Scroll to navigation

CALIBRE-SMTP(1) calibre CALIBRE-SMTP(1)

NAME

calibre-smtp - calibre-smtp

calibre-smtp [options] [from to text]


Odeslat e-mail pomocí protokolu SMTP. calibre-smtp má dva režimy. V režimu psaní zadáte from to a text, a ty jsou použity k sestavení a odeslání e-mailové zprávy. V režimu filtrování čte calibre-smtp kompletní e-mailovou zprávu ze vstupu STDIN a odešle ji.

text je tělo e-mailové zprávy. Pokud text není zadán, kompletní e-mailová zpráva je čtena ze vstupu STDIN. from je e-mailová adresa odesílatele a to je e-mailová adresa příjemce. Když je kompletní e-mail čten ze vstupu STDIN, from a to jsou použity pouze při připojení vstupu STDIN, hlavičky zpráv nejsou měněny.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-smtp, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--fork, -f
Rozvětvit a doručit zprávu na pozadí. Pokud použijete tuto volbu, měli byste také použít --outbox pro vyřešení selhání doručení.

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--localhost, -l
Název hostitele localhost. Použito při připojování k serveru SMTP.

--outbox, -o
Cesta ke složce maildir pro e-mailové zprávy, které se nepodařilo odeslat.

--timeout, -t
Časový limit pro připojení

--verbose, -v
Více podrobností

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

COMPOSE MAIL

Volby pro napsání e-mailu. Ignorovat, pokud text není zadán
--attachment, -a
Soubor připojený k e-mailu

--subject, -s
Předmět e-mailu

SMTP RELAY

Volby pro použití serveru přenosu SMTP pro odesílání pošty. Calibre se pokusí odeslat e-mail přímo, pokud není zadáno --relay.
--cafile
Cesta ke souboru zřetězených certifikátů CA ve formátu PEM používaných při ověřování certifikátu serveru při použití TLS. Ve výchozím nastavení se používají certifikáty systému CA.

--dont-verify-server-certificate
Neověřovat certifikát serveru při připojení pomocí TLS. Toto bylo výchozí chování ve verzích Calibre před 3.27. Pokud používáte přenos s certifikátem s vlastním podpisem nebo jinak neplatným certifikátem, můžete použít tuto volbu k obnovení chování před 3.27

--encryption-method, -e
Metoda šifrování použitá při připojování k přenosu. Možnosti jsou TLS, SSL a Žádné. Výchozí je TLS. VAROVÁNÍ: Výběr volby Žádné je vysoce nezabezpečený.

--password, -p
Heslo pro přenos

--port
Port pro připojení k serveru přenosu. Výchozí je použít 465, pokud je metoda šifrování SSL, jinak 25.

--relay, -r
Server přenosu SMTP použitý pro odeslání e-mailu.

--username, -u
Uživatelské jméno pro přenos

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
února 01, 2019 3.39.1