Scroll to navigation

MT(1) GNU CPIO MT(1)

NAZWA

mt - sterowanie działaniem napędu taśm magnetycznych

SKŁADNIA

mt [-V] [-f device] [--file=device] [--rsh-command=command] [--version] operation [count]

OPIS

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie mt w wersji GNU. mt wykonuje zadane działanie, dla napędu taśmy. Działanie musi być jednym z podanych poniżej.

Domyślne urządzenie taśmowe, którego dotyczą działania pobierane jest z pliku /usr/include/sys/mtio.h podczas kompilacji mt. Może być unieważnione przez podanie nazwy pliku urządzenia w zmiennej środowiskowej TAPE lub w wierszu poleceń (patrz niżej), który z kolei unieważnia również zmienną środowiska.

Urządzenie musi być albo specjalnym plikiem znakowym, albo zdalnym napędem taśmowym. Chcąc posłużyć się jako archiwum napędem taśmowym umiejscowionym na innej maszynie, powinno się użyć nazwy pliku rozpoczynającej się od "NAZWAHOSTA:". Nazwa hosta może być poprzedzona nazwą użytkownika i znakiem "@". Zapewnia to dostęp do zdalnego napędu taśmowego w imieniu danego użytkownika, jeżeli tylko ma się odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku "~/.rhosts" tego użytkownika).

Poniżej podano dostępne działania. Akceptowane są jednoznaczne skróty. Nie wszystkie działania są dostępne na wszystkich systemach, nie wszystkie też działają ze wszystkimi typami napędów taśmowych. Niektóre z działań opcjonalnie przyjmują licznik powtórzeń, który można podać po nazwie działania. Domyślną wartością licznika jest 1.

Zapisanie liczby znaczników EOF na bieżącej pozycji.
Przesunięcie w przód o liczbę plików. Taśma ustawiana jest na pierwszym bloku następnego pliku.
Przesunięcie wstecz o liczbę plików. Taśma ustawiana jest na pierwszym bloku następnego pliku.
Przesunięcie w przód o liczbę rekordów (zapisów).
Przesunięcie wstecz o liczbę rekordów.
Przesunięcie wstecz o liczbę znaczników plików. Taśma ustawiana jest na znaczniku pliku od strony początku taśmy.
Przesunięcie w przód o liczbę znaczników plików. Taśma ustawiana jest na znaczniku pliku od strony początku taśmy.
Przesunięcie bezwzględne do pliku numer liczba. Odpowiednik przewinięcia wstecz całości taśmy, a następnie wykonania "fsf liczba".
Ustawienie numeru bloku na liczbę.
Przesunięcie na koniec zapisanego nośnika taśmy (w celu dopisywania plików do taśmy).
Przewinięcie taśmy (na początek).
Przewinięcie taśmy na początek i jeśli to możliwe, wysunięcie taśmy.
Wyświetlenie informacji o stanie jednostki taśmowej.
Przewinięcie taśmy na początek, następnie przewinięcie jej w przód do końca szpuli i powtórnie wstecz.
Perform long erase of tape. If count is 0, perform short erase of tape (some devices do not support this).

mt kończy pracę z kodem 0, jeśli działanie się powiodło; 1, jeżeli podano niepoprawną nazwę działania lub urządzenia; 2, jeśli działanie się nie udało.

OPCJE

Używa urządzenia jako nazwy pliku napędu taśmowego, którego mają dotyczyć działania. Można posłużyć się napędem taśmowym innej maszyny, używając nazwy pliku rozpoczynającej się od "NAZWAHOSTA:". Nazwa hosta może być poprzedzona nazwą użytkownika i znakiem "@". Zapewnia to dostęp do zdalnego napędu taśmowego w imieniu danego użytkownika, jeżeli tylko ma się odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku "~/.rhosts" tego użytkownika).
Polecenie mt powinno używać podanego polecenia do komunikacji ze zdalnymi urządzeniami zamiast programów /usr/bin/ssh lub /usr/bin/rsh.
Wyświetla numer wersji mt.

BUG REPORTS

Report bugs to <bug-cpio@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 stycznia 2014 MT