Scroll to navigation

LOSETUP(8) Administracja systemem LOSETUP(8)

NAZWA

losetup - konfiguracja i sterowanie urządzeniami pętli (loop)

SKŁADNIA

Pobieranie informacji:


losetup [urządzenie_loop]

losetup -l [-a]

losetup -j plik [-o ofset]


Odłączenie urządzenia loop:


losetup -d urządzenie_loop...


Odłączenie wszystkich przypisanych urządzeń loop:


losetup -D


Konfigurowanie urządzenia loop:


losetup [-o ofset] [--sizelimit rozmiar] [--sector-size rozmiar]
[-Pr] [--show] -f|urządzenie_loop plik


Zmiana rozmiaru urządzenia loop:


losetup -c urządzenie_loop

OPIS

losetup służy do kojarzenia urządzeń loop (pętli) z plikami zwykłymi lub urządzeniami blokowymi, do odłączania urządzeń loop i sprawdzania ich stanu. Jeżeli podano tylko argument urządzenie_loop, to pokazywany jest stan odpowiedniego urządzenia loop. Jeśli nie podano żadnej opcji, to wyświetlane są wszystkie urządzenia loop.

Proszę zauważyć, że stary format wyjściowy (tj. losetup -a) z łańcuchami znaków oddzielonymi od siebie przecinkami jest przestarzały. Zamiast niego preferowanym formatem jest format --list.

It's possible to create more independent loop devices for the same backing file. This setup may be dangerous, can cause data loss, corruption and overwrites. Use --nooverlap with --find during setup to avoid this problem.

The loop device setup is not an atomic operation when used with --find, and losetup does not protect this operation by any lock. The number of attempts is internally restricted to a maximum of 16. It is recommended to use for example flock(1) to avoid a collision in heavily parallel use cases.

OPCJE

Po argumentach rozmiar i ofset mogą występować sufiksy binarne (2^N): KiB (=1024), MiB (=1024*1024) i tak dalej dla GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB oraz YiB (część "iB" jest opcjonalna, na przykład "K" ma to samo znaczenie, co "KiB") lub decymalne (10^N): KB (=1000), MB (=1000*1000) i podobnie dla GB, PB, EB, ZB oraz YB.

Wyświetla stan wszystkich urządzeń loop. Proszę zauważyć, że nie wszystkie informacje są dostępne dla użytkowników niebędących administratorami. Patrz także --list. Stary format (wypisywany, jeśli nie podano --list) jest niezalecany.
Detach the file or device associated with the specified loop device(s). Note that since Linux v3.7 kernel uses "lazy device destruction". The detach operation does not return EBUSY error anymore if device is actively used by system, but it is marked by autoclear flag and destroyed later.
Odłącza wszystkie przypisane urządzenia loop.
Szuka pierwszego nieużywanego urządzenia loop. Jeśli podano argument plik, to używa tego znalezionego urządzenia jako urządzenia loop. W przeciwnym wypadku wyświetla jego nazwę.
Wyświetla nazwę przypisanego urządzenia loop, jeśli podano opcję -f i argument plik.
Check for conflicts between loop devices to avoid situation when the same backing file is shared between more loop devices. If the file is already used by another device then re-use the device rather than a new one. The option makes sense only with --find.
Wwyświetla stan wszystkich urządzeń loop skojarzonym z podanym plikiem.
The data start is moved offset bytes into the specified file or device. The offset may be followed by the multiplicative suffixes; see above.
The data end is set to no more than size bytes after the data start. The size may be followed by the multiplicative suffixes; see above.
Set the logical sector size of the loop device in bytes (since Linux 4.14). The option may be used when create a new loop device as well as stand-alone command to modify sector size of the already existing loop device.
Wymusza na sterowniku loop ponowne odczytanie rozmiaru pliku skojarzonego z podanym urządzeniem loop.
Force the kernel to scan the partition table on a newly created loop device. Note that the partition table parsing depends on sector sizes. The default is sector size is 512 bytes, otherwise you need to use the option --sector-size together with --partscan.
Konfiguruje urządzenie loop jako tylko do odczytu.
Włączą lub wyłącza bezpośrednie wejście/wyjście na pliku, używanym przez urządzenie loop. Opcjonalnym argumentem może być albo on, albo off. Jeśli argument nie jest podany, to domyślnie jest to off.
Tryb szczegółowy (verbose).
Jeśli podano urządzenie loop lub opcję -a, to wyświetla domyślne kolumny albo dla podanego urządzenia, albo dla wszystkich urządzeń loop. Domyślnie wyświetla informacje o wszystkich urządzeniach. Patrz także --output, --noheadings --raw oraz --json.
Specify the columns that are to be printed for the --list output. Use --help to get a list of all supported columns.
Wypisuje wszystkie dostępne kolumny.
Nie wyświetla nagłówków w wyjściu formatu opcji --list.
Używa surowego formatu wyjściowego w --list.
Używa formatu JSON w wyjściu --list.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

SZYFROWANIE

Cryptoloop jest przestarzały, zamiast niego zalecany jest dm-crypt. Szczegóły można znaleźć w cryptsetup(8).

KOD ZAKOŃCZENIA

losetup zwraca 0, jeśli zakończyło się pomyślnie, a wartość niezerową w przypadku błędu. Gdy losetup wyświetla stan urządzenia loop, to zwraca 1, jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane, lub 2, gdy wystąpił błąd uniemożliwiający określenie stanu urządzenia.

ŚRODOWISKO

włącza wyjście debugowania.

PLIKI

/dev/loop[0..N]
urządzenia blokowe urządzenia loop
/dev/loop-control
urządzenie kontrolne urządzenia loop

PRZYKŁAD

Jako przykład użycia urządzenia loop posłużą poniższe polecenia:

# dd if=/dev/zero of=~/file.img bs=1024k count=10
# losetup --find --show ~/file.img
/dev/loop0
# mkfs -t ext2 /dev/loop0
# mount /dev/loop0 /mnt

... # umount /dev/loop0 # losetup --detach /dev/loop0

AUTORZY

Karel Zak <kzak@redhat.com>, na podstawie oryginalnej wersji, której autorem był Theodore Ts'o <tytso@athena.mit.edu>

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie losetup jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

listopad 2015 util-linux