Scroll to navigation

STRDUP(3) Podręcznik programisty Linuksa STRDUP(3)

NAZWA

strdup, strndup, strdupa, strndupa - powielenie łańcucha

SKŁADNIA

#include <string.h>
char *strdup(const char *s);
char *strndup(const char *s, size_t n);
char *strdupa(const char *s);
char *strndupa(const char *s, size_t n);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

strdup():

_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

strndup():

_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
_GNU_SOURCE

strdupa(), strndupa(): _GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja strdup() zwraca wskaźnik do nowego łańcucha, który stanowi kopię łańcucha s. Pamięć dla nowego łańcucha jest przydzielana za pomocą malloc(3) i może być zwolniona za pomocą free(3).

Funkcja strndup() jest podobna, lecz kopiuje co najwyżej n znaków. Jeśli s jest dłuższe niż n, kopiowane jest tylko n znaków i dodawany jest kończący znak null ('\0').

strdupa() i strndupa() są podobne, ale korzystają z alloca(3) do przydzielania pamięci na bufor. Są one dostępne wyłącznie, gdy używany jest pakiet GNU GCC, i dotyczą ich te same ograniczenia, które opisano w alloca(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strdup() zwraca wskaźnik do skopiowanego łańcucha. Zwraca NULL, gdy nie jest dostępna dostateczna ilość pamięci, i ustawia errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

Nie można przydzielić dostatecznej ilości pamięci potrzebnej dla kopii łańcucha.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strdup(), strndup(), strdupa(), strndupa() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

strdup() jest zgodne z SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001. strndup() jest zgodna z POSIX.1-2008. strdupa() i strndupa() są rozszerzeniami GNU.

ZOBACZ TAKŻE

alloca(3), calloc(3), free(3), malloc(3), realloc(3), string(3), wcsdup(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r. GNU