Scroll to navigation

KILLALL5(8) Podręcznik administratora systemu Linux KILLALL5(8)

NAZWA

killall5 - wysyła sygnał do wszystkich procesów

SKŁADNIA

killall5 -signalnumber [-o omitpid[,omitpid...]] [-o omitpid[,omitpid...]...]

OPIS

killall5 jest poleceniem killall z SystemV. Wysyła sygnał do wszystkich procesów, poza procesami jądra i procesami swojej sesji, więc nie ubije powłoki, w której pracuje skrypt, w którym wywołano tę komendę. Podstawowym (jedynym) zastosowaniem polecenia jest użycie w plikach startowych rc, z katalogu /etc/init.d.

OPCJE

Nakazuje killall5 pomijać procesy o podanym identyfikatorze procesu.

UWAGI

killall5 może zostać wywołany również jako pidof, który jest dowiązaniem symbolicznym do programu killall5.

KOD ZAKOŃCZENIA

Program zwraca zero, jeśli istnieje zabity proces. Zwraca 2, gdy nie zabito żadnego procesu i 1, gdy nie udało się znaleźć żadnego procesu (brak /proc/).

ZOBACZ TAKŻE

halt(8), reboot(8), pidof(8)

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

4 listopada 2003