Scroll to navigation

PO4A(1p) Po4a-hulpmiddelen PO4A(1p)

NAAM

po4a - in één bewerking PO-bestanden en vertaalde documenten bijwerken

OVERZICHT

po4a [opties] configuratie_bestand

BESCHRIJVING

po4a (PO for anything - Po voor alles) vergemakkelijkt het onderhoud van de vertaling van documentatie met het klassieke gettext-gereedschap. Het belangrijkste kenmerk van po4a is, dat het de vertaling van inhoud loskoppelt van de structuur van het document. Raadpleeg pagina po4a(7) voor een welwillende introductie in dit project.

Wanneer u het programma po4a voor de eerste maal uitvoert met enkel een configuratiebestand en de te vertalen documenten (master- of hoofddocumenten genoemd), maakt het een POT-bestand (ook vertalingssjabloon of template genoemd) aan, dat alle vertaalbare tekstfragmenten van het document bevat in een vorm die het werk van vertalers vergemakkelijkt.

Deze POT-bestanden kunnen vertaald worden met een specifieke editor, zoals de vertaaleditor van GNOME, Lokalize van KDE of poedit, of ze kunnen geïntegreerd worden in een online lokalisatieplatform, zoals weblate of pootle. Het resultaat van de vertaling is een reeks PO-bestanden, één per taal.

Wanneer u het programma po4a uitvoert met de hoofddocumenten en de PO-bestanden, produceert het de vertaalde documenten door de vertaalde inhoud (te vinden in de PO-bestanden) in te voeren in de structuur van het originele hoofddocument.

Indien de hoofddocumenten intussen gewijzigd werden, zal po4a de PO- en POT-bestanden daaraan aanpassen, zodat de vertalers de wijzigingen makkelijk kunnen vinden en hun werk kunnen bijwerken. Afhankelijk van je instellingen zal po4a de gedeeltelijk vertaalde documenten verwijderen of een document aanmaken met een mengeling van Engelse (voor de nieuwe of gewijzigde paragrafen) tekstfragmenten en fragmenten in de doeltaal (voor paragrafen waarvan de vertaling zich reeds in het PO-bestand bevindt).

Standaard worden de vertaalde documenten geproduceerd wanneer minstens 80% van de inhoud ervan vertaald is (zie de optie --keep hieronder). Vertalingen verwijderen van zodra ze niet 100% zijn, kan ontmoedigend werken voor vertalers, terwijl "vertalingen" aanbieden die te onvolledig zijn, problematisch kan zijn voor de eindgebruiker.

Grafisch overzicht

 hoofddocumenten ---+---->-------->---------+
 (doc schrijven)  |            |
          V  (po4a uitvoeren)  >-----+--> vertalingen
          |            |   |
 bestaande PO-best. -->-->bijgewerkte PO-best. >-+   |
   ^              |             |
   |              V             |
   +----------<---------<-------+        ^
    (handmatig vertaalproces)          |
                          |
 addendum -->--------------------------------------+

De hoofddocumenten worden door de documentatiemakers geschreven. Veranderingen worden door po4a automatisch gereflecteerd in de PO-bestanden, welke dan bijgewerkt worden door de vertalers. Alle wijzigingen aan de PO-bestanden (manueel of door po4a) worden automatisch gereflecteerd in de vertaalde documenten. U kunt dit gedrag nabootsen door de scripts po4a-updatepo(1) en po4a-translate(1) te gebruiken in makefiles, maar al vlug wordt dit hinderlijk en repetitief (zie po4a(7)). Het wordt sterk aanbevolen om het programma po4a te gebruiken in uw bouwproces.

OPTIES

-k, --keep
Minimale drempelwaarde, uitgedrukt in vertaald percentage, om het resulterende bestand te behouden (d.w.z. neer te schrijven) (standaard: 80). D.w.z. dat bestanden standaard minstens 80% vertaald moeten zijn om naar schijf geschreven te worden.
-h, --help
Een korte hulptekst tonen.
-M, --master-charset
Tekenset van de bestanden met de te vertalen documenten. Merk op dat alle hoofddocumenten dezelfde tekenset moeten gebruiken.
-L, --localized-charset
Tekenset van de bestanden met de gelokaliseerde documenten. Merk op dat voor alle vertaalde documenten dezelfde tekenset gebruikt zal worden.
-A, --addendum-charset
Tekenset van de addenda. Merk op dat alle addenda dezelfde tekenset moeten hebben.
-V, --version
De versie van het script tonen en afsluiten.
-v, --verbose
De breedsprakigheid van het programma verhogen.
-q, --quiet
De breedsprakigheid van het programma verminderen.
-d, --debug
Enige foutopsporingsinformatie weergeven.
-o, --option
Extra optie(s) om door te geven aan de indelingsplug-in. Raadpleeg de documentatie bij elke plug-in voor meer informatie over de geldige opties en hun betekenis. U zou bijvoorbeeld '-o tablecells' kunnen doorgeven aan de ontleder voor AsciiDoc, terwijl de ontleder voor tekst '-o tabs=split' zou accepteren.
-f, --force
Steeds de POT- en PO-bestanden genereren, zelfs indien po4a dit niet nodig acht.

Het standaardgedrag (indien --force niet opgegeven werd) is als volgt:

Indien het POT-bestand reeds bestaat, wordt het opnieuw gegenereerd indien een hoofddocument of het configuratiebestand recenter is (tenzij --no-update opgegeven werd). Het POT-bestand wordt ook in een tijdelijk document weggeschreven en po4a gaat na of de wijzigingen echt nodig zijn.

Ook wordt een vertaling enkel opnieuw gegenereerd indien zijn hoofddocument, het PO-bestand, één van zijn addenda of het configuratiebestand recenter is. Om te vermijden dat geprobeerd wordt vertalingen opnieuw te genereren die niet slagen in de drempelwaardetest (zie --keep), kan een bestand met de extensie .po4a-stamp gecreëerd worden (zie --stamp).

Als in een hoofddocument externe bestanden geïntegreerd worden, moet u de vlag --force gebruiken, omdat geen rekening gehouden wordt met de wijzigingsdatum van deze ingesloten bestanden.

De PO-bestanden worden steeds opnieuw gegenereerd op basis van het POT-bestand met msgmerge -U.

--stamp
Geeft aan dat po4a een stempelbestand moet genereren indien er geen vertaling gegenereerd wordt omdat deze de drempelwaarde niet bereikt. Dit stempelbestand wordt vernoemd naar het verwachte vertaalde document met de extensie .po4a-stamp.

Opmerking: Dit activeert enkel het creëren van de .po4a-stamp-bestanden. Als deze bestaan, worden de stempelbestanden steeds gebruikt, en zij worden verwijderd met --rm-translations of wanneer het bestand uiteindelijk vertaald is.

--no-translations
De vertaalde documenten niet genereren, enkel de POT- en PO-bestanden bijwerken.
--no-update
De POT- en PO-bestanden niet wijzigen, enkel de vertaling mag bijgewerkt worden.
--keep-translations
Behoudt de bestaande vertaalbestanden, zelfs indien de vertaling niet beantwoordt aan de drempelwaarde die door --keep gespecificeerd wordt. Met deze optie worden geen nieuwe vertaalbestanden met weinig inhoud gecreëerd, maar bestaande vertalingen die verkommeren door wijzigingen aan de hoofdbestanden, blijven bewaard.

WAARSCHUWING: Met deze vlag wordt het gedrag van po4a op een eerder drastische wijze veranderd: uw vertaalde bestanden zullen helemaal niet bijgewerkt worden totdat de vertaling verbetert. Gebruik deze vlag enkel indien u verkiest om een verouderde vertaalde documentatie te verspreiden boven een accurate onvertaalde documentatie.

--rm-translations
De vertaalde bestanden verwijderen (impliceert --no-translations).
--no-backups
Deze vlag heeft sinds versie 0.41 geen effect meer, en ze kan uit latere releases verwijderd worden.
--rm-backups
Deze vlag heeft sinds versie 0.41 geen effect meer, en ze kan uit latere releases verwijderd worden.
--translate-only vertaald-bestand
Enkel het gespecificeerde bestand vertalen. Dit kan nuttig zijn om de verwerking te versnellen als een configuratiebestand veel bestanden bevat. Merk op dat met deze optie PO- en POT-bestanden niet bijgewerkt worden. Deze optie kan meerdere keren gebruikt worden.
--variable var=waarde
Een variabele definiëren welke in het configuratiebestand van po4a vervangen zal worden. Overal waar $(var) voorkomt, zal deze vervangen worden door waarde. Deze optie kan meerdere malen gebruikt worden.
--srcdir BRONMAP
De basismap instellen van alle invoerdocumenten welke in het configuratiebestand van po4a gespecificeerd worden.

Indien zowel destdir als srcdir vermeld zijn, worden invoerbestanden in de volgende mappen gezocht in deze volgorde: destdir, de huidige map en srcdir. Uitvoerbestanden worden weggeschreven in destdir als deze gespecificeerd is, of in de huidige map.

--destdir DOELMAP
De basismap instellen voor al de uitvoerdocumenten, welke in het configuratiebestand van po4a gespecificeerd zijn (zie --srcdir hierboven).

Opties die de POT-header wijzigen

--porefs type
Het referentieformaat specificeren. Het argument type kan één van de volgende zijn: never om geen enkele referentie te produceren, file om enkel het bestand zonder het lijnnummer te specificeren, counter om het regelnummer te vervangen door een oplopende teller, en full om volledige referenties op te nemen (standaard: full).
--wrap-po no|newlines|getal (standaard: 76)
Specificeren hoe de regelafbreking voor po-bestanden er moet uitzien. Dit geeft de keuze tussen bestanden met een mooie regelafbreking, die echter kunnen leiden tot git-conflicten en bestanden die makkelijker automatisch te behandelen zijn, maar voor mensen moeilijker leesbaar.

Vanouds brak de gettext-suite uit cosmetische overwegingen de regels van po-bestanden af bij de 77e kolom. Deze optie specificeert het gedrag van po4a. Indien dit ingesteld wordt op een numerieke waarde, zal po4a de regels van het po-bestand afbreken na deze kolom en na regeleinden die in de inhoud voorkomen. Indien dit ingesteld wordt op newlines, zal po4a de msgid en msgstr enkel afbreken na regeleinden die in de inhoud voorkomen. Indien dit ingesteld wordt op no, zal po4a helemaal geen regelafbreking toepassen in het po-bestand. De regelafbreking in het referentiecommentaar gebeurt steeds door het gettext-gereedschap dat we intern gebruiken.

Merk op dat deze optie geen impact heeft op de wijze waarop regelafbreking in msgid en msgstr gebeurt, d.w.z. op hoe einderegels toegevoegd worden aan de inhoud van deze tekstfragmenten.

--master-language
Taal van de bronbestanden die de te vertalen documenten bevatten. Merk op dat alle hoofddocumenten dezelfde taal moeten gebruiken.
--msgid-bugs-address email@adres
Het adres instellen voor het rapporteren van msgid-bugs. Standaard bevatten de gecreëerde POT-bestanden niet het veld Report-Msgid-Bugs-To.
--copyright-holder tekenreeks
Instellen van de copyrighthouder in de POT-header. De standaardwaarde is "Free Software Foundation, Inc."
--package-name tekenreeks
Instellen van de pakketnaam voor de POT-header. Standaard is dat "PACKAGE".
--package-version tekenreeks
Instellen van de pakketversie voor de POT-header. Standaard is dat "VERSION".

Opties om de PO-bestanden te wijzigen

--msgmerge-opt opties
Extra opties voor msgmerge(1).

Opmerking: $lang zal vervangen worden door de huidige taal.

--no-previous
Deze optie verwijdert --previous uit de opties die doorgegeven worden aan msgmerge. Dit laat toe versies van gettext te ondersteunen, eerder dan 0.16.
--previous
Met deze optie voegt men --previous toe aan de opties die aan msgmerge doorgegeven worden. De optie heeft versie 0.16 of recenter van gettext nodig en is standaard geactiveerd.

CONFIGURATIEBESTAND

po4a verwacht een configuratiebestand als argument. Dit bestand moet de volgende elementen bevatten:
 • Het pad naar de PO-bestanden en de lijst van talen die in het project bestaan;
 • Facultatief, een aantal globale opties en zogenaamde configuratiealiassen welke als sjablonen gebruikt worden om individuele hoofdbestanden te configureren;
 • De lijst van elk masterbestand dat moet worden vertaald, samen met specifieke parameters.

Alle regels bevatten een commando tussen rechte haakjes, gevolgd door zijn parameters. Commentaar begint met het teken '#' en loopt verder tot het einde van de regel. U kunt met een escapeteken aan het einde van de regel het commando spreiden over verschillende regels.

De PO- en POT-bestanden vinden

De eenvoudigste manier is om als volgt het pad op te geven naar de map die uw vertaalproject bevat.

 [po_directory] man/po/

De opgegeven map moet een aantal PO-bestanden bevatten, elk met een naam XX.po, waarbij "XX" de ISO 639-1-code is van de taal die in dit bestand wordt gebruikt. De map moet ook één enkel POT-bestand bevatten, met als bestandsextensie ".pot".

Indien u dit verkiest, kunt u dezelfde informatie als volgt expliciet geven:

 [po4a_paths] man/po/project.pot nl:man/po/nl.po fr:man/po/fr.po

Dit specificeert eerst het pad naar het POT-bestand, en daarna de paden naar de Nederlandse en Franse PO-bestanden.

Tenslotte kan dezelfde informatie ook als volgt geschreven worden:

 [po4a_langs] fr nl
 [po4a_paths] man/po/project.pot $lang:man/po/$lang.po

De component $lang wordt automatisch vervangen door gebruik te maken van de opgegeven taallijst. Dit beperkt het risico op een fout van het type kopiëren/plakken wanneer een nieuwe taal toegevoegd wordt.

Centrale of gesplitste PO-bestanden?

Standaard produceert po4a één enkel PO-bestand per doeltaal. Dit bevat de volledige inhoud van uw vertaalproject. Als uw project uitgebreider wordt, kan de omvang van deze bestanden problematisch worden. Indien weblate gebruikt wordt , is het mogelijk specifieke prioriteiten op te geven voor elk vertalingssegment (d.w.z. msgid), zodat de belangrijkste eerst vertaald worden. Nochtans geven sommige vertaalteams er de voorkeur aan de inhoud op te splitsen in verschillende bestanden.

Om één PO-bestand per hoofdbestand te hebben, moet u gewoon op de volgende manier de tekenreeks $master gebruiken in de naam van uw PO-bestanden op de regel "[po4a_paths]".

 [po4a_paths] doc/$master/$master.pot $lang:doc/$master/$lang.po

Indien naamgevingsconflicten ontstaan omdat verschillende bestanden dezelfde bestandsnaam hebben, kunt u de naam van het hoofdbestand specificeren door de optie "master:file="naam toe te voegen:

 [po4a_langs] de fr nl
 [po4a_paths] l10n/po/$master.pot $lang:l10n/po/$master.$lang.po
 [type: xml] foo/gui.xml $lang:foo/gui.$lang.xml master:file=foo-gui
 [type: xml] bar/gui.xml $lang:bar/gui.$lang.xml master:file=bar-gui

In gesplitste modus bouwt po4a een tijdelijk compendium op tijdens het bijwerken van de PO-bestanden, om de vertaling met alle PO-bestanden te delen. Indien twee PO-bestanden voor hetzelfde tekstfragment verschillende vertalingen bevatten, zal po4a dit tekstfragment als onnauwkeurig (fuzzy) markeren en beide vertalingen invoegen in alle PO-bestanden die dat tekstfragment bevatten. Wanneer de vertaler de vertaling ontwart, zal deze vertaling automatisch is elk PO-bestand gebruikt worden.

De te vertalen documenten specificeren

U moet ook de documenten die vertaald moeten worden, vermelden. Voor elk hoofdbestand moet u de te gebruiken indelingsontleder opgeven, de locatie van het te produceren vertaalde bestand en facultatief enige configuratie. Hier volgt een voorbeeld:

 [type: sgml] doc/my_stuff.sgml fr:doc/fr/mon_truc.sgml \
       nl:doc/nl/mijn_spullen.sgml
 [type: man] script fr:doc/fr/script.1 nl:doc/nl/script.1
 [type: docbook] doc/script.xml fr:doc/fr/script.xml \
       nl:doc/nl/script.xml

Maar ook hier zijn deze complexe regels moeilijk te lezen en aan te passen, bijvoorbeeld bij het toevoegen van een nieuwe taal. Het is veel eenvoudiger om deze zaken als volgt te herorganiseren met behulp van het $lang-sjabloon:

 [type: sgml]  doc/my_stuff.sgml $lang:doc/$lang/my_stuff.sgml
 [type: man]   script.1     $lang:po/$lang/script.1
 [type: docbook] doc/script.xml  $lang:doc/$lang/script.xml

Opties specificeren

Er bestaan twee types opties: po4a-opties zijn standaardwaarden voor de po4a commandoregelopties, terwijl opmaakopties gebruikt worden om het gedrag van de opmaakontleders te beïnvloeden. U zou bijvoorbeeld in uw configuratiebestand kunnen specificeren dat de standaardwaarde voor de commandoregelparameter --keep 50% is in plaats van 80%. Opmaakopties worden gedocumenteerd op de specifieke pagina van iedere ontleedmodule, bijv. Locale::Po4a::Xml(3pm). U zou bijvoorbeeld nostrip kunnen meegeven aan de XML-ontleder om de spaties rond de geëxtraheerde tekstfragmenten niet te laten weghalen.

U kunt deze opties meegeven voor een specifiek hoofdbestand, of zelfs voor een specifieke vertaling van dat bestand met "opt:" of met "opt_XX:" voor de taal "XX". In het volgende voorbeeld wordt de optie nostrip meegegeven aan de XML-ontleder (voor alle talen), terwijl de drempelwaarde tot 0% teruggebracht wordt voor de Franse vertaling (welke dus steeds behouden blijft).

 [type:xml] toto.xml $lang:toto.$lang.xml opt:"-o nostrip" opt_fr:"--keep 0"

Deze configuratieonderdelen moeten in ieder geval aan het einde van de regel staan. Eerst moet de declaratie van bestanden komen, dan het eventuele addendum (zie hierna) en dan pas de opties. Het groeperen van configuratieonderdelen is niet erg belangrijk, omdat elementen intern samengevoegd worden tot tekenreeksen. De volgende voorbeelden zijn allemaal gelijkwaardig:

 [type:xml] toto.xml $lang:toto.$lang.xml opt:"--keep 20" opt:"-o nostrip" opt_fr:"--keep 0"
 [type:xml] toto.xml $lang:toto.$lang.xml opt:"--keep 20 -o nostrip" opt_fr:"--keep 0"
 [type:xml] toto.xml $lang:toto.$lang.xml opt:--keep opt:20 opt:-o opt:nostrip opt_fr:--keep opt_fr:0

Merk op dat taalspecifieke opties niet gebruikt worden bij het bouwen van het POT-bestand. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de optie nostrip mee te geven aan de ontleder wanneer enkel de Franse vertaling wordt gebouwd, omdat het POT-bestand gebruikt wordt om elke taal te updaten. Dus zijn de enige opties die taalspecifiek kunnen zijn, die opties welke gebruikt worden bij het produceren van de vertaling, zoals de optie "--keep".

Configuratiealiassen

De beste manier om dezelfde optie mee te geven aan verschillende bestanden is als volgt een alias voor een type te definiëren. In het volgende voorbeeld wordt de optie "--keep 0" aan iedere Italiaanse vertaling meegegeven met dit "test"-type, welke een uitbreiding is van het "man"-type.

 [po4a_alias:test] man opt_it:"--keep 0"
 [type: test] man/page.1 $lang:man/$lang/page.1

U kunt een bestaand type ook uitbreiden door als volgt dezelfde naam te gebruiken voor de alias. Dit wordt niet geïnterpreteerd als een foutieve recursieve definitie.

 [po4a_alias:man] man opt_it:"--keep 0"
 [type: man] man/page.1 $lang:man/$lang/page.1

Globale standaardopties

U kunt ook "[options]"-regels gebruiken om opties te definiëren welke voor alle bestanden gebruikt moeten worden, ongeacht hun type.

 [options] --keep 20 --option nostrip

Zoals het geval is voor de commandoregelopties, kunt u de parameters die in het configuratiebestand meegegeven worden, afkorten:

 [options] -k 20 -o nostrip

Optieprioriteiten

De opties voor alle bronnen worden samengevoegd, zodat de standaardwaarden gemakkelijk kunnen worden overschreven door meer specifieke opties. De volgorde is de volgende:

 • "[options]"-regels bieden standaardwaarden die door elke andere bron overschreven kunnen worden.
 • Daarna worden aliassen voor types gebruikt. Taalspecifieke instellingen overschrijven die welke van toepassing zijn op alle talen.
 • Instellingen welke specifiek zijn voor een bepaald hoofdbestand overschrijven zowel de standaardinstellingen als die welke afkomstig zijn van de type-alias. Ook in dit geval overschrijven taalspecifieke instellingen de globale instellingen.
 • Tenslotte overschrijven parameters welke opgegeven worden aan de po4a-commandoregel, eventuele instellingen uit het configuratiebestand.

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld dat laat zien hoe u de spaties en aanhalingstekens moet citeren:

 [po_directory] man/po/
 
 [options] --master-charset UTF-8
 
 [po4a_alias:man] man opt:"-o \"mdoc=NAME,SEE ALSO\""
 [type:man] t-05-config/test02_man.1 $lang:tmp/test02_man.$lang.1 \
      opt:"-k 75" opt_it:"-L UTF-8" opt_fr:--verbose

Addendum: extra inhoud toevoegen aan de vertaling

Indien u aan de vertaling een extra sectie wilt toevoegen, bijvoorbeeld om erkenning te geven aan de vertaler, moet u een addendum definiëren bij de regel welke uw hoofdbestand definieert, Raadpleeg pagina po4a(7) voor meer informatie over de syntaxis van addendumbestanden.

 [type: pod] script fr:doc/fr/script.1 \
       add_fr:doc/l10n/script.fr.add

U kunt ook als volgt gebruik maken van taalsjablonen:

 [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
       add_$lang:doc/l10n/script.$lang.add

Indien het toepassen van een addendum mislukt, wordt de vertaling verwijderd.

Wijzigingselementen voor de addendumdeclaratie

Met addendumwijzigingselementen kan het configuratiebestand vereenvoudigd worden in het geval er niet voor elke taal een addendum is, of wanneer de lijst met addenda verschilt naargelang de taal. Het wijzigingselement is één enkele letter die voor de bestandsnaam staat.

?
pad_naar_addendum toevoegen indien dit bestand bestaat; in het ander geval niets doen.
@
pad_naar_addendum is geen gewoon addendum, maar een bestand dat een lijst met addenda bevat, één per regel. Elk addendum kan voorafgegaan worden door wijzigingselementen.
!
pad_naar_addendum wordt weggelaten; het wordt niet geladen en zal niet geladen worden bij eventuele verdere addendumspecificaties.

Met het volgende wordt voor elke taal een addendum toegevoegd, maar enkel indien het bestaat. Er wordt geen fout gerapporteerd indien het addendum niet bestaat.

 [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 add_$lang:?doc/l10n/script.$lang.add

Met het volgende wordt een lijst met addenda toegevoegd voor elke taal:

 [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 add_$lang:@doc/l10n/script.$lang.add

De vertaalde tekstfragmenten filteren

Soms wilt u bepaalde tekstfragmenten voor het vertaalproces verborgen houden. Met dit doel kunt u een "pot_in"-parameter opgeven aan uw hoofdbestand om de naam op te geven van het bij het bouwen van het POT-bestand te gebruiken bestand in plaats van het echte hoofdbestand. Hier volgt een voorbeeld:

 [type:docbook] boek.xml     \
     pot_in:boek-gefilterd.xml \
     $lang:boek.$lang.xml

Met deze instelling zullen de te vertalen tekstfragmenten geëxtraheerd worden uit het bestand boek-gefilterd.xml (dat aangemaakt moet worden vooraleer po4a aangeroepen wordt), terwijl de vertaalde bestanden gebouwd worden vanuit boek.xml. Als gevolg daarvan zullen alle tekstfragmenten welke in boek.xml voorkomen maar niet in boek-gefilterd.xml, niet opgenomen worden in de PO-bestanden, waardoor voorkomen wordt dat vertalers er een vertaling voor geven. Deze tekstfragmenten zullen dus ongewijzigd blijven bij het aanmaken van de vertaalde documenten. Dit verlaagt natuurlijk de graad van vertaling, waardoor u mogelijk de optie "--keep" zult moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat het document desondanks aangemaakt wordt.

CONFIGURATIEVOORBEELD

TE_DOEN: Is dit echt een nuttig onderdeel?

Laten we aannemen dat u een programma onderhoudt, dat de naam foo heeft en dat een man-pagina man/foo.1 heeft, die natuurlijk enkel in het Engels onderhouden wordt. U, als bovenstroomse of onderstroomse onderhouder, wilt de vertaling ervan aanmaken en onderhouden. Het eerste wat u dient te doen is met po4a-gettextize(1) het POT-bestand creëren om het aan de vertalers te bezorgen.

En dus zullen we in ons geval het commando geven

 cd man && po4a-gettextize -f man -m foo.1 -p foo.pot

Daarna kunt u dit bestand naar de passende taallijst sturen of het ergens op uw website aanbieden om te downloaden.

Laten we nu aannemen dat u voor de volgende release drie vertalingen ontvangen heeft: de.po (met inbegrip van een addendum de.add), sv.po en pt.po. Omdat u niet telkens bij een nieuwe vertaling uw Makefile-bestand(en) wilt aanpassen, kunt u in uw Makefile gebruik maken van po4a met een bijpassend configuratiebestand. Laten we dit po4a.cfg noemen. In ons voorbeeld zou dat er als volgt uitzien:

 [po_directory] man/po4a/po/

 [type: man] man/foo.1 $lang:man/translated/$lang/foo.1 \
      add_$lang:?man/po4a/add_$lang/$lang.add opt:"-k 80"

In dit voorbeeld nemen we aan dat uw gegenereerde man-pagina's (en alle PO-bestanden en addenda-bestanden) opgeslagen worden onder de huidige map in man/translated/$lang/ (respectievelijk in man/po4a/po/ en man/po4a/add_$lang/). In ons voorbeeld zouden in de map man/po4a/po/ de bestanden de.po, pt.po en sv.po staan, en in de map man/po4a/add_de/ het bestand de.add.

Merk het gebruik op van het wijzigingselement ?, want enkel bij de Duitse vertaling (de.po) zit een addendum.

Om de vertaalde man-pagina's daadwerkelijk te bouwen, moet u dan (eenmaal) de volgende regel toevoegen aan het build-doel van het passende Makefile-bestand:

    po4a po4a.cfg

Eens u dit op die manier ingesteld heeft, moet u niet meer raken aan het Makefile-bestand als er een nieuwe vertaling arriveert. Indien bijvoorbeeld het Franse team u fr.po en fr.add aanlevert, moet u deze respectievelijk gewoon in man/po4a/po/ en in man/po4a/add_fr/ plaatsen, en de volgende keer dat het programma gebouwd wordt, zal automatisch ook de Franse vertaling gebouwd worden in man/translated/fr/.

Merk op dat u nog steeds een passend doel nodig heeft om ook de vertaalde man-pagina's samen met de Engelse te installeren.

Tenslotte, indien u de gegenereerde bestanden niet wilt opslaan in uw versiecontrolesysteem, moet u ook nog een regel toevoegen aan uw clean-doel: -rm -rf man/translated

ZIE OOK

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7).

AUTEURS

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

COPYRIGHT EN LICENTIE

Copyright 2002-2020 door SPI, inc.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL (zie het bestand COPYING).

2020-08-19 Po4a-hulpmiddelen