Scroll to navigation

IPCRM(1) Polecenia użytkownika IPCRM(1)

NAZWA

ipcrm - usuwa określone zasoby IPC

SKŁADNIA

ipcrm [options]

ipcrm {shm|msg|sem} id...

OPIS

ipcrm usuwa z systemu obiekty komunikacji międzyprocesowej Systemu V (IPC) oraz skojarzone z nimi struktury danych. Aby usunąć takie obiekty, należy być superużytkownikiem lub twórcą albo właścicielem obiektu.

Są trzy typy obiektów IPC Systemu V: pamięć dzielona, kolejki komunikatów i semafory. Usuwanie obiektu typu kolejka komunikatów lub semafor jest natychmiastowe (niezależnie od tego, czy jakiś proces wciąż trzyma identyfikator IPC tego obiektu). Obiekt typu pamięć współdzielona jest usuwany tylko wtedy, gdy wszystkie obecnie połączone procesy odłączą (shmdt(2)) ten obiekt z ich wirtualnej przestrzeni adresowej.

Obsługiwane są dwa style składni. Stara, historyczna składnia linuksowa składa się trzyliterowego słowa kluczowego, określającego, jakiej klasy obiekt ma być usunięty, po którym następuje jeden lub więcej identyfikatorów IPC obiektów tego typu.

Składnia zgodna z SUS pozwala na podanie zera lub więcej obiektów wszystkich typów w pojedynczym wywołaniu. Obiekty mogą być określone albo przez klucz, albo przez identyfikator (patrz niżej). Zarówno klucze, jak i identyfikatory mogą być podane w postaci dziesiętnej, szesnastkowej (zaczynającej się od "0x" lub "0X") lub ósemkowej (zaczynającej się od "0").

Szczegóły usuwania są opisane w msgctl(2), shmctl(2) i semctl(2). Identyfikatory i klucze można znaleźć, używając polecenia ipcs(1).

OPCJE

Usuwa wszystkie zasoby. Gdy poda się argument, usunięcie dotyczy tylko podanego typu zasobów. Uwaga! Nie należy używać -a jeśli nie jest się pewnym jaka będzie reakcja oprogramowania używającego zasobów na brakujące obiekty. Część programów tworzy te zasoby przy starcie i może nie obsługiwać nieoczekiwanego ich zniknięcia.
Usuwa segment pamięci dzielonej utworzony z kluczem-pam-dziel, gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.
Usuwa segment pamięci dzielonej identyfikowany przez id-pam-dziel, gdy tylko ostatni proces się od niego odłączy.
Usuwa kolejkę komunikatów utworzoną z kluczem-komunik.
Usuwa kolejkę komunikatów identyfikowaną przez id-komunik.
Usuwa semafor utworzony z kluczem-semafora.
Usuwa semafor identyfikowany przez id-semafora.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

UWAGI

W swojej pierwszej implementacji linuksowej, ipcrm używało przestarzałej składni pokazanej w drugim wierszu SKŁADNI. Od tego czasu została dodana funkcjonalność obecna w innych implementacjach *niksowych, mianowicie możliwość usuwania zasobów przez podanie klucza (a nie tylko identyfikatora) oraz zgodność składni polecenia. Dla zachowania wstecznej zgodności poprzednia składnia jest wciąż obsługiwana.

ZOBACZ TAKŻE

ipcmk(1), ipcs(1), msgctl(2), msgget(2), semctl(2), semget(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3), sysvipc(7)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcrm jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux