Scroll to navigation

WESNOTHD(6) Servizo de rede para partidas con varios xogadores de A batalla polo Noroeste WESNOTHD(6)

NOME

wesnothd — Servizo de rede para partidas con varios xogadores de A batalla polo Noroeste.

SINOPSE

wesnothd [-dv] [-c ruta] [-p porto] [-t número] [-T número]
wesnothd -V

DESCRICIÓN

Xestiona partidas de A batalla polo Noroeste con varios xogadores. Véxanse en «https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration» (en inglés) as ordes que acepta o servidor a través do cliente wesnoth (/query […]) ou do fifo.

OPCIÓNS

Indícalle a wesnothd onde atopar o ficheiro de configuración a usar. Véxase a sintaxe máis adiante na sección de CONFIGURACIÓN DO SERVIDOR. Pódese recargar a configuración enviando SIGHUP ao proceso do servidor.
Executa wesnothd coma un servizo.
Indica as funcións das opcións de liña de ordes.
Establece o nivel de severidade dos dominios do rexistro. Pódese usar all para referirse a calquera dominio do rexistro. Os niveis dispoñíbeis son os seguintes: error (erro), warning (aviso), info (información) e  debug (depuración). error é o nivel predeterminado, info para o dominio do servidor.
Asocia o servidor ao porto especificado. O porto predeterminado é o 15000.
Define o número máximo de fíos efectivos en espera para a entrada e saída de rede a n (5 de maneira predeterminada, máximo  30).
Define o número máximo de fíos efectivos que se van crear. Se se define a 0 non terá límite (0 é o valor predeterminado).
Devolve o número da versión.
Activa o rexistro da depuración.

CONFIGURACIÓN DO SERVIDOR

A sintaxe xeral é a seguinte:

[etiqueta]

clave="valor"
clave="valor,valor,…"

[/etiqueta]

Claves globais:

Se se lle dá o valor no («non», valor predeterminado), as solicitudes de apagado e reinicio ignoraranse salvo que procedan do fifo. Co valor yes («si») permitirase o apagado remoto por medio dunha «/query» realizada por un administrador.
Ruta completa ou relativa a un ficheiro —comprimido con gzip— que o servidor poida ler e escribir. As vedas hanse gardar neste ficheiro e leranse de novo cando se inicie o servidor.
Determina se se debe ler e escribir o ficheiro de salas de forma comprimida. O valor predeterminado é yes («si»).
O número de conexións permitidas desde un mesmo enderezo IP. 0 equivale a infinitas. O valor predeterminado é 5.
Os nomes e alcumes que o servidor non acepta. Pódense empregar * e ? como comodíns para patróns. Véxase glob(7) para máis información. Os valores predeterminados son: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
A ruta ao fifo polo que se poden enviar ordes ao servidor —equivalente ao «/query …» desde o xogo—. Se non se especifica outra cousa, toma a ruta indicada como valor predeterminado durante a compilación (en principio /var/run/socket/wesnothd).
O número máximo de mensaxes permitidas en messages_time_period (4 de maneira predeterminada).
O período de tempo (en segundos) que se usa para detectar os envíos masivos de mensaxes (10 segundos de maneira predeterminada).
A mensaxe do día.
Determina quen pode crear novas salas no servidor. Os valores dispoñíbeis son everyone («todos»), registered (só os usuarios «rexistrados»), admin (só os «administradores») e nobody («ninguén»). Salvo que se indique o contrario, poden todos.
O contrasinal que se utiliza para obter privilexios de administrador —por medio de /query admin contrasinal—.
O directorio no que o servidor garda as repeticións das partidas (non esquezas a barra inclinada ao final, «/»). O seu valor predeterminado é «`'», o directorio no que se iniciou o wesnothd.
A orde que utiliza o servidor para iniciar outro proceso de servidor por medio da orde restart («reiniciar»). Só se pode establecer mediante o fifo. Véxase a opción allow_remote_shutdown.
Ruta a un ficheiro onde gardar a información das salas. Lerase durante a inicialización do servidor e escribirase nel máis tarde. Se o ficheiro está baleiro ou non se forneceu unha ruta ao mesmo, nin se cargará nin se gardará ningunha sala.
Determina se o servidor gardará as repeticións das partidas automaticamente. O seu valor predeterminado é false («non»).
Unha lista separada por comas de cadeas de versión que o servidor aceptará. Pódense empregar os comodíns de patróns * e ?. O seu valor predeterminado será a versión do xogo correspondente.
Por exemplo: versions_accepted="*" aceptará calquera versión.
Whether to prevent users who are not registered with the user_handler being used from logging in. (default: false)

Etiquetas globais:

[redirect] A tag to specify a server to redirect certain client versions to. Is not used if versions_accepted is not set.

O enderezo do servidor ao que dirixir os clientes.
O porto da conexión.
Unha lista separada por comas de versións a dirixir. Compórtase do mesmo xeito que versions_accepted no referente aos comodíns de patróns.

[ban_time] é unha etiqueta para definir palabras clave axeitadas para duracións de vedas temporais.

O nome a usar para referirse á veda.
A duración. O formato é «%d[%s[%d%s[…]]]», onde %s será «s» (segundos), «m» (minutos), «h» (horas), «D» (días), «M» (meses) ou «Y» (anos), e %d será un número. Se non se fornece un modificador de tempo, interpretarase a cantidade indicada como minutos. Por exemplo: time="1D12h30m" é unha veda de 1 día, 12 horas e 30 minutos.

[proxy] é unha etiqueta para que o servidor actúe coma proxy e dirixa as solicitudes dos clientes conectados ao servidor indicado. Acepta as mesmas claves que [redirect].

[user_handler] Configures the user handler. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository. Requires mysql support enabled. For cmake this is ENABLE_MYSQL and for scons this is forum_user_handler.

The hostname of the database server
The name of the database
The name of the user under which to log into the database
This user's password
The name of the table in which your phpbb forums saves its user data. Most likely this will be <table-prefix>_users (e.g. phpbb3_users).
The name of the table in which wesnothd will save its own data about users.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.

ESTADO AO SAÍR

Cando o servidor se apague correctamente o estado ao saír será «0». Será «2» de houber un erro coa liña de ordes.

AUTORES

Autor orixinal: David White <davidnwhite@verizon.net>. Modificacións posteriores: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> e Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Autor orixinal desta axuda: Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Visite o sitio web oficial: https://www.wesnoth.org/

DEREITOS DE AUTOR

Copyright © 2003-2022 David White <davidnwhite@verizon.net>
Isto é software libre. Este software está protexido polos termos da versión 2 da licenza GNU GPL, tal e como foi publicada pola Free Software Foundation. Non existe NINGUNHA garantía. Nin sequera para o seu USO COMERCIAL ou ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

VÉXASE TAMÉN

wesnoth(6)

2022 wesnothd