Scroll to navigation

STRING(3) Podręcznik programisty Linuksa STRING(3)

NAZWA

stpcpy, strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup, strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp, strpbrk, strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex - operacje na łańcuchach znaków

SKŁADNIA

#include <strings.h>

Porównuje łańcuchy s1 i s2, nie zważając na wielkość liter.
Porównuje pierwszych n bajtów łańcuchów s1 i s2, nie zważając na wielkość liter.
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
Zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
#include <string.h>
Kopiuje łańcuch z src do dest i zwraca wskaźnik do końca wynikowego łańcucha dest.
Dołącza łańcuch src do łańcucha dest i zwraca wskaźnik do dest.
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
Porównuje łańcuchy s1 i s2.
Porównuje łańcuchy s1 i s2 używając bieżących ustawień regionalnych.
Kopiuje łańcuch z src do dest i zwraca wskaźnik do początku łańcucha dest.
Oblicza długość początkowego segmentu łańcucha s niezawierającego żadnego z bajtów łańcucha reject.
Zwraca duplikat łańcucha n, w pamięci nowo zaalokowanej przez malloc(3)
Przypadkowo zamienia kolejność znaków w łańcuchu string.
Zwraca długość łańcucha s.
Dołącza co najwyżej n bajtów łańcucha src do łańcucha dest i zwraca wskaźnik do dest.
Porównuje co najwyżej n bajtów łańcuchów s1 i s2.
Kopiuje co najwyżej n bajtów łańcucha src do dest i zwraca wskaźnik do początku łańcucha dest.
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia w łańcuchu s jednego z bajtów łańcucha accept.
Zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
Wyciąga z stringp początkowe słowo, rozdzielone jednym z bajtów z delim.
Oblicza długość początkowego segmentu łańcucha s składającego się tylko i wyłącznie z bajtów łańcucha accept.
Znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack i zwraca wskaźnik do znalezionego podłańcucha.
Wyciąga z stringp słowa, rozdzielone jednym z bajtów z delim.
Przekształca src do bieżących ustawień regionalnych i kopiuje pierwszych n bajtów do dest.

OPIS

Funkcje łańcuchowe umożliwiają operacje na zakończonych znakiem null łańcuchach. Opis każdej z funkcji znajduje się na indywidualnej dla danej funkcji stronie podręcznika ekranowego.

ZOBACZ TAKŻE

index(3), rindex(3), stpcpy(3), strcasecmp(3), strcat(3), strchr(3), strcmp(3), strcoll(3), strcpy(3), strcspn(3), strdup(3), strfry(3), strlen(3), strncasecmp(3), strncat(3), strncmp(3), strncpy(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3), strxfrm(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r.