Scroll to navigation

DMESG(1) Polecenia użytkownika DMESG(1)

NAZWA

dmesg - wypisuje lub steruje buforem warstwy jądra

SKŁADNIA

dmesg [opcje]

dmesg --clear
dmesg --read-clear [opcje]
dmesg --console-level poziom
dmesg --console-on
dmesg --console-off

OPIS

dmesg służy do sprawdzenia bufora warstwy jądra (kernel ring buffer) lub sterowania nim.

Domyślnym działaniem jest wyświetlenie wszystkich wiadomości z bufora warstwy jądra.

OPCJE

Żadna z opcji --clear, --read-clear, --console-on, --console-off i --console-level nie wystąpić równocześnie.

Czyści zawartość bufora.
Czyści zawartość bufora po jego pierwszym wyświetleniu.
Wyłącza wypisywanie wiadomości na konsolę.
Wyświetla znacznik czas oraz różnicę czasu pomiędzy komunikatami. Jeśli opcja ta jest używana razem z --notime, to wypisywana jest tylko różnica czasu.
Włącza wyświetlanie wiadomości na konsolę.
Wyświetla czas lokalny i różnicę czasu w formacie czytelnym dla ludzi. Proszę zauważyć, że konwersja do czasu lokalnego może być niedokładna (zob. -T).
Read the syslog messages from the given file. Note that -F does not support messages in kmsg format. The old syslog format is supported only.
Ogranicza wyjście do podanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) zagadnień. Na przykład:

dmesg --facility=daemon
wypisze wiadomości pochodzące wyłączenie od demonów systemowych. Listę obsługiwanych zagadnień przedstawia opcja --help.
Włącza wyświetlanie czytelne dla ludzi. Zob. również --color, --reltime i --nopager.
Wyświetla wiadomości jądra.
Koloryzuje wynik. Opcjonalnym argumentem kiedy może być auto, never (nigdy) lub always (zawsze). Gdy nie poda się argumentu kiedy, domyślnym ustawieniem jest auto. Kolory mogą być wyłączone, aktualne wbudowane ustawienie domyślne pokaże opcja --help. Zob. również poniższy rozdział KOLORY.
Ogranicza wyjście do podanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) poziomów. Na przykład

dmesg --level=err,warn
wypisze jedynie błędy i ostrzeżenia. Listę obsługiwanych poziomów przedstawia opcja --help.
Ustawia poziom na którym odbywa się wyświetlanie komunikatów na konsoli. Za poziom należy podstawić numer poziomu lub skróconą nazwę poziomu. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych poziomów, należy sprawdzić wynik opcji --help.

Na przykład, -n 1 lub -n emerg zapobiega pojawianiu się na konsoli wszelkich komunikatów poza awaryjnymi (panic). Wszystkie poziomy komunikatów są nadal zapisywane do /proc/kmsg, zatem wciąż można posługiwać się syslogd(8) do dokładnej kontroli, gdzie pojawiają się komunikaty jądra. Gdy używana jest opcja -n, to dmesg nie wyświetla ani nie czyści bufora warstwy jądra.

The unprintable and potentially unsafe characters (e.g., broken multi-byte sequences, terminal controlling chars, etc.) are escaped in format \x<hex> for security reason by default. This option disables this feature at all. It's usable for example for debugging purpose together with --raw. Be careful and don't use it by default.
Nie przekazuje wyjścia na program stronicujący, który jest domyślnie włączony dla opcji --human output.
Add facility, level or timestamp information to each line of a multi-line message.
Print the raw message buffer, i.e., do not strip the log-level prefixes, but all unprintable characters are still escaped (see also --noescape).

Proszę zauważyć, że prawdziwy format surowy zależy od metody z którą dmesg(1) odczytuje komunikaty jądra. Urządzenie /dev/kmsg używa innego formatu niż syslog(2). Dla kompatybilności wstecznej dmesg(1) zwraca dane zawsze w formacie syslog(2). Można odczytać prawdziwie surowe dane z /dev/kmsg np. poleceniem "dd if=/dev/kmsg iflag=nonblock".

Wymusza używanie przez dmesg interfejsu jądra syslog(2) do czytania komunikatów jądra. Domyślnie korzysta się z /dev/kmsg zamiast syslog(2) od wersji jądra 3.5.0.
Do odpytania bufora jądra używa bufora o podanej wielkości Domyślnie jest to 16392 (domyślny rozmiar bufora syslog jądra wynosił początkowo 4096, 8192 od wersji 1.3.54 i 16384 od wersji 2.1.113). Jeśli użytkownik ustawił bufor jądra większy od domyślnego, to można posłużyć się tą opcją do przeglądnięcia całego bufora.
Wypisuje znaczniki czasu w formie czytelnej dla człowieka.
Be aware that the timestamp could be inaccurate! The time source used for the logs is not updated after system SUSPEND/RESUME. Timestamps are adjusted according to current delta between boottime and monotonic clocks, this works only for messages printed after last resume.
Nie wypisuje znaczników czasu jądra.
Wypisuje znacznik czasu w podanym formacie, którym może być ctime, reltime, delta lub iso. Pierwsze trzy formaty są aliasami dla opcji specyficznych dla formatu czasu. Format iso jest implementacją programu dmesg formatu znacznika czasu ISO-8601. Celem tego formatu jest ułatwienie porównywania znaczników między dwoma systemami i innego przetwarzania tych danych. Format iso jest zdefiniowany następująco: RRRR-MM-DD<T>GG:MM:SS,<mikrosekundy><-+><przesunięcie strefy czasowej w porównaniu do UTC>.
Format iso cierpi na tę samą przypadłość co ctime: czas może być niedokładny, jeśli system jest wstrzymywany i wznawiany.
Wypisuje wiadomości z przestrzeni użytkownika.
Czeka na nowe komunikaty. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemach z dającym się odczytać /dev/kmsg (od jądra 3.5.0).
Wait and print only new messages.
Dekoduje numery zagadnienia (ang. facility) i poziomu (priorytetu) do przedrostków czytelnych dla człowieka.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

KOLORY

Jawne kolorowanie można wyłączyć za pomocą pustego pliku /etc/terminal-colors.d/dmesg.disable. Więcej informacji o konfiguracji kolorów znajduje się w podręczniku terminal-colors.d(5).

Logiczne nazwy kolorów obsługiwane przez dmesg to:

Przedrostek podsystemu w komunikacie (np. "ACPI:").
Znacznik czasu komunikatu.
Znacznik czasu komunikatu w krótkim formacie ctime, przy opcjach --reltime lub --human.
Tekst komunikatów o priorytecie: alert.
Tekst komunikatów o priorytecie: krytyczny.
Tekst komunikatów o priorytecie: błąd.
Tekst komunikatów o priorytecie: ostrzeżenie.
Tekst komunikatów informujących o błędzie segmentacji.

KOD ZAKOŃCZENIA

dmesg can fail reporting permission denied error. This is usually caused by dmesg_restrict kernel setting, please see syslog(2) for more details.

AUTORZY

Karel Zak

dmesg was originally written by Theodore Ts'o

ZOBACZ TAKŻE

terminal-colors.d(5), syslogd(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie dmesg jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2012 util-linux