Scroll to navigation

TEST(1) Polecenia użytkownika TEST(1)

NAZWA

test - sprawdza typy plików i porównuje wartości

SKŁADNIA

test WYRAŻENIE

[ WYRAŻENIE ]
[ ]"
[ OPCJA

OPIS

Kod zakończenia jest zależny od WYRAŻENIA.
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli WYRAŻENIE zostanie pominięte, zwracany jest fałsz. W przeciwnym wypadku WYRAŻENIE jest prawdziwe lub fałszywe i ustawia kod zakończenia. Poniższe wyrażenia są prawdziwe, jeśli zostanie spełniony wypisany warunek:

( WYRAŻENIE )
WYRAŻENIE jest prawdziwe
! WYRAŻENIE
WYRAŻENIE jest fałszywe
WYRAŻENIE1 -a WYRAŻENIE2
WYRAŻENIE1 oraz WYRAŻENIE2 są prawdziwe
WYRAŻENIE1 -o WYRAŻENIE2
WYRAŻENIE1 lub WYRAŻENIE2 jest prawdziwe
-n ŁAŃCUCH
długość ŁAŃCUCHA jest różna od zera
ŁAŃCUCH
równoważne -n ŁAŃCUCH
-z ŁAŃCUCH
długość ŁAŃCUCHA wynosi zero
ŁAŃCUCH1 = ŁAŃCUCH2
łańcuchy są jednakowe
ŁAŃCUCH1 != ŁAŃCUCH2
łańcuchy nie są jednakowe
LICZBA-CAŁKOWITA1 -eq LICZBA-CAŁKOWITA2
LICZBA-CAŁKOWITA1 jest równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2
LICZBA-CAŁKOWITA1 -ge LICZBA-CAŁKOWITA2
LICZBA-CAŁKOWITA1 jest większa lub równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2
LICZBA-CAŁKOWITA1 -gt LICZBA-CAŁKOWITA2
LICZBA-CAŁKOWITA1 jest większa od LICZBY-CAŁKOWITEJ2
LICZBA-CAŁKOWITA1 -le LICZBA-CAŁKOWITA2
LICZBA-CAŁKOWITA1 jest mniejsza lub równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2
LICZBA-CAŁKOWITA1 -lt LICZBA-CAŁKOWITA2
LICZBA-CAŁKOWITA1 jest mniejsza od LICZBY-CAŁKOWITEJ2
LICZBA-CAŁKOWITA1 -ne LICZBA-CAŁKOWITA2
LICZBA-CAŁKOWITA1 nie jest równa LICZBIE-CAŁKOWITEJ2
PLIK1 -ef PLIK2
PLIK1 i PLIK2 mają te same numery urządzeń i i-węzłów
PLIK1 -nt PLIK2
PLIK1 jest nowszy (według daty modyfikacji) niż PLIK2
PLIK1 -ot PLIK2
PLIK1 jest starszy niż PLIK2
-b PLIK
PLIK istnieje i jest urządzeniem blokowym
-c PLIK
PLIK istnieje i jest urządzeniem znakowym
-d PLIK
PLIK istnieje i jest katalogiem
-e PLIK
PLIK istnieje
-f PLIK
PLIK istnieje i jest zwykłym plikiem
-g PLIK
PLIK istnieje i ma ustawiony SGID
-G PLIK
PLIK istnieje i należy do grupy o numerze równym efektywnemu GID
-h PLIK
PLIK istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym (równoważne -L)
-k PLIK
PLIK istnieje i ma ustawiony tzw. lepki bit
-L PLIK
PLIK istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym (równoważne -h)
-O PLIK
PLIK istnieje i należy do użytkownika o numerze równym efektywnemu UID
-p PLIK
PLIK istnieje i jest potokiem nazwanym
-r PLIK
PLIK istnieje i ma przyznane prawo odczytu
-s PLIK
PLIK istnieje i ma rozmiar większy od zera
-S PLIK
PLIK istnieje i jest gniazdem
-t DESKRYPTOR
DESKRYPTOR pliku jest otwarty na terminalu
-u PLIK
PLIK istnieje i ma ustawiony SUID
-w PLIK
PLIK istnieje i ma przyznane prawo zapisu
-x PLIK
PLIK istnieje i ma przyznane prawo wykonywania (lub przeszukiwania)

Z wyjątkiem opcji -h i -L wszystkie testy związane z PLIKAMI rozwiązują dowiązania symboliczne. Proszę zwrócić uwagę, że nawiasy muszą być cytowane (np. odwrotnym ukośnikiem), aby uniknąć zinterpretowania przez powłokę. LICZBA-CAŁKOWITA może wynosić również -l ŁAŃCUCH; zostanie wówczas wzięta pod uwagę długość ŁAŃCUCHA.

UWAGA:: Binarne -a i -o są zupełnie niejednoznaczne. W takim przypadku należy korzystać z konstrukcji 'test WYR1 && test WYR2' lub 'test WYR1 || test WYR2'.

UWAGA: [ przyjmuje opcje --help i --version, ale test już nie. Program test traktuje te opcje jak każdy inny, niepusty ŁAŃCUCH.

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję test i/lub [, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env test ... lub env [ ....

AUTOR

Napisane przez Kevina Braunsdorfa i Matthew Bradburna.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu [ proszę wysyłać na adres <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/[>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) test invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30