Scroll to navigation

MAKEMAP(8) System Manager's Manual MAKEMAP(8)

NAZWA

makemap - tworzy bazy map dla sendmaila

SKŁADNIA

makemap [-C plik] [-N] [-c rozmiar_bufora] [-d] [-D znak_komentarza] [-e] [-f] [-l] [-o] [-r] [-s] [-t ogranicznik] [-u] [-v] typ_mapy nazwa_mapy

OPIS

Makemap tworzy bazę map, używaną podczas kluczowych przeszukiwań map w sendmail(8). Odczytuje wejście ze standardowego wejścia i wypuszcza wyjście do bazy wskazanej przez nazwa_mapy.

Zależnie od sposobu skompilowania makemap obsługuje do trzech różnych formatów baz danych, wybieranych przy użyciu parametru typ_mapy. Mogą to być:

Mapy formatu DBM. Wymagają biblioteki ndbm(3).
Mapy formatu B-Tree. Wymagają nowej biblioteki Berkeley DB.
Mapy formatu hash. Również wymagają biblioteki Berkeley DB.

We wszystkich wypadkach makemap odczytuje ze standardowego wejścia linie składające się z dwóch słów oddzielonych od siebie spacją. Pierwsze jest kluczem bazy, a drugie wartością. Wartość może zawierać napisy "%n" wskazujące na podmiany parametrów. Aby uzyskać znak procentu, należy go podwoić ("%%"). Puste linie i linie rozpoczynające się od "#" są ignorowane.

Uwaga: Nie należy używać programu makemap do generowania bazy danych aliasów. Zamiast niego należy użyć newaliases, który do bazy danych dodaje specjalne znaczniki wymagane przez sendmaila.

Jeśli w pliku konfiguracyjnym sendmaila ustawiono opcję TrustedUser oraz makemap został uruchomiony przez administratora, to właścicielem wygenerowanych plików będzie użytkownik podany w TrustedUser.

Flags

Używa podanego pliku konfiguracyjnego sendmaila do wyszukania w nim wartości opcji TrustedUser.
Kończy napisy w mapie znakiem null. Musi odpowiadać wartości flagi -N w liniach "K" pliku sendmail.cf.
Używa podanego rozmiaru bufora dla map hash i B-Tree.
Używa podanego znaku, zamiast domyślnego znaku "#", jako znaku rozpoczynającego (ignorowane) linie komentarze.
Dopuszcza zduplikowane klucze w mapie. Jest to dozwolone tylko w mapach formatu B-Tree. Jeśli odczytane zostaną dwa identyczne klucze, oba zostaną dołączone do mapy.
Dopuszcza puste wartości (prawa strona przypisań).
Zwyczajowo wszystkie wielkie litery klucza są zmieniane na małe litery. Flaga ta temu zapobiega. Jest przeznaczona do użytku z flagą -f w linii K pliku konfiguracyjnego sendmail.cf. Wielkość liter w wartościach mapy nigdy nie jest zmieniana.
Wyświetla obsługiwane typy map.
Dopisuje do starego pliku. Umożliwia to powiększenie istniejącego pliku.
Zezwala na podmienianie istniejących kluczy. Domyślnie makemap narzeka, jeśli klucz zostanie powtórzony i go nie wstawia.
Ignoruje sprawdzenia bezpieczeństwa tworzonych map. Sprawdzenia te obejmują dowiązania twarde lub symboliczne w katalogach, w których wszyscy mogą zapisywać.
Używa zamiast spacji podanego znaku rozdzielającego (także do wypisywania zawartości mapy).
Wypisuje zawartość bazy danych na standardowe wyjście.
Szczegółowo wypisuje, co się dzieje.

ZOBACZ TAKŻE

sendmail(8), newaliases(1)

HISTORIA

Polecenie makemap pojawiło się w 4.4BSD. Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org> Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej

$Date: 2013-11-22 20:51:52 $