Scroll to navigation

CREATE_MAKEFILES() CREATE_MAKEFILES()

NOME

create_makefiles - Cria de novo todos os ficheiros Makefile dun directorio

SINOPSE

create_makefiles [dir]

DESCRICIÓN

create_makefiles cria de novo todos os Makefiles en dir e non seus subdirectorios (recursivamente) a partir dos modelos Makefile.am correspondentes.

Este guión debe ser executado desde o directorio raíz (o que conte o "configure". Aforra tempo comparado con executar "configure" por enteiro.

Se o directorio das fontes é diferentes do do código obxecto (consulte as variábeis de contorno en baixo), asumirase que cada Makefile.am e Makefile.in pertencen baixo os directorio das fontes e que os Makefile ao de compilación.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

AMBIENTE

Unha das seguintes variábeis (pero non ambas as dúas) debe ser configurada se o directorio das fontes é diferente ao do código obxecto. Se o do código obxecto é un subdirectorio do das fontes, debe usarse a variábel OBJ_SUBDIR.

OBJ_SUBJDIR

Indica que o directorio do código obxecto está no subdirectorio especificado baixo o directorio das fontes. Por exemplo, se o directorio das fontes é kdesdk e o do código obxecto é kdesdk/obj-i386-linux, entón OBJ_SUBDIR debe axustarse a obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Unha expresión de sed que é usada para transformar o directorio das fontes no de código obxecto. Por exemplo, se o directorio das fontes é kdesdk, entón OBJ_REPLACEMENT debe ser s#kdesdk#kdesdk-obj#.

CONSULTE TAMÉN

create_makefile(1) make(2)

AUTORES

create_makefiles foi escrito por David Faure <faure@kde.org>.

Esta páxina de manual foi elaborada escrita Ben Burton <bab@debian.org> para o sistema Debian GNU/Linux (pero pode ser usada por outros).