Scroll to navigation

GLOB(3) Podręcznik programisty Linuksa GLOB(3)

NAZWA

glob, globfree - znalezienie ścieżek odpowiadających wzorcowi, zwolnienie pamięć z glob()

SKŁADNIA

#include <glob.h>
int glob(const char *pattern, int flags,
         int (*errfunc) (const char *epath, int eerrno),
         glob_t *pglob);
void globfree(glob_t *pglob);

OPIS

Funkcja glob() przeszukuje wszystkie ścieżki odpowiadające wzorcowi pattern, stosując przy tym reguły takie, jakich użyłaby powłoka (zobacz glob(7)). Nie jest dokonywane rozwinięcie tyldy ani podstawienie parametrów. Jeśli są one potrzebne, to należy użyć wordexp(3).

Funkcja globfree() zwalnia obszar pamięci zaalokowany dynamicznie przez wcześniejsze wywołanie funkcji glob().

W wyniku wywołania glob() tworzona jest struktura, na którą wskazuje pglob. Struktura jest typu glob_t (deklarowany w <glob.h>) i zawiera następujące elementy zdefiniowane przez POSIX.2 (mogą też występować dodatkowe jako rozszerzenie):


typedef struct {

size_t gl_pathc; /* Liczba odpowiadających dotąd ścieżek. */
char **gl_pathv; /* Lista odpowiadających ścieżek */
size_t gl_offs; /* Sloty do rezerwowania w gl_pathv. */ } glob_t;

Wyniki są zachowywane w dynamicznie przydzielanym obszarze pamięci.

Argument flags jest bitowym OR-em zera lub więcej następujących symboli stałych modyfikujących zachowanie glob():

Powraca po napotkaniu błędu odczytu (na przykład, jeśli nie ma praw do odczytu katalogu). Domyślnie glob() kontynuuje działanie mimo błędów, odczytując wszystkie katalogi, do których ma uprawnienia.
Dodaje ukośnik do każdej ścieżki, która odpowiada katalogowi.
Nie sortuje zwracanych nazw ścieżek. Jedynym powodem użycia tej opcji może być zaoszczędzenie czasu przetwarzania. Domyślnie zwracane nazwy ścieżek są sortowane.
Rezerwuje sloty pglob->gl_offs na początku listy napisów w pglob->pathv. Zarezerwowane sloty mogą zawierać wskaźniki null.
Jeśli żaden wzorzec nie zostanie dopasowany, to zwracany jest oryginalny wzorzec. Domyślnie glob() w razie braku dopasowań zwraca GLOB_NOMATCH.
Doklejać wyniki bieżącego wywołania do listy wyników poprzedniego wywołania. Nie należy ustawiać tej flagi przy pierwszym wywołaniu glob().
Nie pozwala na użycie znaku odwrotnego ukośnika ("\") jako znaku cytowania. Domyślnie odwrotny ukośnik cytuje następujący po nim znak, dostarczając mechanizmu wyłączania specjalnego znaczenia metaznaków.

Parametr flags może również zawierać następujące znaczniki, będące rozszerzeniami GNU niedefiniowanymi przez POSIX.2:

Pozwala na to, by początkowa kropka była dopasowywana przez metaznaki. Domyślnie metaznaki nie są dopasowywane do początkowej kropki.
Zamiast zwykłych funkcji bibliotecznych używa alternatywnych funkcji pglob->gl_closedir, pglob->gl_readdir, pglob->gl_opendir, pglob->gl_lstat oraz pglob->gl_stat do dostępu do systemu plików.
Rozwija wyrażenia nawiasowe stylu csh(1) w formacie {a,b}. Wyrażenia nawiasowe mogą być zagnieżdżane. Dlatego na przykład podanie wzoraca "{foo/{,cat,dog},bar}" zwróci takie same wyniki jak czterokrotne wywołanie glob() z następującymi argumentami: "foo/", "foo/cat", "foo/dog" oraz "bar".
Jeśli wzorzec nie zawiera metaznaków, to powinien być zwrócony jako jedyne pasujące słowo nawet wtedy, gdy nie ma plików o takiej nazwie.
Carry out tilde expansion. If a tilde ('~') is the only character in the pattern, or an initial tilde is followed immediately by a slash ('/'), then the home directory of the caller is substituted for the tilde. If an initial tilde is followed by a username (e.g., "~andrea/bin"), then the tilde and username are substituted by the home directory of that user. If the username is invalid, or the home directory cannot be determined, then no substitution is performed.
Zachowuje się podobnie do GLOB_TILDE, z tą różnicą że jeśli nazwa użytkownika jest niepoprawna lub jeśli nie można określić katalogu domowego użytkownika, to glob() zamiast używać wzorca jako nazwy zwróci GLOB_NOMATCH, wskazując, że wystąpił błąd.
Jest to wskazówka dla funkcji glob(), mówiąca, że funkcja wywołująca jest zainteresowana tylko katalogami pasującymi do wzorca. Jeśli implementacja może w łatwy sposób określić informację o typie pliku, to pliki niebędące katalogami nie są zwracane. Jednakże funkcja wywołująca musi sprawdzić, że zwrócone pliki są katalogami. (Celem tej flagi jest poprawienie wydajności w przypadku, gdy funkcja wywołująca jest zainteresowana tylko katalogami).

Jeśli errfunc nie jest równe NULL, to w wypadku błędu będzie ono wywołane z argumentami epath, czyli wskaźnikiem do ścieżki, na której coś się nie powiodło, i z eerrno, przechowującym wartość errno, zwróconą przez wywołanie do opendir(3), readdir(3) lub stat(2). Jeśli errfunc zwraca wartość niezerową lub jeśli ustawiony jest znacznik GLOB_ERR, to glob() zakończy działanie po wywołaniu funkcji errfunc.

Po pomyślnym zakończeniu, pglob->gl_pathc zawiera liczbę pasujących ścieżek, a pglob->gl_pathv wskaźnik do listy wskaźników do dopasowanych ścieżek. Lista ta jest zakończona wskaźnikiem null.

Możliwe jest wywoływanie glob() wielokrotnie. W takim wypadku należy w następnych wywołaniach ustawić w flags znacznik GLOB_APPEND.

Jako rozszerzenie GNU, pglob->gl_flags jest ustawiane jako or podanych znaczników i GLOB_MAGCHAR, gdy występują metaznaki.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu glob() zwraca zero. Inne możliwe wartości to:

przy braku pamięci,
przy błędzie odczytu i
gdy niczego nie dopasowano.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
glob() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:utent env sig:ALRM timer locale
globfree() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

W powyższej tabeli utent w race:utent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setutent(3), getutent(3) lub endutent(3) jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych. Ponieważ glob() wywołuje te funkcje, stąd dla przypomnienia użytkownikom używamy race:utent.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, POSIX.2.

UWAGI

Elementy gl_pathc i gl_offs struktury są w glibc 2.1 zadeklarowane jako size_t, jak powinno być zgodnie z POSIX.2, ale są zadeklarowane jako int w glibc 2.0.

BŁĘDY

Funkcja glob() może zawieść z powodu błędu wywołanych przez nią funkcji, takich jak malloc(3) czy opendir(3). Wywołania te zapiszą kod błędu w errno.

PRZYKŁADY

Jednym z przykładów użycia jest następujący kod, emulujący wpisanie


ls -l *.c ../*.c

w powłoce:


glob_t globbuf;
globbuf.gl_offs = 2;
glob("*.c", GLOB_DOOFFS, NULL, &globbuf);
glob("../*.c", GLOB_DOOFFS | GLOB_APPEND, NULL, &globbuf);
globbuf.gl_pathv[0] = "ls";
globbuf.gl_pathv[1] = "-l";
execvp("ls", &globbuf.gl_pathv[0]);

ZOBACZ TAKŻE

ls(1), sh(1), stat(2), exec(3), fnmatch(3), malloc(3), opendir(3), readdir(3), wordexp(3), glob(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 czerwca 2020 r. GNU