Scroll to navigation

LN(1) Polecenia użytkownika LN(1)

NAZWA

ln - tworzy dowiązania między plikami

SKŁADNIA

ln [OPTION]... [-T] TARGET LINK_NAME
ln [OPTION]... TARGET
ln [OPTION]... TARGET... DIRECTORY
ln [OPTION]... -t DIRECTORY TARGET...

OPIS

W pierwszej formie, tworzy dowiązanie do CELU z NAZWĄ-DOWIĄZANIA. W drugiej, tworzy dowiązanie do CELU w bieżącym katalogu. W trzeciej i czwartej, tworzy dowiązania do każdego CELU w KATALOGU. Domyślnie tworzy dowiązania zwykłe (twarde). Dowiązania symboliczne są tworzone z opcją --symbolic. Domyślnie, każde z położeń (nazw nowych dowiązań) nie powinno istnieć przy wywołaniu polecenia. Podczas tworzenia dowiązań zwykłych, każdy z CELÓW musi istnieć. Dowiązania symboliczne mogą zawierać dowolny tekst. Gdy są później rozwijane, dowiązanie ze ścieżką względną jest interpretowane w odniesieniu do katalogu w którym się znajdują.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--backup[=METODA]
tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
-b
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
-d, -F, --directory
pozwala administratorowi na próbowanie tworzenia dowiązań zwykłych (twardych) do katalogów (uwaga: prawdopodobnie się to nie powiedzie z powodów ograniczeń systemowych, dotyczących nawet administratora)
-f, --force
usuwa istniejące pliki docelowe
-i, --interactive
pyta czy usuwać pliki docelowe
-L, --logical
rozwiązuje CELE które są dowiązaniami symbolicznymi
-n, --no-dereference
traktuje NAZWĘ-DOWIĄZANIA jako zwykły plik jeśli jest ono dowiązaniem symbolicznym do katalogu
-P, --physical
tworzy dowiązania zwykłe (twarde) bezpośrednio do dowiązań symbolicznych
-r, --relative
tworzy dowiązania symboliczne w odniesieniu do położenia dowiązania
-s, --symbolic
tworzy dowiązania symboliczne zamiast zwykłych (twardych)
-S, --suffix=PRZYROSTEK
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
-t, --target-directory=KATALOG
określa KATALOG w którym tworzone są dowiązania
-T, --no-target-directory
zawsze traktuje NAZWĘ-DOWIĄZANIA jako zwykły plik
-v, --verbose
wyświetla nazwę każdego pliku dla którego tworzone są dowiązania
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

none, off
nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
numbered, t
tworzy kopie numerowane
existing, nil
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
simple, never
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Użycie opcji -s powoduje ignorowanie opcji -L i -P. W przeciwnym wypadku ostatnia podana opcja kontroluje zachowania programu, gdy CEL jest dowiązaniem symbolicznym; domyślną opcją jest -P.

AUTOR

Napisane przez Mike'a Parkera i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu ln proszę wysyłać na adres <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

link(2), symlink(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ln>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ln invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30