Scroll to navigation

SCP(1) General Commands Manual SCP(1)

NAZWA

scpOpenSSH secure file copy

SKŁADNIA

scp [-346ABCpqrTv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file] [-J destination] [-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program] source ... target

OPIS

scp kopiuje pliki między komputerami w sieci. Do transferu danych używa ssh(1) i wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bezpieczeństwo jak ssh(1). scp pyta w razie potrzeby o hasła uwierzytelniające.

The source and target may be specified as a local pathname, a remote host with optional path in the form [user@]host:[path], or a URI in the form scp://[user@]host[:port][/path]. Local file names can be made explicit using absolute or relative pathnames to avoid scp treating file names containing ‘:’ as host specifiers.

When copying between two remote hosts, if the URI format is used, a port may only be specified on the target if the -3 option is used.

Dostępne są następujące opcje:

Copies between two remote hosts are transferred through the local host. Without this option the data is copied directly between the two remote hosts. Note that this option disables the progress meter and selects batch mode for the second host, since scp cannot ask for passwords or passphrases for both hosts.
Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv4.
Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv6.
Allows forwarding of ssh-agent(1) to the remote system. The default is not to forward an authentication agent.
Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).
Włączenie kompresji. Przekazuje flagę -C do programu ssh(1), włączającą kompresję danych.
szyfr
Wybiera szyfr używany do kodowania danych. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).
plik_konfig_ssh
Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh. Ta opcja jest bezpośrednio przekazywana do ssh(1).
plik_tożsamości
Wybiera plik, z którego odczytywana jest tożsamość (klucz prywatny) dla uwierzytelnienia za pomocą klucza publicznego. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).
destination
Connect to the target host by first making an scp connection to the jump host described by destination and then establishing a TCP forwarding to the ultimate destination from there. Multiple jump hops may be specified separated by comma characters. This is a shortcut to specify a ProxyJump configuration directive. This option is directly passed to ssh(1).
limit
Określa maksymalną prędkość transferu danych podaną w Kbit/s.
opcje_ssh
Może być użyte do przekazania opcji programowi ssh w formacie opisanym w ssh_config(5). Opcja ta jest użyteczna do przekazywania opcji, dla których nie ma osobnej flagi linii poleceń w programie scp. Szczegółowe informacje o podanych niżej opcjach i ich możliwych wartościach można znaleźć w podręczniku ssh_config(5).

AddressFamily
 
BatchMode
 
BindAddress
 
BindInterface
 
CanonicalDomains
 
CanonicalizeFallbackLocal
 
CanonicalizeHostname
 
CanonicalizeMaxDots
 
CanonicalizePermittedCNAMEs
 
CASignatureAlgorithms
 
CertificateFile
 
ChallengeResponseAuthentication
 
CheckHostIP
 
Ciphers
 
Compression
 
ConnectionAttempts
 
ConnectTimeout
 
ControlMaster
 
ControlPath
 
ControlPersist
 
GlobalKnownHostsFile
 
GSSAPIAuthentication
 
GSSAPIDelegateCredentials
 
HashKnownHosts
 
Host
 
HostbasedAuthentication
 
HostbasedKeyTypes
 
HostKeyAlgorithms
 
HostKeyAlias
 
Hostname
 
IdentitiesOnly
 
IdentityAgent
 
IdentityFile
 
IPQoS
 
KbdInteractiveAuthentication
 
KbdInteractiveDevices
 
KexAlgorithms
 
LogLevel
 
MACs
 
NoHostAuthenticationForLocalhost
 
NumberOfPasswordPrompts
 
PasswordAuthentication
 
PKCS11Provider
 
Port
 
PreferredAuthentications
 
ProxyCommand
 
ProxyJump
 
PubkeyAcceptedKeyTypes
 
PubkeyAuthentication
 
RekeyLimit
 
SendEnv
 
ServerAliveInterval
 
ServerAliveCountMax
 
SetEnv
 
StrictHostKeyChecking
 
TCPKeepAlive
 
UpdateHostKeys
 
User
 
UserKnownHostsFile
 
VerifyHostKeyDNS
 
port
Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście. Proszę zauważyć, że opcja ta jest napisana jako wielkie ‘P’, gdyż -p już jest zarezerwowane dla zachowywania czasów modyfikacji i praw dostępu plików.
Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa oryginalnego pliku.
Tryb cichy: wyłącza pasek postępu oraz ostrzeżenia i komunikaty diagnostyczne z programu ssh(1).
Rekursywnie kopiuje całe katalogi. Proszę zauważyć, że scp podąża za dowiązaniami symbolicznymi napotkanymi podczas przechodzenia po drzewie katalogów.
program
Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia. Program ten musi przyjmować opcje ssh(1),
Disable strict filename checking. By default when copying files from a remote host to a local directory scp checks that the received filenames match those requested on the command-line to prevent the remote end from sending unexpected or unwanted files. Because of differences in how various operating systems and shells interpret filename wildcards, these checks may cause wanted files to be rejected. This option disables these checks at the expense of fully trusting that the server will not send unexpected filenames.
Tryb gadatliwy. Powoduje, że scp i ssh(1) drukują komunikaty debugowe o swoim działaniu. Jest to przydatne w diagnozowaniu problemów z połączeniem, autoryzacją i konfiguracją.

KOD ZAKOŃCZENIA

scp kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sshd(8)

HISTORIA

scp jest oparty na programie rcp o kodzie źródłowym pochodzącym z BSD, do którego prawa należą do władz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

AUTORZY


Timo Rinne <tri@iki.fi>,
Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

August 3, 2020 Debian