Scroll to navigation

MSGCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa MSGCTL(2)

NAZWA

msgctl - sterowanie kolejkami komunikatów Systemu V

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);

OPIS

msgctl() wykonuje operację określoną przez parametr cmd na kolejce komunikatów Systemu V o identyfikatorze msqid.

Struktura danych msqid_ds jest zdefiniowana w <sys/msg.h> następująco:


struct msqid_ds {

struct ipc_perm msg_perm; /* Ownership and permissions */
time_t msg_stime; /* Time of last msgsnd(2) */
time_t msg_rtime; /* Time of last msgrcv(2) */
time_t msg_ctime; /* Time of creation or last
modification by msgctl() */
unsigned long msg_cbytes; /* # of bytes in queue */
msgqnum_t msg_qnum; /* # number of messages in queue */
msglen_t msg_qbytes; /* Maximum # of bytes in queue */
pid_t msg_lspid; /* PID of last msgsnd(2) */
pid_t msg_lrpid; /* PID of last msgrcv(2) */ };

The fields of the msgid_ds structure are as follows:

This is an ipc_perm structure (see below) that specifies the access permissions on the message queue.
Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej msgsnd(2).
Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej msgrcv(2).
Time of creation of queue or time of last msgctl() IPC_SET operation.
Number of bytes in all messages currently on the message queue. This is a nonstandard Linux extension that is not specified in POSIX.
Liczba komunikatów znajdujących się aktualnie w kolejce.
Maksymalna liczba bajtów tekstu komunikatu, na jaką pozwala kolejka.
Identyfikator procesu, który ostatni wykonał funkcję systemową msgsnd(2).
identyfikator procesu, który ostatni wykonał funkcję systemową msgrcv(2).

Struktura ipc_perm jest zdefiniowana następująco (wyróżnione pola można ustawić za pomocą IPC_SET):


struct ipc_perm {

key_t __key; /* Klucz podany w msgget(2) */
uid_t uid; /* Efektywny UID właściciela */
gid_t gid; /* Efektywny GID właściciela */
uid_t cuid; /* Efektywny UID twórcy */
gid_t cgid; /* Efektywny GID twórcy */
unsigned short mode; /* Uprawnienia */
unsigned short __seq; /* Numer sekwencji */ };

The least significant 9 bits of the mode field of the ipc_perm structure define the access permissions for the message queue. The permission bits are as follows:

0400 Read by user
0200 Write by user
0040 Read by group
0020 Write by group
0004 Read by others
0002 Write by others

Bits 0100, 0010, and 0001 (the execute bits) are unused by the system.

Poprawne wartości parametru cmd to:

Kopiowanie informacji ze struktury kontrolnej kolejki komunikatów skojarzonej z msqid do struktury wskazywanej przez buf. Wywołujący musi mieć prawo odczytu kolejki komunikatów.
Zapis wartości niektórych pól struktury msqid_ds wskazywanej przez parametr buf do struktury kontrolnej kolejki komunikatów. Pole msg_ctime zostanie automatycznie uaktualnione.
Zaktualizowane mogą również zostać następujące pola tej struktury: msg_qbytes, msg_perm.uid, msg_perm.gid i (przynajmniej 9 najmniej znaczących bitów z) msg_perm.mode.
Efektywny identyfikator użytkownika musi wskazywać na właściciela (msg_perm.uid) lub na twórcę (msg_perm.uid) kolejki komunikatów albo proces wywołujący musi być uprzywilejowany. Odpowiednie uprawnienia (Linux: atrybut CAP_SYS_RESOURCE) są również wymagane, aby nadać polu msg_qbytes wartość większą niż parametr systemowy MSGMNB.
Usuwa natychmiast kolejkę komunikatów. Wznawia wszystkie procesy oczekujące na zapis lub odczyt z kolejki (wywołania, które się wykonywały zasygnalizują błąd i ustawią zmienną errno na EIDRM). Proces wywołujący tę funkcję musi mieć odpowiednie uprawnienia albo jego efektywny identyfikator użytkownika musi wskazywać na twórcę lub na właściciela kolejki komunikatów. Trzeci argument do msgctl() jest w tym wypadku ignorowany.
Zwraca w strukturze, na którą wskazuje buf, informacje o systemowych ograniczeniach i parametrach kolejek komunikatów. Struktura jest typu msginfo (dlatego wymagane jest rzutowanie) i jest zdefiniowana w <sys/msg.h>, pod warunkiem, że zdefiniowano również makro _GNU_SOURCE:

struct msginfo {

int msgpool; /* Rozmiar w kibibajtach puli buforów
używanej do przechowywania danych
komunikatu; nieużywane przez jądro */
int msgmap; /* Maksymalna liczba of entries in message
map; nieużywane przez jądro */
int msgmax; /* Maksymalna liczba bajtów, które można
zapisać w pojedynczej wiadomości */
int msgmnb; /* Maksymalna liczba bajtów, które można
zapisać do kolejki; używane do inicjowania
msg_qbytes podczas tworzenia kolejki
(msgget(2)) */
int msgmni; /* Maksymalna liczba kolejek komunikatów */
int msgssz; /* Rozmiar segmentu komunikatu;
nieużywane przez jądro */
int msgtql; /* Maksymalna liczba komunikatów we wszystkich
kolejkach w systemie; nieużywane przez jądro */
unsigned short msgseg;
/* Maksymalna liczba segmentów;
nieużywane przez jądro */ };

Ustawienia msgmni, msgmax oraz msgmnb można zmienić za pomocą plików /proc o nazwach takich samych, jak nazwy tych ustawień; szczegóły można znaleźć w podręczniku proc(5).
Zwraca strukturę msginfo zawierającą te same informacje co w przypadku IPC_INFO, z tym wyjątkiem, że w następujących polach zwracane są informacje o zasobach systemowych wykorzystywanych przez kolejki komunikatów: pole msgpool zwraca liczbę kolejek komunikatów istniejących obecnie w systemie; pole msgmap zwraca całkowitą liczbę komunikatów we wszystkich kolejkach w systemie, a pole msgtql zwraca całkowitą liczbę bajtów we wszystkich komunikatach z wszystkich kolejek w systemie.
Zwraca strukturę msqid_ds, taką jak dla IPC_STAT. Jednakże parametr msqid nie jest identyfikatorem kolejki, ale indeksem wewnętrznej tablicy jądra przechowującej informacje o wszystkich kolejkach w systemie.
Return a msqid_ds structure as for MSG_STAT. However, msg_perm.mode is not checked for read access for msqid meaning that any user can employ this operation (just as any user may read /proc/sysvipc/msg to obtain the same information).

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, IPC_STAT, IPC_SET, and IPC_RMID return 0. A successful IPC_INFO or MSG_INFO operation returns the index of the highest used entry in the kernel's internal array recording information about all message queues. (This information can be used with repeated MSG_STAT or MSG_STAT_ANY operations to obtain information about all queues on the system.) A successful MSG_STAT or MSG_STAT_ANY operation returns the identifier of the queue whose index was given in msqid.

W razie błędu zwracane jest -1, a zmiennej errno zostanie nadana wartość określająca rodzaj błędu.

BŁĘDY

W przypadku wystąpienia błędu, zmiennej errno przypisywana jest jedna z następujących wartości:

The argument cmd is equal to IPC_STAT or MSG_STAT, but the calling process does not have read permission on the message queue msqid, and does not have the CAP_IPC_OWNER capability in the user namespace that governs its IPC namespace.
Parametr cmd ma wartość IPC_SET lub IPC_STAT, ale buf wskazuje na niedostępny obszar pamięci.
Kolejka komunikatów została usunięta.
Niepoprawna wartość parametru cmd lub msqid. Albo: w przypadku operacji MSG_STAT wartość indeksu podana w parametrze msqid odwoływała się do obecnie nieużywanego elementu tablicy.
Parametr cmd jest równy IPC_SET lub IPC_RMID, ale proces wywołujący funkcję nie jest twórcą (określonym w msg_perm.cuid) ani właścicielem (określonym w msg_perm.uid) kolejki komunikatów, a wywołujący nie jest uprzywilejowany (Linux: nie ma ustawionego atrybutu CAP_SYS_ADMIN).
Podjęto próbę (IPC_SET) zwiększenia msg_qbytes ponad parametr systemowy MSGMNB, lecz wywołujący nie jest uprzywilejowany (Linux: nie posiada możliwości CAP_SYS_RESOURCE).

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

Dołączenie <sys/types.h> i <sys/ipc.h> nie jest wymagane na Linuksie ani przez żadną z wersji POSIX. Jednak niektóre stare implementacje wymagają dołączenia tych plików nagłówkowych, SVID również dokumentuje ich dołączenie. Aplikacje które mają być przenośne na tego typu stare systemy mogą wymagać dołączenia omawianych plików nagłówkowych.

Operacje IPC_INFO, MSG_STAT oraz MSG_INFO są używane przez program ipcs(1) w celu dostarczenia informacji o zajmowanych zasobach. W przyszłości operacje te mogą zostać zmodyfikowane lub przeniesione do interfejsu systemu plików /proc.

Niektóre pola struktury struct msqid_ds były w Linuksie 2.2 typu short, ale stały się typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystać, powinna wystarczyć rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowszą. (Jądro rozróżnia stare wywołania od nowych za pomocą znacznika IPC_64 w cmd).

ZOBACZ TAKŻE

msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), capabilities(7), mq_overview(7), sysvipc(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Rafał Lewczuk <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. Linux