Scroll to navigation

COL(1) General Commands Manual COL(1)

NAZWA

col
filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

SKŁADNIA

col [-bfhpx] [-l num]

OPIS

Narzędzie użytkowe col filtruje znaki cofnięcia o wiersz (i o pół wiersza), tak że wyjście jest poprawnie uporządkowane i zawiera wyłącznie znaki wysuwu i połowy wysuwu do nowego wiersza. Gdzie jest to możliwe wymienia również spacje na znaki tabulacji. Może to być przydatne przy przetwarzaniu wyjścia z nroff(1) i tbl(1).

col czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście.

Dostępne są następujące opcje:

Nie wysyła na wyjście znaków backspace, dla każdej pozycji (kolumny) drukuje wyłącznie ostatni znak w niej zapisany.
Dozwolone są wysuwy o połowę wiersza (tryb "fine" - ładny). Normalnie znaki drukowane na granicy połowy wiersza drukowane są w następnym wierszu.
Nie wysyła na wyjście wielokrotnych spacji zamiast tabulacji (zachowanie domyślne).
num
Buforuje w pamięci co najmniej num wierszy. Domyślnie buforowanych jest 128 wierszy.
Wymusza niezmienianie nieznanych sekwencji sterujących. Normalnie col odfiltruje z wejścia wszystkie sekwencje sterujące różne od tych wymienionych poniżej, które rozpoznaje i obsługuje.
Wysyła na wyjście wielokrotne spacje zamiast znaków tabulacji.

In the input stream, col understands both the escape sequences of the form escape-digit mandated by Version 2 of the Single UNIX Specification (“SUSv2”) and the traditional BSD format escape-control-character. The control sequences for carriage motion and their ASCII values are as follows:

ESC-BELL
reverse line feed (escape then bell).
ESC-7
cofnięcie o wiersz (reverse line feed) (escape, potem 7).
ESC-BACKSPACE
half reverse line feed (escape then backspace).
ESC-8
cofnięcie o połowę wiersza (half reverse line feed) (escape, potem 8).
ESC-TAB
half forward line feed (escape than tab).
ESC-9
half forward line feed (escape then 9). In -f mode, this sequence may also occur in the output stream.
backspace
cofnięcie o jedną kolumnę (8); ignorowane w pierwszej kolumnie
powrót karetki
(powrót karetki) (13)
nowy wiersz
wysuw wiersza (forward line feed) (10); wykonuje również powrót karetki
shift in
przełącza na normalny zestaw znaków (15)
shift out
przełącza na alternatywny zestaw znaków (14)
spacja
przesuwa do przodu o jedną kolumnę (32)
tab
przesuwa do przodu na następną pozycję tabulacji (9)
tabulacja pionowa
cofnięcie o wiersz (11)

Wszystkie nierozpoznane znaki sterujące i sekwencje specjalne są odrzucane.

col zapamiętuje zestaw znaków podczas ich czytania i upewnia się, że zestaw ten jest poprawny, gdy są one wysyłane na wyjście.

Jeśli wejście usiłuje powrócić do ostatniego, opróżnionego już z bufora na wyjście wiersza, col wyświetli komunikat ostrzegawczy.

ŚRODOWISKO

Zmienne środowiskowe LANG, LC_ALL oraz LC_CTYPE wpływają na działanie col, tak jak to opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

col kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

colcrt(1), expand(1), nroff(1), tbl(1)

STANDARDY

Narzędzie użytkowe col zgodne jest z Version 2 of the Single UNIX Specification (“SUSv2”).

HISTORIA

Polecenie col pojawiło się w Version 6 AT&T UNIX.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

10 maja 2015 Linux 4.19.0-16-amd64