Scroll to navigation

UMOUNT(8) Administracja systemem UMOUNT(8)

NAZWA

umount - odmontowuje systemy plików

SKŁADNIA

umount -a [-dflnrv] [-t typ-systemu-plików] [-O opcja...]

umount [-dflnrv] {katalog|urządzenie}...

umount -h|-V

OPIS

Polecenie umount odłącza wymienione systemy plików z hierarchii plików. System plików jest określany przez podanie katalogu, w którym został zamontowany. Podanie urządzenia, na którym system plików istnieje, może również działać, jednakże jest przestarzałe, głównie dlatego, że zawiedzie, gdy urządzenie jest zamontowane w więcej niż jednym katalogu.

Proszę zauważyć, że system plików nie może być odmontowany, gdy jest "busy" (zajęty) - na przykład, gdy są na nim otwarte pliki, gdy jakiś proces ma tam swój katalog roboczy albo gdy w użytku jest znajdujący się na nim plik wymiany. Przeszkadzającym procesem może być nawet sam umount - otwiera on libc, zaś libc z kolei może otwierać na przykład pliki ustawień locale. Leniwe odmontowywanie ("lazy umount") rozwiązuje ten problem, choć może być przyczyną kolejnych. Więcej informacji znajduje się poniżej, w opisie opcji --lazy.

OPCJE

Wszystkie systemy plików opisane w /proc/self/mountinfo (lub w przestarzałym /etc/mtab) są odmontowywane, poza następującymi: proc, devfs, devpts, sysfs, rpc_pipefs i nfsd. Tę listę wyjątków można zastąpić podając opcję --types.
Unmount all mountpoints in the current mount namespace for the specified filesystem. The filesystem can be specified by one of the mountpoints or the device name (or UUID, etc.). When this option is used together with --recursive, then all nested mounts within the filesystem are recursively unmounted. This option is only supported on systems where /etc/mtab is a symlink to /proc/mounts.
Nie normalizuje ścieżek. Normalizacja ścieżek zachodzi przy pomocy wywołań systemowych stat(2) i readlink(2). W niektórych przypadkach mogą się one zawiesić (np. jeśli serwer NFS jest niedostępny). Opcja musi być użyta w połączeniu ze znormalizowaną ścieżką do punktu montowania.

Więcej szczegółów na temat tej opcji można uzyskać, zapoznając się ze stroną podręcznika mount(8). Proszę zauważyć, że umount nie przekazuje tej opcji programom pomocniczym /sbin/umount.typ.

Jeśli odmontowane urządzenie było urządzeniem loop, to także zwalnia to urządzenie. Opcja ta jest niepotrzebna, jeśli urządzenie było inicjowane przez mount(8) - w takim przypadku domyślnie była włączona funkcjonalność "autoclear".
Powoduje wykonywanie wszystkiego poza faktycznym wywołaniem funkcji systemowej lub pomocniczego programu odmontowywania. Jeśli nie jest to oczywiste: "udaje" to odmontowanie systemu plików. Opcja może być używana do usuwania wpisów z przestarzałego /etc/mtab dla urządzeń, które zamontowano wcześniej z opcją -n.
Wymusza odmontowanie (w przypadku nieosiągalnego systemu NFS).

Proszę zauważyć, że ta opcja nie gwarantuje, że polecenie umount się nie zawiesi. Zaleca się używanie pełnych ścieżek nie zawierających dowiązań symbolicznych, aby umount mógł uniknąć niepotrzebnych wywołań systemowych readlink oraz stat na nieosiągalnym systemie NFS.

Nie wywołuje programu pomocniczego /sbin/umount.system-plików, nawet jeśli istnieje. Domyślnie program pomocniczy jest wywoływany, jeśli istnieje.
Leniwe odmontowanie ("lazy umount"). Od razu odłącza system plików od hierarchii systemu plików i czyści wszystkie referencje do tego systemu plików, gdy tylko przestanie być zajęty ("busy").

Po użyciu tej opcji w stosunku do sieciowego systemu plików lub lokalnego systemu plików z podmontowaniami zakłada się, że w niedalekiej przyszłości system zostanie przeładowany. Przypadkiem, w którym zaleca się skorzystanie z opcji umount -l jest uniknięcie przestojów przy wyłączaniu systemu ze względu na nieosiągalny udział sieciowy, w którym zwykłe umount zawiesi się ze względu na wyłączony serwer lub partycję sieciową. Ponowne zamontowanie danego udziału nie będzie możliwe.

Perform umount in the mount namespace specified by ns. ns is either PID of process running in that namespace or special file representing that namespace.

umount(8) switches to the namespace when it reads /etc/fstab, writes /etc/mtab (or writes to /run/mount) and calls umount(2) system call, otherwise it runs in the original namespace. It means that the target mount namespace does not have to contain any libraries or other requirements necessary to execute umount(2) command.

See mount_namespaces(7) for more information.

Odmontowuje bez zapisywania w /etc/mtab.
Odmontowuje tylko te systemy plików, które mają podane opcje wpisane w /etc/fstab. Można podać więcej niż jedną opcję, używając listy oddzielanej przecinkami. Lista opcji może być poprzedzona słowem no, aby podać opcje, dla których nie powinna być podejmowana żadna akcja.
Wyłącza komunikaty "nie zamontowano".
Rekurencyjnie odmontowuje podany katalog. Rekurencja zostanie przerwana, jeśli którakolwiek z operacji odmontowania w łańcuchu zwróci błąd z jakiegokolwiek powodu. Związek między punktami montowania jest określany na podstawie wpisów w /proc/self/mountinfo. System plików musi być podany za pomocą ścieżki; odmontowywanie rekurencyjne za pomocą nazwy urządzenia (lub jego UUID) nie jest obsługiwane.
Jeśli odmontowanie się nie powiedzie, próbuje zamontować ponownie w trybie tylko do odczytu.
Wskazuje, że akcje powinny być dokonywane tylko na systemach plików określonego typu. Można podać więcej niż jeden typ, używając listy oddzielanej przecinkami. Lista systemów plików może być poprzedzona słowem no, aby wskazać, że akcja wymienionych systemów plików nie dotyczy. Proszę zauważyć, że umount czyta informacje o zamontowanych systemach plików z jądra (/proc/mounts) i nazwy systemów plików mogą się różnić od nazwy podanych w /etc/fstab (np. "nfs4" vs "nfs").
Tryb szczegółowy (verbose).
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

ODMONTOWANIA PRZEZ ZWYKŁYCH UŻYTKOWNIKÓW

Tradycyjnie, tylko superużytkownik może odmontowywać systemy plików. Jednak jeśli fstab w danym wierszu zawiera opcję user, to każdy może odmontować odpowiadający temu wpisowi system plików. Więcej informacji znajduje się w podręczniku mount(8).

Since version 2.34 the umount command can be used to perform umount operation also for fuse filesystems if kernel mount table contains user's ID. In this case fstab user= mount option is not required.

Since version 2.35 umount command does not exit when user permissions are inadequate by internal libmount security rules. It drops suid permissions and continue as regular non-root user. This can be used to support use-cases where root permissions are not necessary (e.g., fuse filesystems, user namespaces, etc).

URZĄDZENIE PĘTLI ZWROTNEJ - LOOP DEVICE

Polecenie umount automatycznie odłączy urządzenie loop poprzednio zainicjowane przez mount(8), niezależnie od /etc/mtab.

W tym przypadku urządzenie jest inicjowane ze znacznikiem "autoclear" (patrz losetup(8) po więcej informacji). W przeciwnym razie należy użyć opcji --detach-loop lub wywołać losetup -d <device>. Funkcjonalność autoclear jest obsługiwana od wersji 2.6.25 jądra Linuksa.

ZEWNĘTRZNE PROGRAMY POMOCNICZE

Składnia zewnętrznych programów pomocniczych umount jest następująca:

umount.przyrostek {katalog|urządzenie} [-flnrv] [-N przestrzeń-nazw] [-t typ.podtyp]

gdzie przyrostek jest typem systemu plików (lub wartością z opcji mtab "uhelper=" lub "helper="). Opcja -t jest używana do systemów plików, które obsługują podtypy. Na przykład:

umount.fuse -t fuse.sshfs

Gdy użytkownik niebędący rootem chce odmontować punkt montowania, którego niezdefiniowano w /etc/fstab (np. urządzenie zamontowane przez udisks(1)), można w /etc/mtab użyć opcji uhelper=coś (nieuprzywilejowany program pomocniczy umount).

Opcja montowania helper=typ przekierowuje wszystkie żądania umount do programu /sbin/umount.typ, niezależnie od UID.

Proszę zauważyć, że /etc/mtab jest obecnie uważane za przestarzałe, a helper= i inne opcje przestrzeni nazw użytkownika są zarządzane przez libmount.

ŚRODOWISKO

nadpisuje domyślną lokalizację pliku fstab (ignorowane w przypadku suid)
nadpisuje domyślną lokalizację pliku mtab (ignorowane w przypadku suid)
włącza komunikaty debugowania biblioteki libmount

PLIKI

/etc/mtab
tabela zamontowanych systemów plików (przestarzałe i zwykle zastępowane przez dowiązanie symboliczne do /proc/mounts)
/etc/fstab
tabela zamontowanych systemów plików
/proc/self/mountinfo
tabela zamontowanych systemów plików tworzona przez jądro

HISTORIA

Polecenie umount pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

umount(2), losetup(8), mount_namespaces(7) mount(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie umount jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem archiwum jąder Linuksa.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux