.

--transform-css-rules
Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to save them to a file.

--unsmarten-punctuation
Przekształć typograficzne cudzysłowy, myślniki i wielokropki na zwykłe odpowiedniki.

PRZETWARZANIE HEURYSTYCZNE

Zmodyfikuj tekst i strukturę używając wzorców. Domyślnie wyłączone. Aby włączyć użyj --enable-heuristics. Poszczególne akcje mogą zostać wyłączone przy użyciu --disable-
*
.
--disable-dehyphenate
Przeanalizuj podzielone słowa w całym dokumencie. Dokument jest używany jako słownik do ustalenia czy łączniki powinny być zachowane, czy usunięte.

--disable-delete-blank-paragraphs
Usuń z dokumentu puste akapity, gdy występują one pomiędzy co drugim akapitem

--disable-fix-indents
Zamień wcięcie składające się z wielokrotnych nierozdzielających spacji na wcięcia CSS.

--disable-format-scene-breaks
Podziały scen są wycentrowane. Zamień podziały scen, które wykorzystują wiele wierszy na linie poziome.

--disable-italicize-common-cases
Sprawdź najczęściej używane wyrazy i wzorce, które są oznaczane kursywą i pochyl je.

--disable-markup-chapter-headings
Wykryj niesformatowane tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Zamień je na znaczniki h2 i h3. To ustawienie nie wygeneruje spisu treści, ale razem z detekcją struktury może być użyte do jego stworzenia.

--disable-renumber-headings
Wyszukuje wystąpienia kolejnych znaczników <h1> lub <h2>. Znaczniki są ponownie numerowane, aby zapobiec podziałowi w środku nagłówka rozdziału.

--disable-unwrap-lines
Usuwaj podziały wierszy na podstawie użytej interpunkcji i formatowania.

--enable-heuristics
Włącz przetwarzanie heurystyczne. Ta opcja musi być włączona, aby nastąpiło jakiekolwiek przetwarzanie heurystyczne.

--html-unwrap-factor
Współczynnik wykorzystywany do określenia długości, przy której wiersz powinien pozostać nieprzełamany. Wartość powinna być z przedziału 0 do 1. Domyślna wartość to 0.4, poniżej połowy długości wiersza. W przypadku, gdy w dokumencie tylko kilka wierszy ma pozostać nieprzełamanych ta wartość powinna zostać zmniejszona

--replace-scene-breaks
Zamień zmiany sceny na określony tekst. Domyślnie wykorzystany jest tekst pochodzący z dokumentu wejściowego.

WYSZUKAJ I ZASTĄP

Modyfikuj tekst dokumentu i jego strukturę, używając wzorów zdefiniowanych przez użytkownika.
--search-replace
Ścieżka do pliku zawierającego wyrażenia regularne wyszukiwania i zamiany. Plik musi zawierać naprzemiennie wiersze wzorca wyszukiwania i zamiany (wiersz zamiany może być pusty). Wyrażenie musi być poprawnym wyrażeniem regularnym Pythona, a plik musi być kodowany w UTF-8.

--sr1-replace
Tekst, który zastąpi ciąg znaleziony za pomocą sr1-search.

--sr1-search
Wzorzec (wyrażenie regularne), który ma zostać zastąpiony przez sr1-replace.

--sr2-replace
Tekst, który zastąpi ciąg znaleziony za pomocą sr2-search.

--sr2-search
Wzorzec (wyrażenie regularne), który ma zostać zastąpiony przez sr2-replace.

--sr3-replace
Tekst, który zastąpi ciąg znaleziony za pomocą sr3-search.

--sr3-search
Wzorzec (wyrażenie regularne), który ma zostać zastąpiony przez sr3-replace.

WYKRYWANIE STRUKTURY

Kontrola autodetekcji struktury dokumentu.
--chapter
An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue", "epilogue" or "part" as chapter titles as well as any tags that have class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for further help on using this feature.

--chapter-mark
Określ jak zaznaczać wykryte rozdziały. Wartość "pagebreak" dzieli stronę między rozdziałami. Wartość "linia" wstawia linię przed rozdziałem. Wartość "brak" wyłącza zaznaczanie rozdziałów, a "wszystko" włącza linie i podział strony jednocześnie.

--disable-remove-fake-margins
Niektóre dokumenty określają marginesy strony poprzez określenie lewego i prawego marginesu dla każdego akapitu indywidualnie. calibre spróbuje wykryć i usunąć te marginesy. Czasami może to spowodować usunięcie marginesów, które nie powinny zostać usunięte. W takim przypadku możesz wyłączyć usuwanie.

--insert-metadata
Wstaw metadane na początku książki. Jest to przydatne, jeśli czytnik nie obsługuje bezpośrednio wyświetlania/wyszukiwania metadanych.

--page-breaks-before
Wyrażenie XPath. Przełamanie stron zostanie wprowadzone przed odnalezionymi elementami. Aby wyłączyć tę funkcję podaj: /

--prefer-metadata-cover
Preferuj okładkę z pliku źródłowego w stosunku do wybranej okładki.

--remove-first-image
Usuń pierwszy obrazek ze źródłowej książki. Opcja przydaje się jeśli książka zawiera obrazek okładki, który nie jest identyfikowany jako okładka. W efekcie jeśli dodasz swoją okładkę, w calibre książka będzie miała dwie okładki, jeśli nie ustawisz tej opcji.

--start-reading-at
Wyrażenie XPath wykrywające miejsce w tekście, od którego należy zacząć czytanie. Niektóre programy do czytania ebooków (szczególnie Kindle) używają tej lokacji jako miejsca, w którym otwierają książkę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji XPath Tutorial, w podręczniku calibre.

SPIS TREŚCI

Kontroluje automatyczne generowanie spisu treści. Domyślnie, jeśli plik źródłowy ma już spis treści, to ma on pierwszeństwo przed tym wygenerowanym automatycznie.
--duplicate-links-in-toc
Umożliwia umieszczenie powtarzających się pozycji przy tworzeniu spisu treści z odsyłaczy w dokumencie na przykład kilka razy tego samego słowa, odsyłającego w różne miejsca.

--level1-toc
Wyrażenie XPath określające znaczniki, które powinny zostać dodane do spisu treści na pierwszym poziomie. Jeśli wyrażenie zostanie dodane, ma pierwszeństwo przed innymi sposobami autodetekcji. Więcej informacji na temat XPath znajduje się w sekcji XPath Tutorial, w podręczniku użytkownika calibre.

--level2-toc
Wyrażenie XPath określające znaczniki, które powinny zostać dodane do spisu treści na drugim poziomie. Każdy element jest dodawany w hierarchii pod poprzednim elementem pierwszego poziomu. Więcej informacji na temat XPath znajduje się w sekcji XPath Tutorial, w podręczniku użytkownika calibre.

--level3-toc
Wyrażenie XPath określające znaczniki, które powinny zostać dodane do spisu treści na trzecim poziomie. Każdy element jest dodawany w hierarchii pod poprzednim elementem drugiego poziomu. Więcej informacji na temat XPath znajduje się w sekcji XPath Tutorial, w podręczniku użytkownika calibre.

--max-toc-links
Maksymalna liczba odnośników do wstawienia do spisu treści. Ustaw tę wartość na 0, aby wyłączyć. Domyślnie ustawienie: 50. Odnośniki są dodawane do spisu treści tylko jeśli odnaleziono mniej rozdziałów niż określony próg.

--no-chapters-in-toc
Nie dodawaj automatycznie wykrytych rozdziałów do spisu treści.

--toc-filter
Usuwa te pozycje ze spisu treści, których tytuły pasują do określonego wyrażenia. Zostaną usunięte pasujące i wszystkie ich podrzędne pozycje.

--toc-threshold
Jeśli zostanie wykryte mniej rozdziałów niż podano, odnośniki są dodawane do spisu treści. Domyślnie: 6

--use-auto-toc
Zazwyczaj, jeżeli plik źródłowy ma już spis treści, jest on wykorzystywany zamiast wygenerowanego automatycznie. Z tą opcją zawsze używany jest wygenerowany automatycznie spis treści.

METADANE

Opcje odpowiedzialne za ustawienia metadanych w plikach wyjściowych
--author-sort
Łańcuch znaków używany przy sortowaniu po autorze.

--authors
Wpisz autorów. Jeśli jest więcej niż jeden, należy oddzielić ich znakami ampersand ("&").

--book-producer
Podaj producenta książki (w Polsce nie praktykowane).

--comments
Ustaw opis dla e-booka.

--cover
Ustaw okładkę wybierając plik lub podając adres URL

--isbn
Wpisz numer ISBN książki.

--language
Podaj język.

--pubdate
Set the publication date (assumed to be in the local timezone, unless the timezone is explicitly specified)

--publisher
Ustaw wydawcę e-booka.

--rating
Wpisz ocenę. Musi to być cyfra pomiędzy 1 a 5.

--read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
Odczytaj metadane z wybranego pliku OPF. Metadane odczytane z tego pliku nadpiszą wszystkie metadane pliku źródłowego.

--series
Wybierz serie, do których należy ta książka.

--series-index
Podaj numer książki w cyklu.

--tags
Wpisz etykiety dla książki. Kolejne etykiety oddzielaj przecinkami.

--timestamp
Ustaw stempel czasowy książki (nie używane nigdzie indziej)

--title
Wpisz tytuł.

--title-sort
Wersja tytułu używana przy sortowaniu.

DEBUG

Opcje pomocy przy debugowaniu konwersji
--debug-pipeline, -d
Zapisz wyniki z różnych etapów procesu konwersji do określonego katalogu. Przydatne, gdy nie jesteś pewien, na którym etapie procesu konwersji pojawia się błąd.

--verbose, -v
Poziom komunikatów. Im więcej razy jest podany, tym komunikaty będą obszerniejsze. Podanie parametru dwa razy to maksymalna ilość informacji, raz - normalna, a przy braku parametru komunikaty będą zawierały minimum informacji.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lutego 01, 2019 3.39.1