Scroll to navigation

getstyle(1) General Commands Manual getstyle(1)

JMÉNO

getstyle - vytvoøí balík s aktuálním stylem Window Makera.

SYNTAXE

getstyle [[-t|--theme-options] [-p|--pack] [soubor se stylem]]

POPIS

getstyle mù¾e buï vypsat konfiguraèní informace aktuálního stylu Window Makera do souboru/standardního výstupu nebo vytvoøit samostatný balík s tématem. Balík s tématem je adresáø, který obsahuje v¹echno potøebné pro distributovatelné téma, informace o stylech a obrázcích.

Dejte pozor na to, ¾e informace o stylu ulo¾ené v globální konfiguraci systému se nenaèítají.

Standardnì se ulo¾í nasledné vlastnosti: TitleJustify, ClipTitleFont, WindowTitleFont, MenuTitleFont, MenuTextFont, IconTitleFont, LargeDisplayFont, HighlightColor, HighlightTextColor, ClipTitleColor, CClipTitleColor, FTitleColor, PTitleColor, UTitleColor, FTitleBack, PTitleBack, UTitleBack, ResizebarBack, MenuTitleColor, MenuTextColor, MenuDisabledColor, MenuTitleBack, MenuTextBack, IconBack, IconTitleColor, IconTitleBack, FrameBorderWidth, FrameBorderColor, FrameSelectedBorderColor, MenuStyle, WindowTitleExtendSpace, MenuTitleExtendSpace, a MenuTextExtendSpace.

Jakmile je dána volba -t nebo --theme-options, vlastnost WorkspaceBack se ulo¾í také, spolu se všemi myši nastavením kurzoru uživatelsky definovatelné (NormalCursor, ArrowCursor, MoveCursor, ResizeCursor, TopLeftResizeCursor, TopRightResizeCursor, BottomLeftResizeCursor, BottomRightResizeCursor, VerticalResizeCursor, HorizontalResizeCursor, WaitCursor, QuestionCursor, TextCursor, SelectCursor) které jsou přítomny.

VOLBY

ulo¾í i informace související s tématem, co¾ je textura pozadí hlavního okna. Tato volba je v¾dy nastavená, jakmile je pou¾itá volba -p.
vytvoøí balík s tématem v adresáøi nazvaným podla jména tématu s pøíponou .themed.

PROMÌNNÉ PROSTØEDÍ

specifikuje cestu k adresáøi Defaults. Øetìzec "Defaults/" je pøidán k této promìnné, èím¾ se urèí umístìní databází. Jakmile promìnná není nastavená, tak její implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

Toto je soubor, který se zapí¹e.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

setstyle(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

Do èe¹tiny pølo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

Leden 1999