Scroll to navigation

INITSCRIPT(5) Podręcznik administratora systemu Linux INITSCRIPT(5)

NAZWA

initscript - skrypt wykonujący polecenia zawarte w inittab

SKŁADNIA

/bin/sh /etc/initscript id poziom działanie proces

OPIS

Jeśli w systemie znajduje się skrypt /etc/initscript, init spróbuje nim wykonać polecenia zawarte w inittab. Można go wykorzystać np. do ustawienia domyślnych wartości ulimit i umask dla każdego procesu.

PRZYKŁADY

Poniżej znajduje się przykładowy skrypt startowy, który mógł zostać zainstalowany w systemie jako /etc/initscript.sample.

#
# initscript   Wykonywany przez init(8) dla każdego wywołanego
#              przez niego programu w ten sposób:
#
#	/bin/sh /etc/initscript <id> <poziom> <działanie> <proces>
#

# Ustawiamy bezpieczną wartość umask i ustawiamy zrzuty rdzenia:
umask 022
ulimit -c 2097151
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
export PATH
# Zwiększamy twardy limit deskryptora pliku dla wszystkich
# procesów do 8192. Miękki limit wciąż wynosi 1024, jednak każdy
# nieuprzywilejowany proces może zwiększyć swój miękki limit aż do
# wartości twardego limitu za pomocą "ulimit -Sn xxx"
# (niezbędne jest jądro 2.2.13 lub nowsze)
ulimit -Hn 8192
# Wykonujemy program.
eval exec "$4"

UWAGI

Skrypt nie jest zaprojektowany jako skrypt startowy dla demonów itp. Nie ma on nic wspólnego ze skryptami w stylu rc.local. Jest to po prostu skrypt obsługujący rzeczy wykonywane z /etc/inittab. Własne eksperymentowanie z opisywanym skryptem może spowodować problemy z (ponownym) uruchomieniem systemu.

PLIKI

/etc/inittab, /etc/initscript.

AUTOR

Miquel van Smoorenburg ,<miquels@cistron.nl>

ZOBACZ TAKŻE

init(8), inittab(5).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

10 lipca 2003