Scroll to navigation

GETHOSTBYNAME(3) Podręcznik programisty Linuksa GETHOSTBYNAME(3)

NAZWA

gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, gethostent, endhostent, h_errno, herror, hstrerror, gethostbyaddr_r, gethostbyname2, gethostbyname2_r, gethostbyname_r, gethostent_r - zwraca wpis sieciowy komputera

SKŁADNIA

#include <netdb.h>
extern int h_errno;
struct hostent *gethostbyname(const char *nazwa);
#include <sys/socket.h>    /* dla AF_INET */
struct hostent *gethostbyaddr(const void *addr,
               socklen_t len, int type);
void sethostent(int stayopen);
void endhostent(void);
void herror(const char *s);
const char *hstrerror(int err);
/* Rozszerzenie systemu V/POSIX */
struct hostent *gethostent(void);
/* Rozszerzenia GNU */
struct hostent *gethostbyname2(const char *name, int af);
int gethostent_r(
    struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
    struct hostent **result, int *h_errnop);
int gethostbyaddr_r(const void *addr, socklen_t len, int type,
    struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
    struct hostent **result, int *h_errnop);
int gethostbyname_r(const char *name,
    struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
    struct hostent **result, int *h_errnop);
int gethostbyname2_r(const char *name, int af,
    struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
    struct hostent **result, int *h_errnop);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

gethostbyname2(), gethostent_r(), gethostbyaddr_r(), gethostbyname_r(), gethostbyname2_r():

_DEFAULT_SOURCE
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

herror(), hstrerror():

_DEFAULT_SOURCE
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
none

h_errno:

_DEFAULT_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE < 200809L
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE < 200809L
none

OPIS

Funkcje gethostbyname*(), gethostbyaddr*(), herror() oraz hstrerror() są przestarzałe. Aplikacje powinny zamiast nich używaćgetaddrinfo(3), getnameinfo(3) i gai_strerror(3).

Funkcja gethostbyname() dla danego komputera name zwraca strukturę typu hostent. name jest tutaj albo nazwą komputera, albo adresem IPv4 w standardowej notacji z kropkami (jak opisano w inet_addr(3)). Jeżeli name jest adresem IPv4, to gethostbyname() nie wykonuje żadnych sprawdzeń i po prostu kopiuje name do pola h_name oraz jej odpowiednik struct in_addr do pola h_addr_list[0] zwracanej struktury hostent. Jeżeli name nie kończy się kropką oraz ustawiono zmienną środowiskową HOSTALIASES, to wyszukiwanie name zacznie się od pliku z aliasami, wskazywanego przez HOSTALIASES (format tego pliku opisany jest w hostname(7)). Bieżąca domena i jej domeny nadrzędne są przeszukiwane, chyba że name kończy się kropką.

Funkcja gethostbyaddr() zwraca strukturę typu hostent dla zadanego adresu addr o długości len i typie adresu type. Poprawnymi typami adresów są AF_INET i AF_INET6. Adres komputera jest wskaźnikiem do struktury o typie zależnym od typu adresu, na przykład struct in_addr * (najprawdopodobniej otrzymany przez wywołanie inet_addr(3)) dla adresu o typie AF_INET.

Funkcja sethostent() określa, jeżeli stayopen jest prawdziwe (1), że do odpytywania serwera nazw będzie użyte połączenie TCP i to połączenie będzie otwarte podczas kolejnych zapytań. W przeciwnym wypadku serwer nazw będzie odpytywany przy użyciu datagramów UDP.

Funkcja endhostent() kończy połączenie TCP odpytywania serwera nazw.

(Przestarzała) funkcja herror() wypisuje na standardowe wyjście błędów stderr komunikat błędu przypisany do bieżącej wartości zmiennej h_errno.

(Przestarzała) funkcja hstrerror() dla przekazanego numeru błędu (zazwyczaj h_errno) zwraca odpowiadający mu komunikat błędu.

The domain name queries carried out by gethostbyname() and gethostbyaddr() rely on the Name Service Switch (nsswitch.conf(5)) configured sources or a local name server (named(8)). The default action is to query the Name Service Switch (nsswitch.conf(5)) configured sources, failing that, a local name server (named(8)).

Historia

Plik nsswitch.conf(5) jest współczesnym sposobem kontrolowania kolejności wyszukiwań komputerów.

W glibc 2.4 i wcześniejszych, do określenia kolejności wyszukiwań komputerów służyło słowo kluczowe order zdefiniowane w /etc/host.conf (host.conf(5)).

Struktura hostent zdefiniowana w <netdb.h> następująco:


struct hostent {

char *h_name; /* oficjalna nazwa komputera */
char **h_aliases; /* lista aliasów */
int h_addrtype; /* typ adresu komputera */
int h_length; /* długość adresu */
char **h_addr_list; /* lista adresów */ } #define h_addr h_addr_list[0] /* dla zachowania zgodności */
/* z wcześniejszymi wersjami */

Struktra hostent składa się z:

Oficjalna nazwa komputera.
Zakończona wskaźnikiem null tablica alternatywnych nazw komputera.
Typ adresu; obecnie zawsze jest to AF_INET lub AF_INET6.
Długość adresu w bajtach.
Zakończona wskaźnikiem null tablica adresów sieciowych komputera (w sieciowym porządku bajtów).
Pierwszy adres z h_addr_list - dla zachowania zgodności ze wcześniejszymi wersjami

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() zwracają strukturę hostent lub wskaźnik null w przypadku błędu. W razie błędu, zmienna h_errno przechowuje numer błędu. Wartość zwrócona, jeśli jest różna od null, może wskazywać na statyczne dane, patrz UWAGI poniżej.

BŁĘDY

Zmienna h_errno może przyjmować następujące wartości:

Podany komputer jest nieznany.
Żądana nazwa jest prawidłowa, lecz nie posiada adresu IP. Inny typ żądania skierowany do serwera nazw dla tej domeny może zwrócić odpowiedź. Stała NO_ADDRESS jest synonimem NO_DATA.
Wystąpił trwały błąd serwera nazw.
Autorytatywny serwer nazw zwrócił tymczasowy błąd. Proszę spróbować ponownie później.

PLIKI

/etc/host.conf
plik konfiguracyjny biblioteki resolver
/etc/hosts
plik bazy danych komputerów
/etc/nsswitch.conf
plik konfiguracyjny serwisów nazw (NSS)

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
gethostbyname() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:hostbyname env locale
gethostbyaddr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:hostbyaddr env locale
sethostent(), endhostent(), gethostent_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:hostent env locale
herror(), hstrerror() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe
gethostent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:hostent race:hostentbuf env locale
gethostbyname2() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:hostbyname2 env locale
gethostbyaddr_r(), gethostbyname_r(), gethostbyname2_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe env locale

W powyższej tabeli, hostent w race:hostent oznacza, że jeśli któraś z funkcji sethostent(), gethostent(), gethostent_r() lub endhostent() jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001 definiuje gethostbyname(), gethostbyaddr(), sethostent(), endhostent(), gethostent() i h_errno; gethostbyname(), gethostbyaddr() i h_errno są oznaczone jako starzejące się. POSIX.1-2008 usuwa definicje gethostbyname(), gethostbyaddr() oraz h_errno, zalecając używanie zamiast nich funkcjigetaddrinfo(3) i getnameinfo(3).

UWAGI

Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() mogą zwracać wskaźniki do danych statycznych, które mogą być nadpisane przez kolejne wywołania. Kopiowanie struct hostent nie wystarcza, ponieważ zawiera ona wskaźniki - wymagane jest skopiowanie wszystkiego.

W oryginalnej implementacji BSD, argument len funkcji gethostbyname() był typu int. Standard SUS-v2 jest błędny i określa parametr len funkcji gethostbyaddr() jako będący typu size_t. (Nie jest to właściwe, ponieważ musi to być typ int, którym size_t nie jest. POSIX.1-2001 używa socklen_t, co jest OK). Patrz także accept(2).

Prototyp BSD funkcji gethostbyaddr() używa const char * dla trzeciego argumentu.

Rozszerzenie System V/POSIX

POSIX wymaga, aby wywołanie gethostent() zwróciło następny wpis w bazie danych komputerów. Jeśli używany jest DNS/BIND nie ma to większego sensu, ale może być uzasadnione, jeśli baza danych komputerów jest plikiem, który można odczytać linia po linii. Wiele systemów funkcja o tej nazwie czyta plik /etc/hosts. Może być on dostępny tylko wtedy, gdy biblioteka została skompilowana bez wsparcia dla DNS-u. Wersja glibc ignoruje wpisy IPv6. Ta funkcja nie jest wielowątkowa, glibc dodaje jej wielowątkową wersję gethostent_r().

Rozszerzenia GNU

Glibc2 ma także funkcję gethostbyname2(), która działa jak gethostbyname(), ale pozwala określić rodzinę adresów, do której musi należeć zadany adres.

Glibc2 also has reentrant versions gethostent_r(), gethostbyaddr_r(), gethostbyname_r(), and gethostbyname2_r(). The caller supplies a hostent structure ret which will be filled in on success, and a temporary work buffer buf of size buflen. After the call, result will point to the result on success. In case of an error or if no entry is found result will be NULL. The functions return 0 on success and a nonzero error number on failure. In addition to the errors returned by the nonreentrant versions of these functions, if buf is too small, the functions will return ERANGE, and the call should be retried with a larger buffer. The global variable h_errno is not modified, but the address of a variable in which to store error numbers is passed in h_errnop.

BŁĘDY

gethostbyname() nie rozpoznaje komponentów oddzielonego kropkami łańcucha adresu IPv4, jeśli są one wyrażone jako liczby szesnastkowe.

ZOBACZ TAKŻE

getaddrinfo(3), getnameinfo(3), inet(3), inet_ntop(3), inet_pton(3), resolver(3), hosts(5), nsswitch.conf(5), hostname(7), named(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 grudnia 2020 r.