Scroll to navigation

HDPARM(8) System Manager's Manual HDPARM(8)

NAZWA

hdparm - pobiera/ustawia parametry dysku SATA/IDE

SKŁADNIA

hdparm [opcje] [urządzenie ...]

OPIS

hdparm provides a command line interface to various kernel interfaces supported by the Linux SATA/PATA/SAS "libata" subsystem and the older IDE driver subsystem. Many newer (2008 and later) USB drive enclosures now also support "SAT" (SCSI-ATA Command Translation) and therefore may also work with hdparm. E.g., recent WD "Passport" models and recent NexStar-3 enclosures. Some options may work correctly only with the latest kernels.

OPCJE

When no options are given, -acdgkmur is assumed. For "Get/set" options, a query without the optional parameter (e.g., -d) will query (get) the device state, and with a parameter (e.g., -d0) will set the device state.

Pobiera/ustawia wskaźnik odczytu z wyprzedzeniem (read-ahead) systemu plików. Jest to używane do zwiększania wydajności w sekwencyjnych odczytach dużych plików poprzez pobieranie dodatkowych bloków, w nadziei, że będą potrzebne danemu zadaniu. Wiele sterowników IDE ma także wbudowane oddzielne funkcje tego typu, które w wielu sytuacjach niwelują potrzebę odczytu z wyprzedzeniem przez system plików.
Get/set the IDE drive's read-lookahead feature (usually ON by default). Usage: -A0 (disable) or -A1 (enable).
Pobiera/ustawia stan magistrali.
Pobiera/ustawia właściwości zaawansowanego zarządzania energią (APM), o ile napęd ją obsługuje. Mała wartość oznacza agresywne zarządzanie energią, a duża - wyższą wydajność. Możliwe wartości obejmują zakres od 1 do 127 (która pozwala na zatrzymanie talerzy - "spin-down") i wartości od 128 do 254 (która na to nie pozwala). Najwyższy stopień zarządzania energią jest ustawiany wartością 1, a najwyższa wydajność wejścia/wyjścia wartością 254. Wartość 255 nakazuje hdparm wyłączyć zaawansowane zarządzenia energią (nie wszystkie dyski potrafią ją wyłączyć, ale większość tak).
Pobiera/ustawia obsługę 32-bitowego wejścia/wyjścia w (E)IDE. Można użyć numerycznego parametru włączającego/wyłączającego obsługę. Obecnie obsługiwane wartości obejmują 0 dla wyłączenia obsługi 32-bitowego I/O, 1 dla włączenia 32-bitowej transmisji danych, 3 dla włączenia 32-bitowej transmisji danych ze specjalną sekwencją sync wymaganą przez wiele chipsetów. Wartość 3 działa z prawie wszystkimi 32-bitowymi chipsetami IDE, lecz naraża na dodatkowe koszty. Zauważ, że "32-bit" odnosi się do transmisji poprzez magistralę PCI lub VLB, ale tylko do karty interfejsu; wszystkie napędy (E)IDE mają wciąż tylko 16-bitowe połączenie z kartą interfejsu.
Sprawdza obecny stan trybu zasilania IDE. Jest on zawsze jednym z: unknown (dysk nie obsługuje tego polecenia), active/idle (normalne działanie), standby (tryb oszczędzania energii, dysk się zatrzymał), lub sleeping (najniższy tryb oszczędzania energii, dysk jest całkowicie wyłączony). Za pomocą opcji -S, -y, -Y, i -Z można manipulować trybami zasilania IDE.
Pobiera/ustawia flagę "using_dma" (używający DMA) dla tego napędu. Opcja ta działa tylko z kilkoma kombinacjami napędów i interfejsów, które obsługują DMA, i które są znane sterownikowi IDE. Dobrym pomysłem jest również użycie odpowiedniej opcji -X w połączeniu z -d1 aby zapewnić, że sam napęd jest zaprogramowany odpowiedni tryb DMA, choć wiele BIOS-ów powinno zrobić to za użytkownika podczas uruchamiania komputera. Używanie DMA prawie zawsze powoduje zwiększenie wydajności i przepustowości oraz zmniejsza zużycie procesora. Lecz jest co najmniej kilka zestawień chipsetów i dysków, dla których użycie DMA nie zrobi większej różnicy, lub nawet spowolni dysk (na naprawdę spapranym sprzęcie). Ale to zależy.
DCO to skrót od Device Configuration Overlay (nakładka konfiguracji urządzeń), sposobu, w jaki dostawcy selektywnie wyłączają określone funkcje napędu. Opcja --dco-freeze zamraża/blokuje bieżącą konfigurację napędu, uniemożliwiając w ten sposób oprogramowaniu (lub malware), zmieniać ustawienia DCO po następnym ponownym uruchomieniu urządzenia.
Odpytuje i zrzuca informacje na temat ustawień konfiguracji urządzenia, które mogą być wyłączone przez dostawcę lub instalatora OEM. Te ustawienia pokazują możliwości napędu, które mogły zostać wyłączone przez dostawcę, w celu "rozszerzonej kompatybilności". Gdy są wyłączone, są one ukryte nie będą pokazywane w wyniku polecenia -I. Na przykład, dostawcy systemu czasami wyłączają 48-bitowe adresowanie na dużych napędach, z powodów kompatybilności (lub jej utraty) z określonym BIOS-em. W takich przypadkach --dco-identyfy pokaże, że napęd posiada opcję 48_bit, ale -I nie pokaże jej, ani napęd nie będzie akceptować poleceń 48_bit.
Resetuje wszystkie ustawienia, funkcje i dostępne możliwości napędu do wartości fabrycznych i pełnych możliwości. Polecenie zawiedzie, jeśli DCO zostało zamrożone/zablokowane, lub gdy ustawiono również maksymalne ograniczenie rozmiaru -Np. Jest to NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE i prawdopodobnie spowoduje poważną utratę danych. Proszę NIE UŻYWAĆ TEGO POLECENIA.
Use the kernel's "O_DIRECT" flag when performing a -t timing test. This bypasses the page cache, causing the reads to go directly from the drive into hdparm's buffers, using so-called "raw" I/O. In many cases, this can produce results that appear much faster than the usual page cache method, giving a better indication of raw device and driver performance.
BARDZO NIEBEZPIECZNE, PROSZĘ NAWET NIE MYŚLEĆ O UŻYWANIU TEJ OPCJI. Opcja powoduje wydanie przez hdparm do jądra, niepoprawnie oznaczonego jako "non-data", polecenia IDENTIFY. Powoduje to pozostawienie sterownika z jego wierszem dataReQuest(DRQ) w stanie "utknięcia". Dezorientuje to sterowniki jądra i może spowodować natychmiastową awarię systemu łącznie z poważną utratą danych. Opcja istnieje w celu pomocy w testowaniu i zabezpieczaniu jądra przed rzeczywistymi błędami napędów. BARDZO NIEBEZPIECZNE, NIE UŻYWAĆ!
Włącza/wyłącza wbudowaną w napęd właściwość zarządzania uszkodzeniami, za pomocą której jego firmware próbuje automatycznie zarządzać uszkodzonymi sektorami, przenosząc je na sektory "zapasowe", zarezerwowane fabrycznie do tego celu. Kontrolowanie tej funkcji za pomocą opcji -D nie jest obsługiwane przez większość współczesnych napędów od ATA-4; w związku z tym, to polecenie może się nie powieść.
Ustawia szybkość napędu CD/DVD. NIE jest to konieczne do normalnego działania, gdyż napęd automatycznie sam przełącza prędkości. Jednak jeśli chcesz się nim bawić, podaj po tej opcji wartość szybkości, zwykle liczbę taką jak 2 lub 4. Może być to niekiedy przydatne, np. aby odtwarzanie filmów z DVD stało się płynniejsze.
Synchronizuje (sync) i opróżnia (flush) bufory podręczne urządzenia przy wyjściu. Operacja ta jest również wykonywana jako część pomiarów -t, -T i innych opcji.
This option currently works only on ext4 and xfs filesystem types. When used, this must be the only option given. It requires two parameters: the desired file size in kibibytes (byte count divided by 1024), followed by the pathname for the new file. It will create a new file of the specified size, but without actually having to write any data to the file. This will normally complete very quickly, and without thrashing the storage device.
E.g., create a 10 kibibyte file: hdparm --fallocate 10 temp_file
When used, this must be the only option given. It requires a file path as a parameter, and will print out a list of the block extents (sector ranges) occupied by that file on disk. Sector numbers are given as absolute LBA numbers, referenced from sector 0 of the physical device rather than from the partition or filesystem. This information can then be used for a variety of purposes, such as examining the degree of fragmentation of larger files, or determining appropriate sectors to deliberately corrupt during fault-injection testing procedures.
This option uses the new FIEMAP (file extent map) ioctl() when available, and falls back to the older FIBMAP (file block map) ioctl() otherwise. Note that FIBMAP suffers from a 32-bit block-number interface, and thus not work beyond 8 TB or 16 TB. FIBMAP is also very slow, and does not deal well with preallocated uncommitted extents in ext4/xfs filesystems, unless a sync() is done before using this option.
Gdy zostanie użyta, powinna być jedyną podaną opcją. Wymaga podania bezpośrednio po opcji ścieżki pliku, z której powinno być odczytane nowe firmware napędu. Zawartość pliku zostanie wysłana do napędu przy użyciu polecenia DOWNLOAD MICROCODE (S)ATA, używając albo protokołu transferu 7 (cały plik na raz), albo, jeśli napęd to obsługuje, protokołu transferu 3 (pobieranie we fragmentach). Polecenie to jest NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE i może zniszczyć zarówno napęd, jak i jego wszystkie dane. Proszę NIE UŻYWAĆ TEGO POLECENIA. Odmiany --fwdownload-mode3 , --fwdownload-mode3-max i --fwdownload-mode7 pozwalają na przesłonięcie automatycznie wykrytego protokołu, wymuszając na hdparm użycie określonego protokołu transferu (jedynie do celów testowych).
Opróżnia bufory zapisu dysku (starsze napędy mogą nie implementować tej funkcji).
Pokazuje geometrię dysku (cylindry, głowice, sektory), rozmiar (w sektorach), a także przesunięcie (w sektorach) początku urządzenia, poczynając od początku napędu.
Pokazuje krótką informację o użyciu (pomoc).
Odczytuje temperaturę niektórych dysków (głównie Hitachi). Informuje również, czy temperatura znajduje się w zalecanym przedziale wartości (może nie być to wiarygodne). Nie powoduje to rozkręcenia talerzy napędu, jeśli znajduje się w stanie bezczynności.
Pokazuje informacje identyfikacyjne, które sterowniki jądra (IDE, libata) pobrały z napędu podczas startu/konfiguracji, o ile są one dostępne. Rezultaty mogą się różnić od bieżących informacji pozyskiwanych bezpośrednio ze sterownika opcją -I. Zwracane dane mogą nie być aktualne, zależnie od czynności wykonanych po uruchomieniu systemu. Dla dokładniejszej interpretacji informacji identyfikacyjnych, odsyłamy do AT Attachment Interface for Disk Drives (ANSI ASC X3T9.2 working draft, revision 4a, April 19/93 i późniejsze edycje).
Wykonuje polecenie ATA IDLE_IMMEDIATE, powodując przejście napędu w niższy stan zasilania. Z reguły talerze napędu nie ulegają zatrzymaniu.
Wykonuje polecenie ATA IDLE_IMMEDIATE_WITH_UNLOAD, powodując odłączenie lub zaparkowanie głowic i przejście napędu w niższy stan zasilania. Z reguły talerze napędu nie ulegają zatrzymaniu.
Żąda informacji identyfikacji bezpośrednio od napędu. Informacja jest wyświetlana w nowym, rozszerzonym formacie z większą ilością szczegółów, niż przy starszej opcji -i.
This option dumps the drive's identify data in raw binary to the specified file.
Jest to specjalna odmiana opcji -I, która akceptuje blok identyfikacyjny dysku jako standardowe wejście zamiast używania parametru /dev/hd*. Format tego bloku musi być dokładnie taki sam jak w "plikach" /proc/ide/*/hd*/identify lub utworzony za pomocą opcji --Istdout opisanej poniżej. Ta odmiana jest przeznaczona do użytku z "bibliotekami" informacji identyfikacyjnych dysku, oraz z dyskami ATAPI, dla których standardowe mechanizmy mogą działać błędnie. Gdy używana jest opcja --Istdin, musi być ona *jedynym* podanym parametrem.
Opcja zrzuca informacje identyfikacyjne dysku w zapisie szesnastkowym na standardowe wyjście, w formacie podobnym do /proc/ide/*/identify i odpowiednim do późniejszego użycia z opcją --Istdin.
Pobiera/ustawia wartość czasu oczekiwania "idle3" dysków Western Digital (WD) Green Drive. Czas ten kontroluje częstość parkowania głowic dysku i przejścia w niższy stan zasilania. Ustawieniem fabrycznym jest osiem (8) sekund, co jest bardzo kiepskim wyborem do systemu Linux. Pozostawienie wartości domyślnej, powoduje setki lub tysiące cykli ładowania/odłączenia głowic w bardzo krótkim czasie. Mechanizm dysku został zaprojektowany na 300 000 do 1 000 000 cykli, tak więc pozostawienie wartości domyślnej może spowodować przedwczesne zużycie dysku, nie wspominając o wpływie na wydajność, gdy napęd często musi się wybudzić przed wykonaniem operacji wejścia/wyjścia.
Firma WD dostarcza DOS-owe narzędzie WDIDLE3.EXE do zmiany tego ustawienia i powinno się go użyć zamiast hdparm, gdy tylko to możliwe. Implementacja w hdparm, uzyskana za pomocą inżynierii wstecznej nie jest tak kompletna jak oryginalny i oficjalny program, nawet jeśli wygląda na działającą na przynajmniej kilku sztukach tych dysków. Aby zmiana w ustawieniach zadziałała, potrzebny jest pełny cykl zasilania (włączenie i wyłączenie), niezależnie od tego, który program zostanie użyty do zmiany ustawień.
Zaleca się ustawienie wartości 30 sekund do użycia z Linuksem. Dozwolonymi wartościami jest 8 do 12 sekund, a następnie 30 do 300 sekund w 30 sekundowych odstępach. Podanie wartości zero (0) wyłączy całkowicie czas idle3 dysków WD (NIE ZALECANE!).
Pobiera/ustawia flagę "keep_settings_over_reset" (zachowaj ustawienia po resecie). Gdy ta flaga jest ustawiona, sterownik będzie chronił opcje -dmu po miękkim resecie (wykonanym np. podczas sekwencji odzyskiwania po błędzie). Flaga ta domyślnie jest wyłączona, aby uchronić napęd przed pętlami resetowań, które mogłyby być spowodowane kombinacjami ustawień -dmu Opcja -k powinna więc być ustawiana tylko gdy jest się przekonanym, że to co robisz jest dobre. Praktycznie, wszystko co trzeba zrobić aby przetestować konfigurację (przed użyciem -k) to sprawdzenie czy napęd daje się odczytać/zapisać i czy proces nie generuje błędów w logach (komunikaty jądra) (w większości systemów należy zajrzeć do /var/log/messages).
Set the drive's "keep_features_over_reset" flag. Setting this enables the drive to retain the settings for -APSWXZ over a soft reset (as done during the error recovery sequence). Not all drives support this feature.
Set the drive's doorlock flag. Setting this to 1 will lock the door mechanism of some removable hard drives (e.g., Syquest, ZIP, Jazz..), and setting it to 0 will unlock the door mechanism. Normally, Linux maintains the door locking mechanism automatically, depending on drive usage (locked whenever a filesystem is mounted). But on system shutdown, this can be a nuisance if the root partition is on a removable disk, since the root partition is left mounted (read-only) after shutdown. So, by using this command to unlock the door after the root filesystem is remounted read-only, one can then remove the cartridge from the drive after shutdown.
Get/set sector count for multiple sector I/O on the drive. A setting of 0 disables this feature. Multiple sector mode (aka IDE Block Mode), is a feature of most modern IDE hard drives, permitting the transfer of multiple sectors per I/O interrupt, rather than the usual one sector per interrupt. When this feature is enabled, it typically reduces operating system overhead for disk I/O by 30–50%. On many systems, it also provides increased data throughput of anywhere from 5% to 50%. Some drives, however (most notably the WD Caviar series), seem to run slower with multiple mode enabled. Your mileage may vary. Most drives support the minimum settings of 2, 4, 8, or 16 (sectors). Larger settings may also be possible, depending on the drive. A setting of 16 or 32 seems optimal on many systems. Western Digital recommends lower settings of 4 to 8 on many of their drives, due tiny (32 KiB) drive buffers and non-optimized buffering algorithms. The -i option can be used to find the maximum setting supported by an installed drive (look for MaxMultSect in the output). Some drives claim to support multiple mode, but lose data at some settings. Under rare circumstances, such failures can result in massive filesystem corruption.
Celowo tworzy uszkodzony sektor (bad sector, media error) na dysku. NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE, NIE UŻYWAĆ TEJ OPCJI!. Może być to przydatne przy testowaniu mechanizmów odzyskiwania błędów urządzenia/RAID. Numer sektora jest podany jako (dziesiątkowy) parametr po opcji. W zależności od urządzenia, hdparm wybierze jedno z dwóch dostępnych poleceń ATA do uszkodzenia sektora. WRITE_LONG działa w przypadku większości urządzeń, lecz jedynie do granicy 28-bitów. Część najnowszych napędów (2008) może obsługiwać nowe polecenie WRITE_UNCORRECTABLE_EXT, które działa na wszystkich sektorach LBA48. Jeśli jest ono dostępne, hdparm użyje go zamiast WRITE_LONG. Samo polecenie WRITE_UNCORRECTABLE_EXT prezentuje wybór jak nowy uszkodzony sektor powinien się zachowywać. Domyślnie, wygląda on jak każdy inny uszkodzony sektor i napędowi może zająć nieco czasu aby wykonać kolejne ponowne i nieudane próby odczytu (READ) sektora. Jeśli jednak poda się pojedynczą literę f bezpośrednio przed pierwszą cyfrą parametru numeru sektora, to hdparm wykona "flagowane" WRITE_UNCORRECTABLE_EXT, które powoduje, że napęd oznacza sektor jako uszkodzony (zamiast rzeczywiście go uszkadzać), dzięki czemu próby odczytu (READ) sektora natychmiast się nie powiodą (zamiast po kilku kolejnych próbach). Proszę zauważyć, że opcja --repair-sector może być użyta aby odzyskać (każdy) uszkodzony sektor, gdy nie jest on dłużej potrzebny, włączając w to również sektory rzeczywiście uszkodzone (napęd prawdopodobnie przemapuje je do przestrzeni zapasowej dysku).
Pobiera/ustawia wartość Automatycznego Zarządzania Głośnością (Automatic Acoustic Management - AAM). Większość nowych dysków ma możliwość zwolnienia obrotów głowicy aby zredukować poziom hałasu. Wartości mogą być z przedziału od 0 do 254. 128 jest najcichszym (a zatem najwolniejszym) ustawieniem, a 254 najszybszym (i najgłośniejszym). Niektóre dyski mają tylko dwa poziomy (cichy / szybki), a inne mogą przyjmować wszystkie wartości od 128 do 254. W tej chwili, większość napędów obsługuje jedynie 3 opcje: wyłączone, cichy i szybki. Można im przypisać obecnie, odpowiednio, wartości 0, 128 i 254, ale pozostałe wartości zostały przeznaczone do przyszłych rozszerzeń, więc może to ulec zmianie.
Pobiera lub ustawia flagę "ignore_write_errors" (ignoruj błędy zapisu) w sterowniku. NIE baw się tym bez uprzedniego zapoznania się z kodem źródłowym sterownika.
Get/set max visible number of sectors, also known as the Host Protected Area setting. Without a parameter, -N displays the current setting, which is reported as two values: the first gives the current max sectors setting, and the second shows the native (real) hardware limit for the disk. The difference between these two values indicates how many sectors of the disk are currently hidden from the operating system, in the form of a Host Protected Area (HPA). This area is often used by computer makers to hold diagnostic software, and/or a copy of the originally provided operating system for recovery purposes. Another possible use is to hide the true capacity of a very large disk from a BIOS/system that cannot normally cope with drives of that size (e.g., most current {2010} BIOSs cannot deal with drives larger than 2 TB, so an HPA could be used to cause a 3 TB drive to report itself as a 2 TB drive). To change the current max (VERY DANGEROUS, DATA LOSS IS EXTREMELY LIKELY), a new value should be provided (in base10) immediately following the -N option. This value is specified as a count of sectors, rather than the "max sector address" of the drive. Drives have the concept of a temporary (volatile) setting which is lost on the next hardware reset, as well as a more permanent (non-volatile) value which survives resets and power cycles. By default, -N affects only the temporary (volatile) setting. To change the permanent (non-volatile) value, prepend a leading p character immediately before the first digit of the value. Drives are supposed to allow only a single permanent change per session. A hardware reset (or power cycle) is required before another permanent -N operation can succeed. Note that any attempt to set this value may fail if the disk is being accessed by other software at the same time. This is because setting the value requires a pair of back-to-back drive commands, but there is no way to prevent some other command from being inserted between them by the kernel. So if it fails initially, just try again. Kernel support for -N is buggy for many adapter types across many kernel versions, in that an incorrect (too small) max size value is sometimes reported. As of the 2.6.27 kernel, this does finally seem to be working on most hardware.
Przesuwa (offset) do podanego numeru GiB (1024*1024*1024), podczas przeprowadzania pomiarów czasu -t odczytu urządzenia. Szybkość zmienia się (około dwukrotnie) w przypadku wielu dysków mechanicznych. Z reguły, choć nie zawsze, największa jest na początku dysku. Napędy solid-state drive (SSD) powinny wykazywać podobne czasy niezależnie od przesunięcia.
Próbuje przeprogramować chipset interfejsu IDE na określony tryb PIO, lub próbuje automatycznie dostosować się do "najlepszego" trybu PIO obsługiwanego przez napęd. Właściwość ta jest obsługiwana w jądrze tylko dla kilku "znanych" chipsetów i nawet ta obsługa jest co najwyżej niepewna. Niektóre chipsety IDE nie są w stanie zmienić trybu PIO dla pojedynczego napędu; wówczas opcja ta może spowodować ustawienie trybu PIO dla obydwu napędów. Wiele chipsetów IDE wspiera albo mniej, albo więcej niż standardowe 6 (od 0 do 5) trybów PIO, więc dokładne ustawienie szybkości, które właściwie jest zaimplementowane, będzie różnić się zależnie od wyrafinowania chipsetu/sterownika. Używaj z wielką ostrożnością! Właściwość ta nie chroni przed nierozwagą, a niepomyślne działanie może spowodować poważne uszkodzenie systemu plików!
Set the maximum sector count for the drive's internal prefetch mechanism. Not all drives support this feature, and it was dropped from the official spec as of ATA-4.
When using the SAT (SCSI ATA Translation) protocol, hdparm normally prefers to use the 16-byte command format whenever possible. But some USB drive enclosures don't work correctly with 16-byte commands. This option can be used to force use of the smaller 12-byte command format with such drives. hdparm will still revert to 16-byte commands for things that cannot be done with the 12-byte format (e.g., sector accesses beyond 28-bits).
Obsługuje następną opcję cicho, nie wydając zwykłych komunikatów (nie dotyczy do komunikatów o błędach) na wyjście. Jest to przydatne do zmniejszenia zamieszania na ekranie w wypadku uruchamiania ze skryptów startowych. Nie można stosować do opcji -i, -v, -t, oraz -T.
Pobiera lub ustawia queue_depth poleceń urządzenia, jeśli jest to obsługiwane przez sprzęt. Opcja działa tylko z jądrami 2.6.xx (i nowszymi) i jedynie z kombinacją urządzeń i sterownika, która obsługuje zmianę queue_depth. W przypadku dysków SATA jest to głębokość kolejki Native Command Queuing (NCQ).
Pobiera/ustawia flagę read-only (tylko do odczytu) urządzenia. Gdy jest ustawiona, Linux nie pozwala na operacje zapisu na tym urządzeniu.
Pobiera/ustawia funkcję Write-Read-Verify, jeśli napęd ją obsługuje. Użycie: -R0 (wyłączone) lub -R1 (włączone). Funkcja przeznaczona jest do automatycznego ponownego odczytania przez firmware dysku danych, które zostały zapisane przez oprogramowanie, w celu weryfikacji, czy zapis odbył się poprawnie. Ogólnie rzecz biorąc jest to zachowanie przesadne, które może spowolnić zapis na dysk dwukrotnie (lub jeszcze bardziej).
Reads from the specified sector number, and dumps the contents in hex to standard output. The sector number must be given (base10) after this option. hdparm will issue a low-level read (completely bypassing the usual block layer read/write mechanisms) for the specified sector. This can be used to definitively check whether a given sector is bad (media error) or not (doing so through the usual mechanisms can sometimes give false positives).
Jest to alias BARDZO NIEBEZPIECZNEJ opcji --write-sector.
Włącza/wyłącza funkcję zasilania w trybie gotowości, jeśli jest obsługiwana przez napęd. BARDZO NIEBEZPIECZNE. Proszę jej nie używać, chyba że jest się absolutnie pewnym, że zarówno systemowy BIOS (lub firmware) jak i jądro systemu operacyjnego (Linux >=2.6.22) obsługuje próbkowanie urządzenia w celu użycia tej funkcji. Gdy jest włączona, napęd jest zasilany w trybie standby (gotowości), pozwalając kontrolerowi na uruchomienie urządzeń po kolei, redukując chwilowy pobór energii, gdy wiele napędów jest podłączonych do tego samego zasilacza. Przydatne głównie do dużych zestawów RAID. Funkcja jest zwykle wyłączona, a napęd jest zasilany, gdy jest w trybie active - aktywnym (patrz powyżej, opcja -C). Proszę zauważyć, że napęd może również pozwalać na włączenie tej opcji za pomocą zworki. Część dysków SATA obsługuje kontrolę tej funkcji za pomocą pinu 11. w złączu zasilania SATA. W takich przypadkach, polecenie może nie być obsługiwane, lub może być ignorowane.
Ustawia napęd w trybie idle (niższego niskiego poboru energii), ustawia również czas oczekiwania standby (zatrzymania dysku). Wartość ta jest używana przez napęd w celu uzyskania informacji o tym, jak długo oczekiwać (bez aktywności dyskowych) przed wyłączeniem silnika w celach oszczędności mocy. W takich warunkach, dysk może potrzebować do 30 sekund aby odpowiedzieć na nagłe odwołanie, choć większość napędów robi to znacznie szybciej. Odczytanie wartości czasu oczekiwania jest nieco osobliwe. Wartość 0 oznacza "czasy oczekiwania są wyłączone": napęd nie przejdzie do trybu standby w sposób automatyczny. Wartości od 1 do 240 określają wielokrotności 5 sekund, czyli dają czasy oczekiwania od 5 sekund do 20 minut. Wartości od 241 do 251 określają od 1. do 11. jednostki po 30 minut dla czasów od 30 minut do 5,5 godzin. Wartość 252 oznacza czas oczekiwania 21 minut, 253 ustawia czas oczekiwania zdefiniowany przez dostawcę, zamykający się między 8 a 12 godzinami, a wartość 254 jest zarezerwowana. 255 jest interpretowane jako 21 minut plus 15 sekund. Proszę zauważyć, że część starszych napędów może intepretować te wartości w całkowicie inny sposób.
For drives which support reconfiguring of the Logical Sector Size, this flag can be used to specify the new desired sector size in bytes. VERY DANGEROUS. This most likely will scramble all data on the drive. The specified size must be one of 512, 520, 528, 4096, 4160, or 4224. Very few drives support values other than 512 and 4096. Eg. hdparm --set-sector-size 4096 /dev/sdb
Perform timings of device reads for benchmark and comparison purposes. For meaningful results, this operation should be repeated 2–3 times on an otherwise inactive system (no other active processes) with at least a couple of megabytes of free memory. This displays the speed of reading through the buffer cache to the disk without any prior caching of data. This measurement is an indication of how fast the drive can sustain sequential data reads under Linux, without any filesystem overhead. To ensure accurate measurements, the buffer cache is flushed during the processing of -t using the BLKFLSBUF ioctl.
Perform timings of cache reads for benchmark and comparison purposes. For meaningful results, this operation should be repeated 2–3 times on an otherwise inactive system (no other active processes) with at least a couple of megabytes of free memory. This displays the speed of reading directly from the Linux buffer cache without disk access. This measurement is essentially an indication of the throughput of the processor, cache, and memory of the system under test.
Do napędów Solid State Drive (SSD). NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE. NIE UŻYWAĆ TEJ OPCJI! Nakazuje firmware dysku odrzucać niepotrzebne sektory danych, niszcząc wszelkie dane, które mogą one zawierać. W tej sposób sektory te są dostępne do natychmiastowego użycia przez mechanizm odśmiecania pamięci (garbage collection) firmware, w celu poprawy równomiernego poziomu zużycia komórek flash. Opcja oczekuje podania jednego lub więcej par zakresów zaraz po niej w formie: początek adresu LBA, dwukropek i liczba sektorów (maksymalnie 65535) bez spacji w pojedynczym zapisie. NIEZWYKLE NIEBEZPIECZNE. NIE UŻYWAĆ TEJ OPCJI!
E.g., hdparm --trim-sector-ranges 1000:4 7894:16 /dev/sdz
Identyczne do --trim-sector-ranges powyżej, z wyjątkiem tego, że lista par lba:liczba jest czytana ze standardowego wejścia, zamiast być podaną w wierszu poleceń. Można wykorzystać tę opcję do uniknięcia problemów z wyjątkowo długimi wierszami polecenia. Pozwala to również na skumulowanie wielu więcej zakresów sektorów w jedno polecenie, aż do aktualnie skonfigurowanego limitu transferu (max_sectors_kb).
Get/set the interrupt-unmask flag for the drive. A setting of 1 permits the driver to unmask other interrupts during processing of a disk interrupt, which greatly improves Linux's responsiveness and eliminates "serial port overrun" errors. Use this feature with caution: some drive/controller combinations do not tolerate the increased I/O latencies possible when this feature is enabled, resulting in massive filesystem corruption. In particular, CMD-640B and RZ1000 (E)IDE interfaces can be unreliable (due to a hardware flaw) when this option is used with kernel versions earlier than 2.0.13. Disabling the IDE prefetch feature of these interfaces (usually a BIOS/CMOS setting) provides a safe fix for the problem for use with earlier kernels.
Wypisuje niektóre podstawowe ustawienia, tak jak -acdgkmnru dla IDE. Jest to też domyślne zachowanie, kiedy nie poda się żadnych opcji.
Display program version and exit immediately.
Wyświetla dodatkowe informacje diagnostyczne w przypadku niektórych poleceń.
Resetuje urządzenie (NIEBEZPIECZNE). NIE używaj tej opcji. Jest ona tylko do użytku w nieoczekiwanych sytuacjach, gdy dla przywrócenia dysku do stanu używalności i tak może być konieczne przeładowanie systemu.
Writes zeros to the specified sector number. VERY DANGEROUS. The sector number must be given (base10) after this option. hdparm will issue a low-level write (completely bypassing the usual block layer read/write mechanisms) to the specified sector. This can be used to force a drive to repair a bad sector (media error).
Get/set the IDE/SATA drive's write-caching feature.
Set the IDE transfer mode for (E)IDE/ATA drives. This is typically used in combination with -d1 when enabling DMA to/from a drive on a supported interface chipset, where -X mdma2 is used to select multiword DMA mode2 transfers and -X sdma1 is used to select simple mode 1 DMA transfers. With systems which support UltraDMA burst timings, -X udma2 is used to select UltraDMA mode2 transfers (you'll need to prepare the chipset for UltraDMA beforehand). Apart from that, use of this option is seldom necessary since most/all modern IDE drives default to their fastest PIO transfer mode at power-on. Fiddling with this can be both needless and risky. On drives which support alternate transfer modes, -X can be used to switch the mode of the drive only. Prior to changing the transfer mode, the IDE interface should be jumpered or programmed (see -p option) for the new mode setting to prevent loss and/or corruption of data. Use this with extreme caution! For the PIO (Programmed Input/Output) transfer modes used by Linux, this value is simply the desired PIO mode number plus 8. Thus, a value of 09 sets PIO mode1, 10 enables PIO mode2, and 11 selects PIO mode3. Setting 00 restores the drive's "default" PIO mode, and 01 disables IORDY. For multiword DMA, the value used is the desired DMA mode number plus 32. for UltraDMA, the value is the desired UltraDMA mode number plus 64.
Zmusza napęd IDE do natychmiastowego przejścia w tryb mniejszego zużycia energii: standby. To najczęściej powoduje zwolnienie pracy dysku. aktualny tryb może być sprawdzony dzięki opcji -C.
Zmusza napęd IDE do natychmiastowego przejścia w tryb najmniejszego zużycia energii: sleep. To kompletnie wyłącza napęd. Aby napęd był dostępny ponownie potrzebny jest twardy lub miękki reset (sterownik IDE Linuksa automatycznie wykona reset gdy będzie potrzebny). Aktualny tryb może być sprawdzony dzięki opcji -C.
Zmusza jądro do ponownego odczytu tablicy partycji podanych urządzeń.
Wyłącza automatyczne funkcje oszczędzania energii w niektórych napędach Seagate (modelach ST3xx?), aby uchronić je od wyłączania się w nieoczekiwanych momentach.

Zestaw funkcji bezpieczeństwa ATA

Eksperymenty z poniższymi przełącznikami są NIEBEZPIECZNE i mogą nie działać z niektórymi jądrami. UŻYCIE NA WŁASNE RYZYKO.

Wyświetla krótką informację o użyciu na temat wszystkich opcji --security-*.
Freeze the drive's security settings. The drive does not accept any security commands until next power-on reset. Use this function in combination with --security-unlock to protect drive from any attempt to set a new password. Can be used standalone, too. No other options are permitted on the command line with this one.
Prompt for the --security PWD rather than getting from the command line args. This avoids having passwords show up in shell history or in /proc/self/cmdline during execution.
Odblokowuje napęd, używając hasła HASLO. Hasło jest podane jako łańcuch ASCII i jest uzupełniane znakami NUL do wielkości 32 bajtów. Odpowiednie hasło napędu jest wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika - "user"). Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.
Blokuje napęd, używając hasła HASLO (ustawia hasło) (NIEBEZPIECZNE). Hasło jest podane jako łańcuch ASCII i jest wyrównany znakami NUL do wielkości 32 bajtów. Użycie hasła specjalnego NULL ustawia puste hasło. Odpowiednie hasło napędu jest wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika - "user"), a odpowiedni tryb bezpieczeństwa jest wybierany przełącznikiem --security-mode. Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.
Wyłącza blokowanie napędu, używając hasła HASLO. Hasło jest podane jako łańcuch ASCII i jest uzupełniane znakami NUL do wielkości 32 bajtów. Odpowiednie hasło napędu jest wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika - "user"). Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.
Wykasowuje (zablokowany) napęd, używając hasła HASLO (NIEBEZPIECZNE). Hasło jest podane jako łańcuch ASCII i jest wyrównany znakami NUL do wielkości 32 bajtów. Użycie hasła specjalnego NULL reprezentuje puste hasło. Odpowiednie hasło napędu jest wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika - "user"). Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.
Wykonuje rozszerzone kasowanie (zablokowanego) napędu, używając hasła HASLO (NIEBEZPIECZNE). Hasło jest podane jako łańcuch ASCII i jest uzupełniane znakami NUL do wielkości 32 bajtów. Odpowiednie hasło napędu jest wybierane przełącznikiem --user-master (domyślnie jest to hasło użytkownika - "user"). Z tą opcją w wierszu poleceń nie można podać żadnych innych.
Określa które hasło wybrać (użytkownika - user lub główne - master). Domyślnym wyborem jest hasło użytkownika. Użyteczne jedynie w połączeniu z --security-unlock, --security-set-pass, --security-disable, --security-erase lub --security-erase-enhanced.
u hasło użytkownika - user
m hasło główne - master

Określa który tryb bezpieczeństwa (wysoki - high lub maksymalny - maximum) ustawić. Domyślnym wyborem jest wysoki. Użyteczne tylko w połączeniu z --security-set-pass.
h wysokie (high) bezpieczeństwo
m maksymalne (maximum) bezpieczeństwo

TA FUNKCJA JEST EKSPERYMENTALNA I NIEZBYT DOBRZE PRZETESTOWANA. UŻYCIE NA WŁASNE RYZYKO.

PLIKI

/etc/hdparm.conf

BŁĘDY

Jak zauważono powyżej, opcje -m sectcount i -u 1 powinny być używane z ostrożnością, najlepiej na systemie plików tylko dla odczytu. Większość napędów pracuje z tymi właściwościami dobrze, lecz zdarzają się wyjątki. System plików może wtedy ulec zniszczeniu. Pamiętaj o backupie przed takimi eksperymentami!

Some options (e.g., -r for SCSI) may not work with old kernels as necessary ioctl()'s were not supported.

Chociaż to narzędzie jest skierowane przede wszystkim do użytku z napędami dysków twardych SATA/IDE, to część opcji jest również prawidłowa (i dozwolona) w użyciu z dyskami twardymi SCSI oraz z dyskami MFT/RLL z interfejsem XT.

The Linux kernel up until 2.6.12 (and probably later) doesn't handle the security unlock and disable commands gracefully and will segfault and in some cases even panic. The security commands however might indeed have been executed by the drive. This poor kernel behaviour makes the PIO data security commands rather useless at the moment.

Proszę zauważyć, że polecenia "security erase" i "security disable" zostały zaimplementowane jako dwa kolejne polecenia danych PIO i nie powiodą się na zablokowanym napędzie, ponieważ drugie polecenie nie zostanie wydane po naruszeniu ochrony pamięci. Proszę zapoznać się z kodem, aby uzyskać wskazówki jak je załatać, aby ominąć ten problem. Niezależnie od naruszenie ochrony pamięci, zawsze możliwe jest uruchomienie dwóch kopii hdparm jednocześnie i wydanie dwóch potrzebnych poleceń w ten sposób.

AUTOR

hdparm has been written by Mark Lord <mlord@pobox.com>, the original primary developer and maintainer of the (E)IDE driver for Linux, and current contributor to the libata subsystem, along with suggestions and patches from many netfolk.

Kod wyłączający automatyczne oszczędzanie energii w Seagate został napisany przez Tomiego Leppikangasa <tomilepp@paju.oulu.fi>.

Polecenie zamrażania ustawień bezpieczeństwa dodał Benjamin Benz w roku 2005.

Polecenia bezpieczeństwa związane z pozyskaniem danych PIO napisał Leonard den Ottolander w roku 2005. Niektóre inne części - Benjamin Benz i inni.

ZOBACZ TAKŻE

http://www.t13.org/ Technical Committee T13 AT Attachment (ATA/ATAPI) Interface.

http://www.serialata.org/ Serial ATA International Organization.

http://www.compactflash.org/ CompactFlash Association.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Grzegorz Goławski <grzegol@pld.org.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

listopad 2020 Version 9.60