Scroll to navigation

WESNOTHD(6) Dimoni de xarxa multijugador de Batalla per Wesnoth WESNOTHD(6)

NOM

wesnothd: dimoni de xarxa multijugador Batalla per Wesnoth

SINOPSI

wesnothd [-dv] [-c path] [-p port] [-t number] [-T number]
wesnothd -V

DESCRIPCIÓ

Gestiona les partides multijugador de Batalla per Wesnoth. Vegeu https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration per a saber quines ordres accepta el servidor mitjançant el client wesnoth (/query ...) o el fifo.

OPCIONS

diu a wesnothd on trobar el fitxer config a utilitzar. Vegeu la secció SERVER CONFIG a continuació per a la sintaxi. Podeu recarregar el config enviant SIGHUP al procés del servidor.
executa wesnothd com un dimoni.
us diu què fan les opcions de línia d'ordres.
sets the severity level of the log domains. all es pot utilitzar per a coincidir amb qualsevol domini de registre. Nivells disponibles: errorwarninginfodebug. Per defecte, s'utilitza el nivell error i el nivell info per al domini server.
vincula el servidor al port especificat. Si no s'especifica cap port, s'utilitzarà el port 15000.
estableix el nombre màxim de fils d'espera de l'E/S de la xarxa a n (per defecte: 5, màx: 30).
estableix el nombre màxim de fils d'espera que es crearan. Si s'estableix a 0, no hi haurà cap límit (per defecte: 0).
mostra el número de versió i surt.
activa el registre de depuració.

CONFIGURACIÓ DEL SERVIDOR

La sintaxi general és:

[tag]

key="value"
key="value,value,..."

[/tag]

Claus globals:

Si s'estableix a no (per defecte), les sol·licituds d'apagament i reinici s'ignoren, tret que vinguin del fifo. Establiu-ho a yes per a permetre l'apagament remot mitjançant una /query d'un administrador.
Camí complet o relatiu a un fitxer (comprimit en gzip) que el servidor pot llegir i escriure. Les prohibicions es desaran en aquest fitxer i es tornaran a llegir en l'inici del servidor.
Determina si el fitxer de sales s'hauria de llegir i escriure en format comprimit. Per defecte, és yes.
El nombre de connexions permeses des de la mateixa IP. 0 vol dir infinit. (per defecte: 5)
Els noms/sobrenoms que no accepta el servidor. S'admeten * i ? dels patrons de comodins. Vegeu glob(7) per a més detalls. Els valors per defecte (utilitzats si no s'hi especifica res) són: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
El camí al fifo en el qual podeu mostrar ordres del servidor (igual que /query ... de wesnoth). Si no s'especifica, el valor per defecte n'és el camí de temps de compilació (per defecte: /var/run/wesnothd/socket).
El nombre de missatges permesos a messages_time_period. (per defecte: 4)
El període de temps (en segons) en el qual es detecta l'ompliment de missatges. (per defecte: 10 segons)
El missatge del dia.
Determina qui pot crear noves sales al servidor. Els valors disponibles són everyone, registered, admin i nobody, i donen el permís respectivament a tothom, els usuaris registrats, els usuaris administradors o deshabilita la creació de noves sales. El valor per defecte és everyone.
La contrasenya utilitzada per a obtenir privilegis admin (mitjançant /query admin password).
El directori on el servidor emmagatzema les repeticions de les partides. (No oblideu el final /!) El valor per defecte n'és `', que vol dir el directori on s'ha iniciat wesnothd.
L'ordre que utilitza el servidor per a iniciar un procés de servidor nou mitjançant l'ordre restart. (Només es pot emetre mitjançant el fifo. Vegeu el paràmetre allow_remote_shutdown.)
El camí a un fitxer on la informació de la sala hauria d'emmagatzemar-se. Aquest fitxer es llegeix a l'inici del servidor i s'escriu més tard. Si és buit o no s'estableix, les sales no es carreguen i no es desen.
Defineix si el servidor desarà automàticament repeticions de les partides (per defecte: false)
Una llista separada per comes de cadenes de versió acceptades pel servidor. S'admeten * i ? dels patrons de comodins. (el valor per defecte n'és la versió de wesnoth corresponent)
Exemple: versions_accepted="*" accepta qualsevol cadena de versió.
Whether to prevent users who are not registered with the user_handler being used from logging in. (default: false)

Etiquetes globals:

[redirect] A tag to specify a server to redirect certain client versions to. Is not used if versions_accepted is not set.

L'adreça del servidor al qual redirigir.
El port al qual connectar-se.
Una llista separada per comes de versions a les quals redirigir. Es comporta de la mateixa manera que versions_accepted en relació amb els patrons de comodins.

[ban_time] Una etiqueta per a definir paraules clau convenients per a les durades de prohibicions temporals.

El nom utilitzat per a referenciar el temps de prohibició.
La definició de la durada. El format és: %d[%s[%d%s[...]]], on %s és s (segons), m (minuts), h (hores), D (dies), M (mesos) o Y (anys) i %d és un nombre. Si no es dona cap modificador de temps, s'assumeixen els minuts (m). Exemple: time="1D12h30m" dona com a resultat un temps de prohibició d'un dia, 12 hores i 30 minuts.

[proxy] Una etiqueta per a dir al servidor que actuï com a servidor intermediari i reenviar les sol·licituds del client connectat al servidor especificat. Accepta les mateixes claus que [redirect].

[user_handler] Configures the user handler. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository. Requires mysql support enabled. For cmake this is ENABLE_MYSQL and for scons this is forum_user_handler.

The hostname of the database server
The name of the database
The name of the user under which to log into the database
This user's password
The name of the table in which your phpbb forums saves its user data. Most likely this will be <table-prefix>_users (e.g. phpbb3_users).
The name of the table in which wesnothd will save its own data about users.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.

ESTAT DE LA SORTIDA

L'estat de sortida normal és 0 quan el servidor es tanca correctament. Un estat de sortida de 2 indica un error amb les opcions de la línia d'ordres.

AUTOR

Escrit per David White <davidnwhite@verizon.net>. Editat per Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> i Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Aquesta pàgina de manual ha estat escrita originalment per Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
Visiteu la pàgina web oficial: https://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003-2022 David White <davidnwhite@verizon.net>
Això és programari lliure; aquest programari està llicenciat sota la versió 2 de la GPL, tal com ha estat publicada per la Free Software Foundation. NO hi ha cap garantia, ni TAN SOLS PER A LA COMERCIALITZACIÓ O L'ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.

VEGEU TAMBÉ

wesnoth(6)

2022 wesnothd