Scroll to navigation

AT(1) General Commands Manual AT(1)

NAZWA

at, batch, atq, atrm - queue, examine, or delete jobs for later execution

SKŁADNIA

at [-V] [-q queue] [-f file] [-mMlv] timespec ..."
at [-V] [-q kolejka] [-f plik] [-mMkv] [-t czas]
at -c job [...]
atq [-V] [-q kolejka]
at [-rd] job [...]
atrm [-V] job [...]
batch
at -b

OPIS

at i batch czytają ze standardowego wejścia lub z podanego pliku polecenia, które mają zostać wykonane za pomocą /bin/sh w terminie późniejszym.
at
wykonuje polecenia o zadanym czasie.
atq
pokazuje oczekujące zadania użytkownika, chyba że jest on administratorem — w tym przypadku wyświetlane są zadania wszystkich użytkowników. Postać wierszy wynikowych (po jednym na każde zadanie): numer zadania, data, godzina, kolejka i nazwa użytkownika.
atrm
usuwa zadania identyfikowane przez ich numer zadania.
batch
wykonuje polecenia, gdy pozwala na to poziom obciążenia systemu; inaczej mówiąc, gdy średnie obciążenie spada poniżej 1.5 lub wartości określonej w wywołaniu atd.

At allows fairly complex time specifications, extending the POSIX.2 standard. It accepts times of the form HH:MM to run a job at a specific time of day. (If that time is already past, the next day is assumed.) You may also specify midnight, noon, or teatime (4pm) and you can have a time-of-day suffixed with AM or PM for running in the morning or the evening. You can also say what day the job will be run, by giving a date in the form month-name day with an optional year, or giving a date of the form MMDD[CC]YY, MM/DD/[CC]YY, DD.MM.[CC]YY or [CC]YY-MM-DD. The specification of a date must follow the specification of the time of day. You can also give times like now + count time-units, where the time-units can be minutes, hours, days, or weeks and you can tell at to run the job today by suffixing the time with today and to run the job tomorrow by suffixing the time with tomorrow.

Na przykład, by uruchomić zadanie za trzy dni, o godzinie 4 po południu, powinno się wykonać: at 4pm + 3 days; aby uruchomić zadania 31 lipca o 10:00: at 10am Jul 31, jutro o pierwszej w nocy: at 1am tomorrow.

If you specify a job to absolutely run at a specific time and date in the past, the job will run as soon as possible. For example, if it is 8pm and you do a at 6pm today, it will run more likely at 8:05pm.

Dokładną definicję specyfikacji czasu można znaleźć w /usr/share/doc/at/timespec.

Zarówno at, jak i batch czytają i wykonują polecenia ze standardowego wejścia lub z pliku podanego w opcji -f. Katalog roboczy, środowisko (oprócz zmiennych BASH_VERSINFO, DISPLAY, EUID, GROUPS, SHELLOPTS, TERM, UID i _) oraz maska praw dostępu (umask) są zachowywane z czasu uruchomienia.

As at is currently implemented as a setuid program, other environment variables (e.g., LD_LIBRARY_PATH or LD_PRELOAD) are also not exported. This may change in the future. As a workaround, set these variables explicitly in your job.

An at - or batch - command invoked from a su(1) shell will retain the current userid. The user will be mailed standard error and standard output from his commands, if any. Mail will be sent using the command /usr/sbin/sendmail. If at is executed from a su(1) shell, the owner of the login shell will receive the mail.

Administrator systemu może zawsze posługiwać się opisywanymi poleceniami. Dla pozostałych użytkowników, dostęp do at jest określany przez pliki /etc/at.allow i /etc/at.deny. Szczegóły można znaleźć w at.allow(5).

OPCJE

-V
wyświetla numer wersji programu na standardowe wyjście błędów i kończy działanie.
-q kolejka
używa zadanej kolejki. Określenie kolejki składa się z pojedynczej litery; dopuszczalne są określenia kolejki w zakresie od a do z oraz od A do Z. Kolejka a jest kolejką domyślną dla at, zaś kolejka b domyślną dla batch. Kolejki opisywane kolejnymi literami uruchamiane są z wzrastającym priorytetem. Specjalna kolejka = zarezerwowana jest dla zadań obecnie wykonywanych.

Jeśli zadanie wysyłane jest do kolejki określonej dużą literą, to traktowane jest jakby było wysłane do wykonania o tym czasie przez polecenie batch. Po osiągnięciu tego czasu, batch zacznie przetwarzać reguły, zwracając uwagę na obciążenie systemu (load average). Jeśli użyto konkretnej kolejki w poleceniu atq, to pokaże ono tylko zadania oczekujące w tej kolejce.

-m
Po zakończeniu zadania wysyła pocztą powiadomienie do użytkownika, nawet jeśli zadanie nie zwróciło żadnych danych na wyjściu.
-M
Nigdy nie wysyła poczty do użytkownika.
-f plik
Czyta zadania z pliku, a nie ze standardowego wejścia.
-t czas
Uruchamia zadanie w zadanym czasie podanym w formacie [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss].
-l
Jest skrótem (aliasem) dla atq.
-r
Jest skrótem dla atrm.
-d
Jest skrótem dla atrm.
-b
Jest skrótem dla batch.
-v
Zanim przeczyta zadanie, pokaże czas, w którym zadanie będzie wykonane,

Czas jest wyświetlany w formacie "Thu Feb 20 14:50:00 1997".

-c
wysyła [jak polecenie cat(1)] podane w wierszu poleceń zadania na standardowe wyjście.

PLIKI

/var/spool/cron/atjobs
/var/spool/cron/atspool
/proc/loadavg
/var/run/utmp
/etc/at.allow
/etc/at.deny

ZOBACZ TAKŻE

at.allow(5), at.deny(5), atd(8), cron(1), nice(1), sh(1), umask(2).

BŁĘDY

Poprawne działanie batch w Linuksie zależy od obecności katalogu typu proc montowanego w /proc.

Jeżeli plik /var/run/utmp nie jest dostępny lub jest uszkodzony albo jeśli podczas wywoływania at użytkownik nie jest zalogowany, to poczta wysyłana będzie do użytkownika o identyfikatorze znalezionym w zmiennej środowiska LOGNAME. Jeżeli nie jest ona zdefiniowana lub jest pusta, to przyjmowany jest bieżący identyfikator użytkownika.

at i batch w obecnej implementacji są nieużyteczne w sytuacji, kiedy użytkownicy rywalizują o zasoby. Jeśli jest tak w przypadku Twojego systemu, powinieneś rozważyć inne rozwiązanie systemu wsadowego, takie jak nqs.

AUTOR

At was mostly written by Thomas Koenig.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

14 listopada 2009 r.