Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [opcions] fitxer


Visualitza un llibre electrònic.

Sempre que passeu arguments a ebook-viewer i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--continue
Continua la lectura al llibre obert anteriorment

--debug-javascript
Dirigeix les alertes de javascript i els missatges de consola a la consola

--detach
Separa del terminal de control, si escau (només Linux)

--full-screen, --fullscreen, -f
Si s'especifica, s'intentarà que la finestra del visualitzador s'obri en pantalla completa.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--open-at
The position at which to open the specified book. The position is a location as displayed in the top left corner of the viewer. Alternately, you can use the form toc:something and it will open at the location of the first Table of Contents entry that contains the string "something". You can also use toc-href:something to go to a location matching an internal file/id of the book.

--raise-window
Si s'especifica, la finestra del visualitzador intentarà anar al primer pla quan s'iniciï.

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de setembre 13, 2019 3.48.0