Scroll to navigation

SHUF(1) Polecenia użytkownika SHUF(1)

NAZWA

shuf - tworzy losowe permutacje

SKŁADNIA

shuf [OPCJA]... [PLIK]
shuf -e [OPCJA]... [ARGUMENTY]...
shuf -i DOLNA-GÓRNA [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje losową permutację wierszy wejściowych na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-e, --echo
traktuje każdy ARGUMENT jak wiersz wejściowy
-i, --input-range=DOLNA-GÓRNA
traktuje każdą liczbę od DOLNEJ do GÓRNEJ jako wiersz wejściowy
-n, --head-count=LICZBA
wypisuje co najwyżej LICZBĘ wierszy
-o, --output=PLIK
wypisuje wynik do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
--random-source=PLIK
pozyskuje losowe bajty z PLIKU
-r, --repeat
wypisywane wiersze mogą się powtarzać
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu shuf proszę wysyłać na adres <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/shuf>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) shuf invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30