Scroll to navigation

CALIBRE-SMTP(1) calibre CALIBRE-SMTP(1)

NAME

calibre-smtp - calibre-smtp

calibre-smtp [alternativ] [from to text]


Skicka post genom använda SMTP-protokollet. calibre-smtp har två lägen av utförande. I läget komponera anger du från- och till-text som används för att bygga och skicka ett e-postmeddelande. I läget filtrera, läser calibre-smtp ett komplett e-postmeddelande från STDIN och skickar det.

text är huvudtexten av e-postmeddelandet. Om text inte anges, läses ett komplett e-postmeddelande från STDIN. från är avsändare och till är mottagare av e-postmeddelandet. När ett komplett e-postmeddelande är läst från STDIN, används bara från och till i SMTP-förhandlingen, meddelandehuvuden modifieras inte.

När du skickar argument till calibre-smtp som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--fork, -f
Dela upp och leverera meddelande i bakgrunden. Om du använder detta alternativ bör du också använda --outbox för hantera misslyckade leveranser.

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--localhost, -l
Värdnamn av lokalvärden. Används vid anslutning till SMTP-server.

--outbox, -o
Sökväg till maildir-mappen för att lagra misslyckade leveranser av postmeddelande i.

--timeout, -t
Tidsbegränsning för förbindelse

--verbose, -v
Var mer informativ

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

COMPOSE MAIL

Alternativ för att komponera e-post. Ignoreras om ingen text anges
--attachment, -a
Fil att bifoga till e-posten

--subject, -s
Ämnesrad för e-posten

SMTP RELAY

Alternativ vid användning av en SMTP-reläserver för att skicka post. calibre kommer försöka skicka direkt om inte --relay anges.
--cafile
Sökväg till en fil med sammanförda CA-certifikat i PEM-format som används för att verifiera servercertifikatet när du använder TLS. Systemets CA-certifikat används som standard.

--dont-verify-server-certificate
Verifiera inte serverns certifikat när du ansluter med TLS. Detta brukade vara standardbeteendet i calibre versioner före 3.27. Om du använder en relä med ett självsignerat eller på annat sätt ogiltigt certifikat, kan du använda det här alternativet för att återställa beteendet före 3.27

--encryption-method, -e
Krypteringsmetod att använda vid anslutning till reläserver. Valen är TLS, SSL och INGEN. Standard är TLS. VARNING: Att välja INGEN är högst osäkert

--password, -p
Lösenord för reläserver

--port
Port att ansluta till reläserver. Standard är att använda 465 om krypteringsmetod är SSL och annars 25.

--relay, -r
En SMTP-reläserver för att skicka post.

--username, -u
Användarnamn för reläserver

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
februari 01, 2019 3.39.1