Scroll to navigation

FSCK.FAT(8) System Manager's Manual FSCK.FAT(8)

NAZWA

fsck.fat - sprawdza i naprawia systemy plików MS-DOS

SKŁADNIA

fsck.fat [OPCJE] URZĄDZENIE

OPIS

fsck.fat weryfikuje spójność systemów plików MS-DOS i opcjonalnie próbuje je naprawić.

Mogą być skorygowane następujące kłopoty z systemem plików (w tej kolejności):

 • FAT zawiera nieprawidłowe numery klastrów. Klaster zmieniany jest na EOF.
 • Łańcuch klastrów łańcucha zawiera pętlę. Pętla jest przerywana.
 • Złe klastry (błędy odczytu). Klastry są znakowane jako błędne i usuwane z zawierających je plików. Ta kontrola jest opcjonalna.
 • Katalogi z dużą liczbą złych wpisów (prawdopodobnie uszkodzone). Katalog może zostać wyrzucony.
 • Pliki . i .. nie są katalogami. Mogą zostać wyrzucone lub można zmienić im nazwę.
 • Katalogi . i .. w katalogu głównym. Są wyrzucane.
 • Złe nazwy plików. Można zmienić im nazwę.
 • Powielone pozycje katalogu. Mogą zostać wyrzucone lub można zmienić im nazwę.
 • Katalogi z niezerowym polem rozmiaru. Rozmiar jest ustawiany na zero.
 • Katalog . nie wskazuje na katalog macierzysty. Wskaźnik początkowy jest dostosowywany.
 • Katalog .. nie wskazuje na rodzica katalogu macierzystego. Wskaźnik początkowy jest dostosowywany.
 • Numer początkowego klastra pliku jest niepoprawny. Plik jest obcinany.
 • Plik zawiera błędne lub niezajęte klastry. Plik jest obcinany.
 • Łańcuch klastrów pliku jest dłuższy niż wskazywany przez pola rozmiaru. Plik jest obcinany.
 • Dwa lub więcej plików współdzieli ten sam klaster(y). Wszystkie pliki oprócz jednego są obcinane. Jeśli plikiem obcinanym jest katalog, który był już przeczytany, to po obcięciu kontrola systemu plików rozpoczynana jest od nowa.
 • Łańcuch klastrów pliku jest krótszy niż wskazywany przez pola rozmiaru. Plik jest obcinany.
 • Klastry są zaznaczone jako zajęte, ale nie należą do pliku. Są oznaczane jako wolne.

Dodatkowo, wykrywane, ale nie naprawiane, są następujące problemy:

 • Nieprawidłowe parametry w sektorze rozruchowym
 • Brak wpisów . i .. w katalogach różnych od katalogu głównego.

Gdy fsck.fat sprawdza system plików, zbiera wszystkie zmiany w pamięci i wykonuje je tylko po zakończeniu są wszystkich sprawdzeń. Można to wyłączyć opcją -w.

OPCJE

-a
Automatycznie naprawia system plików. Nie jest konieczna żadna interwencja użytkownika. Każdorazowo, gdy istnieje więcej niż jeden sposób rozwiązania problemu, wybierane jest podejście najmniej niszczące.
-A
Posługuje się wariacją Atari systemu plików MS-DOS. Jest to domyślne, jeżeli fsck.fat uruchamiany jest na Atari, to opcja ta wyłącza format Atari. W formacie Atari istnieje kilka pomniejszych różnic: niektóre pola sektora startowego są nieco inaczej interpretowane, a specjalne wpisy FAT dla końca pliku i błędnego sektora mogą być inne. Pod MS-DOS dla EOF używane jest 0xfff8 a Atari domyślnie posługuje się 0xffff, ale oba systemy rozpoznają wszystkie wartości od 0xfff8...0xffff jako koniec pliku (end-of-file). MS-DOS dla błędnych sektorów używa tylko 0xfff7, podczas gdy na Atari do tego cel wykorzystywane są 0xfff0...0xfff7 (ale wartością standardową jest nadal 0xfff7).
-b
Sprawdza sektor rozruchowy testem tylko do odczytu.
-c STRONA
Używa STRONY kodowej DOS do odczytu krótkich nazw plików. Domyślnie jest to strona kodowa 437.
-d ŚCIEŻKA
Usuwa określony plik. Jeśli istnieje więcej niż jeden plik o tej nazwie, to usuwany jest pierwszy. Opcję tę można użyć kilkukrotnie.
-f
Odzyskuje nieużywane łańcuchy klastrów do plików. Domyślnie nieużywane klastry dodawane są do wolnej przestrzeni dyskowej, z wyjątkiem pracy w trybie automatycznym (-a).
-l
Pokazuje ścieżkowe nazwy przetwarzanych plików.
-n
Tryb nieoperacyjny: nieinteraktywne szukanie błędów, jednak nic nie jest zapisywane do systemu plików.
-p
To samo, co -a dla zgodności z innymi narzędziami *fsck.
-r
Interaktywnie naprawia system plików. Użytkownik pytany jest o radę każdorazowo, gdy istnieje więcej niż jeden sposób naprawy niespójności. Jest to tryb domyślny, a opcja ta jest zachowana jedynie dla kompatybilności wstecznej.
-t
Zaznacza niedające się odczytać klastry jako błędne.
-u ŚCIEŻKA
Próbuje odzyskać usunięty podany plik. fsck.fat usiłuje alokować łańcuch ciągłych, niezaalokowanych klastrów rozpoczynający się od klastra startowego odzyskiwanego pliku. Opcję tę można użyć kilkukrotnie.
-v
Tryb szczegółowy. Generuje nieco więcej informacji na wyjściu.
-V
Wykonuje przebieg weryfikacyjny. Po pierwszym przebiegu sprawdzenie systemu plików jest powtarzane. Drugi przebieg nie powinien nigdy zgłosić żadnych dających się naprawić błędów. Może on trwać znacząco dłużej niż pierwszy, gdyż pierwszy przebieg mógł utworzyć długą listę zmian, która musi być przeglądnięta dla każdego odczytu dyskowego.
-w
Natychmiast zapisuje zmiany na dysk.
-y
To samo, co -a (automatycznie naprawia system plików), dla zgodności z innymi narzędziami fsck.

KOD ZAKOŃCZENIA

0
Nie wykryto dających się naprawić błędów.
1
Wykryto dające się naprawić błędy lub fsck.fat stwierdził wewnętrzną niespójność.
2
Błąd użytkowania. fsck.fat nie sięgał do systemu plików.

PLIKI

fsck0000.rec, fsck0001.rec, ...
Podczas odzyskiwania uszkodzonego systemu plików, fsck.fat zrzuca odzyskane dane do plików o nazwie "fsckNNNN.rec", w głównym katalogu systemu plików.

BŁĘDY

Nie tworzy plików . i .., tam gdzie są niezbędne. Nie usuwa całkowicie pustych katalogów. Powinien dawać więcej komunikatów diagnostycznych. Odzyskiwanie skasowanych plików powinno posługiwać się bardziej wyrafinowanym algorytmem.

ZOBACZ TAKŻE

fatlabel(8)
mkfs.fat(8)

STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa projektu dosfstools znajduje się w serwisie GitHub.

AUTORZY

dosfstools napisali: Werner Almesberger, Roman Hodek, i inni. Obecnym opiekunem jest Andreas Bombe.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

16 kwietnia 2015 r. dosfstools 4.1