Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--ignore-plugins
Pomiń niestandardowe wtyczki - przydatne, gdy zainstalujesz wtyczkę, która blokuje uruchomienie calibre

--no-update-check
Nie sprawdzaj czy uaktualnienie jest dostępne

--shutdown-running-calibre, -s
Powoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych instancji calibre. Należy pamiętać, że wszystkie niezakończone zadania zostaną przerwane więc należy używać tego przełącznika ostrożnie.

--start-in-tray
Uruchom zminimalizowany w zasobniku systemowym.

--verbose, -v
Pominięto, nie używać. Istnieje tylko dla wstecznej zgodności

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

--with-library
Użyj biblioteki w podanej lokalizacji.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
września 13, 2019 3.48.0