Scroll to navigation

adduser.conf(5) File Formats Manual adduser.conf(5)

NAZWA

/etc/adduser.conf - plik konfiguracyjny programów adduser(8) i addgroup(8).

OPIS

Plik /etc/adduser.conf zawiera wartości domyślne dla programów adduser(8), addgroup(8), deluser(8) oraz delgroup(8). Każda linia przechowuje pojedynczą wartość w postaci opcja = wartość. Dopuszczalne jest otaczanie wartości cudzysłowami lub apostrofami oraz dodawanie białych znaków przed znakiem rówości i po nim. Linie komentarza muszą zaczynać się od znaku hasha (#).

Poprawne są następujące opcje:

Powłoka logowania dla nowych użytkowników. Wartość domyślna to /bin/bash.
Katalog, w którym są tworzone nowe katalogi domowe użytkowników. Wartość domyślna to /home.
Ustawienie na yes powoduje, że katalogi domowe będą utworzone jako /home/[nazwa-grupy]/użytkownik. Wartość domyślna to no.
Ustawienie na yes powoduje, że katalogi domowe zostaną utworzone w dodatkowym katalogu, którego nazwą jest pierwsza litera nazwy użytkownika. Na przykład: /home/u/użytkownik. Wartość domyślna to no.
Katalog, z którego powinny być kopiowane szablonowe pliki konfiguracyjne użytkowników. Wartość domyślna to /etc/skel.
Określają domknięty zakres identyfikatorów UID, w którym będą dynamicznie przydzielane identyfikatory użytkowników systemowych. Wartość domyślna to 100 - 999. Proszę zauważyć, że oprogramowanie systemowe, takie jak pakiet base-passwd, może zakładać, że użytkownicy o identyfikatorach mniejszych niż 100 nie są przydzieleni.
Określają domknięty zakres identyfikatorów UID, w którym będą przydzielane identyfikatory zwykłych użytkowników. Wartość domyślna to 1000 - 59999.
Określają domknięty zakres identyfikatorów GID, w którym będą przydzielane identyfikatory grup systemowych. Wartość domyślna to 100 - 999.
Określają domknięty zakres identyfikatorów GID, w którym będą przydzielane identyfikatory zwykłych grup. Wartość domyślna to 1000 - 59999.
Ustawienie tej opcji na yes powoduje, że dla każdego tworzonego użytkownika zostanie utworzona jego własna grupa. Jeżeli opcja jest ustawiona na no, to każdy użytkownik zostanie umieszczony w grupie, której GID jest równy USERS_GID (patrz niżej).Wartość domyślna to yes.
Jeżeli USERGROUPS jest ustawione na no, to USERS_GID jest identyfikatorem grupy, do której będą przypisani wszyscy nowo tworzeni użytkownicy. Wartość domyślna to 100.
Jeżeli wartość jest poprawna (np. 0755 lub 755), to tworzonym katalogom domowym zostaną ustawione podane prawa dostępu. W przeciwnym przypadku 0755 jest używana jako wartość domyślna.
Ustawienie tej opcji na yes powoduje, że katalogi domowe użytkowników posiadających własną grupę (USERGROUPS=yes) będą miały ustawiony bit setgid. Było to domyślne ustawienie programu adduser w wersji << 3.13. Niestety miało ono swoje złe strony, dlatego nie jest już ustawiane domyślnie. Niemniej jednak, jeżeli jest taka potrzeba, to można to aktywować tutaj.
Jeżeli wartość tej opcji jest niepusta, to oznacza nazwę użytkownika, którego quota będzie skopiowana nowo tworzonym użytkownikom. Wartość domyślna jest pusta.
Nazwy użytkowników są sprawdzane tym wyrażeniem regularnym. Jeżeli nazwa nie pasuje do wyrażenia, użytkownik lub grupa nie zostaną utworzony, chyba że podano --force-badname. Jeżeli podano --force-badname, to są dokonywane tylko bardzo podstawowe sprawdzenia. Wartością domyślną jest ^[a-z][-a-z0-9]*$.
Z tym wyrażeniem regularnym są porównywane pliki w /etc/skel. Jeżeli pliki te pasują do wyrażenia regularnego, to nie będą kopiowane. Domyślnie wyrażenie to pasuje do niescalonych plików konfiguracyjnych (dpkg-(old|new|dist)).
Ustawienie tej zmiennej na cokolwiek innego niż 0 (wartość domyślna) spowoduje, że adduser doda nowo tworzonych użytkowników niesystemowych do grup zdefiniowanych w EXTRA_GROUPS (patrz niżej).
Lista grup, do których będą dodawanie nowo tworzeni użytkownicy niesystemowi. Domyślną wartością jest "dialout cdrom floppy audio video plugdev users games".

UWAGI

adduser i addgrup wymuszają zgodność ze standardem EEE Std 1003.1-2001, który dopuszcza, by nazwy użytkowników i grup składały się tylko z następujących znaków: litery, cyfry, podkreślenia, kropki, znaki "@" i myślniki. Nazwy nie mogą zaczynać się od myślników. W celu zachowania zgodności z Sambą, nazwy użytkowników mogą kończyć się znakiem "$".

Dodatkowe sprawdzenie można dostosować, aby wymusić lokalną politykę nazw, za pomocą parametru konfiguracji NAME_REGEX.

PLIKI

/etc/adduser.conf

ZOBACZ TAKŻE

addgroup(8), adduser(8), delgroup(8), deluser(8), deluser.conf(5)

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>, październik 2005 r.

wersja 3.118 Debian GNU/Linux