Scroll to navigation

WEECHAT(1) WeeChat Manual WEECHAT(1)

NAZWA

weechat - rozszerzalny klient rozmów

SKŁADNIA

weechat [-a|--no-connect] [-d|--dir <ścieżka>] [-t|--temp-dir]  [-p|--no-plugin] [-P|--plugins <wtyczki>] [-r|--run-command <komenda>] [-s|--no-script] [--upgrade] [debug-option...] [wtyczka:opcja...]
weechat [-c|--colors]
weechat [-h|--help]
weechat [-l|--license]
weechat [-v|--version]

OPIS

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) to darmowy klient rozmów, szybki i lekki, przeznaczony dla wielu systemów operacyjnych. Posiada dużo opcji konfiguracyjnych i dodatkowych wtyczek.

OPCJE

-a, --no-connect
Wyłącza automatyczne łączenie się z serwerami podczas uruchamiania WeeChat.

-c, --colors

Wyświetla domślne kolory w terminalu.

--daemon

Uruchamia WeeChat w tle jako demona (działa tylko z komendą weechat-headless).

-d, --dir <ścieżka>

Ustawia ścieżkę jako katalog domowy WeeChat (używany dla plików konfiguracyjnych, logów, wtyczek użytkownika i skryptów), domyślna wartość to "~/.weechat" (katalog zostanie utworzony jeśli nie istnieje). Jeśli ta opcja nie zostanie podada, użyta zostanie zawartość zmiennej WEECHAT_HOME (jeśli została ustawiona).

-t, --temp-dir

Tworzy tymczasowy katalog dla ustawień WeeChat, który jest kasowany po wyłączeniu aplikacji (nie kompatybilne z opcją "-d").
Nazwa katalogu jest automatyczne tworzona według wzoru: "weechat_temp_XXXXXX" (gdzie "XXXXXX" jest losowe). Katalog jest tworzony w pierwszym dostępnym miejscu według tej listy: zmienna środowiskowa "TMPDIR", "/tmp" (może być inaczej na niektórych systemach operacyjnych), zmienna środowiskowa "HOME", obecny katalog.
Utworony katalog ma uprawnienia 0700 (tylko właściciel może czytać, pisać i wykonywać).

-h, --help

Wyświetla pomoc.

-l, --license

Wyświetla licencję.

-p, --no-plugin

Wyłącza automatyczne ładowanie wtyczek.

-P, --plugins <wtyczki>

Załaduje przy starcie tylko podane wtyczki (zobacz /help weechat.plugin.autoload). Jeśli ta opcja zotanie użyta, opcja weechat.plugin.autoload zostanie zignorowana.

-r, --run-command <komenda>

Uruchamia komende(-y) po uruchomieniu; kilka komend należy oddzielić średnikiem, ta opcja może zotać podana kilka razy.

-s, --no-script

Wyłącza automatyczne ładowanie skryptów.

--upgrade

Aktualizuje WeeChat z użyciem plików sesji wygenerowanych przez komende /upgrade -quit.

-v, --version

Wyświetla wersję WeeChat.

wtyczka:opcja

Opcja dla wtyczki.

OPCJE DEBUGUJĄCE

WARNING: these options are for debug purposes only, DO NOT USE IN PRODUCTION!

--no-dlclose

Nie wołaj funkcji dlclose po wyładowaniu wtyczek. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind do wyświetlania stosu wyładowywanych wtyczek.

--no-gnutls

Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki GnuTLS. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind i electric-fence, aby zapobiec błędą pamięci GnuTLS.

--no-gcrypt

Nie wywołuj funkcji (de)inicjijących z biblioteki Gcrypt. Jest to przydatne przy użyciu narzędzi jak Valgrind, aby zapobiec błędą pamięci Gcrypt.

OPCJE WTYCZEK

Kompletna dokumentacja na temat opcji wtyczek dostępna jest w WeeChat user’s guide <https://weechat.org/doc>.

Dzięki wtyczce irc możliwe jest połączenie z serwerami tymczasowymi za pomocą URLi jak:

irc[6][s]://[[nick][:hasło]@]serwer[:port][/#kanał1[,#kanał2...]]

Aby wejść na kanał IRC poświęcony WeeChat pod nickiem "mójnick":

irc://mójnick@chat.freenode.net/#weechat

Adresy IPv6 mogą być otoczone nawiasami kwadratowymi, aby możliwe było podanie numeru potyu po adresie, na przykład:

irc://mójnick@[2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

PLIKI

$HOME/.weechat/weechat.conf
główny plik konfiguracyjny WeeChat

$HOME/.weechat/plugins.conf

plik konfiguracyjny wtyczek

$HOME/.weechat/sec.conf

plik konfiguracyjny z zabezpieczonymi danymi

$HOME/.weechat/alias.conf

plik konfiguracyjny wtyczki alias

$HOME/.weechat/buflist.conf

plik konfiguracyjny wtyczki buflist

$HOME/.weechat/charset.conf

plik konfiguracyjny wtyczki charset

$HOME/.weechat/exec.conf

plik konfiguracyjny wtyczki exec

$HOME/.weechat/fifo.conf

plik konfiguracyjny wtyczki fifo

$HOME/.weechat/fset.conf

plik konfiguracyjny wtyczki fset

$HOME/.weechat/guile.conf

plik konfiguracyjny wtyczki guile

$HOME/.weechat/irc.conf

plik konfiguracyjny wtyczki irc

$HOME/.weechat/javascript.conf

plik konfiguracyjny wtyczki javascript

$HOME/.weechat/logger.conf

plik konfiguracyjny wtyczki logger

$HOME/.weechat/lua.conf

plik konfiguracyjny wtyczki lua

$HOME/.weechat/perl.conf

plik konfiguracyjny wtyczki perl

$HOME/.weechat/php.conf

plik konfiguracyjny wtyczki php

$HOME/.weechat/python.conf

plik konfiguracyjny wtyczki python

$HOME/.weechat/relay.conf

plik konfiguracyjny wtyczki relay

$HOME/.weechat/ruby.conf

plik konfiguracyjny wtyczki ruby

$HOME/.weechat/script.conf

plik konfiguracyjny wtyczki script

$HOME/.weechat/spell.conf

plik konfiguracyjny wtyczki spell

$HOME/.weechat/tcl.conf

plik konfiguracyjny wtyczki tcl

$HOME/.weechat/trigger.conf

plik konfiguracyjny wtyczki trigger

$HOME/.weechat/xfer.conf

plik konfiguracyjny wtyczki xfer

$HOME/.weechat/weechat.log

plik z logami WeeChat

ZOBACZ RÓWNIEŻ

weechat-headless(1)

AUTORZY

Autorem tej strony pomocy Sébastien Helleu.

Tłumaczenie Krzysztof Korościk.

PRAWA AUTORSKIE

WeeChat jest tworzony przez Sébastien Helleu i społeczność (pełna lista dostępna jest w pliku AUTHORS.adoc).

Copyright © 2003-2020 Sébastien Helleu

WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Pełna licencja znajduje się w pliku COPYING.

Strona www: <https://weechat.org/>

WSPARCIE / ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

W celu uzyskania pomocy, lub zgłoszenia błędu zajrzyj na: <https://weechat.org/about/support>

AUTHOR

Sébastien Helleu
WeeChat 2.8