Scroll to navigation

IOCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa IOCTL(2)

NAZWA

ioctl - sterowanie urządzeniem

SKŁADNIA

#include <sys/ioctl.h>

int ioctl(int fd, unsigned long request, ...);

OPIS

Wywołanie systemowe ioctl manipuluje na podległych jej parametrach urządzeń, do których dostęp odbywa się poprzez pliki specjalne. W szczególności, za pomocą żądań ioctl() można kontrolować wiele właściwości operacyjnych specjalnych plików znakowych (np. terminali). Argument fd musi być otwartym deskryptorem pliku.

Drugi argument jest zależnym od urządzenia kodem polecenia. Trzeci argument jest pozbawionym typu wskaźnikiem do obszaru pamięci, tradycyjnie char *argp (pochodzi z okresu zanim void * stało się poprawne w C) i tak będzie nazywany w niniejszej dyskusji.

Ioctl() request zawiera w sobie zakodowaną informację czy argument jest parametrem wejściowym czy wyjściowym oraz rozmiar argp tego argumentu w bajtach. Makra i definicje, używane do przekazywania request do ioctl(), znajdują się w pliku <sys/ioctl.h>. Zobacz UWAGI

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zazwyczaj, po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Niektóre żądania ioctl() używają zwracanej wartości jako parametru wyjściowego i zwracają wówczas pewną wartość nieujemną. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.
argp wskazuje na niedostępny obszar pamięci.
request lub argp są nieprawidłowe.
fd nie jest związane z urządzeniem znakowym.
Podane żądanie nie ma zastosowania dla obiektu, na który wskazuje deskryptor fd.

ZGODNE Z

Brak jednego standardu. Argumenty, zwracane wartości i semantyka ioctl() różnią się w zależności od sterownika urządzenia, którego dotyczą (wywołanie jest używane jako uniwersalne dla operacji, które nie dają się ładnie dopasować do uniksowego modelu strumieni we/wy).

Funkcja ioctl() pojawiła się w wersji 7 AT&T UNIX.

UWAGI

In order to use this call, one needs an open file descriptor. Often the open(2) call has unwanted side effects, that can be avoided under Linux by giving it the O_NONBLOCK flag.

ioctl structure

Ioctl command values are 32-bit constants. In principle these constants are completely arbitrary, but people have tried to build some structure into them.

The old Linux situation was that of mostly 16-bit constants, where the last byte is a serial number, and the preceding byte(s) give a type indicating the driver. Sometimes the major number was used: 0x03 for the HDIO_* ioctls, 0x06 for the LP* ioctls. And sometimes one or more ASCII letters were used. For example, TCGETS has value 0x00005401, with 0x54 = 'T' indicating the terminal driver, and CYGETTIMEOUT has value 0x00435906, with 0x43 0x59 = 'C' 'Y' indicating the cyclades driver.

Later (0.98p5) some more information was built into the number. One has 2 direction bits (00: none, 01: write, 10: read, 11: read/write) followed by 14 size bits (giving the size of the argument), followed by an 8-bit type (collecting the ioctls in groups for a common purpose or a common driver), and an 8-bit serial number.

The macros describing this structure live in <asm/ioctl.h> and are _IO(type,nr) and {_IOR,_IOW,_IOWR}(type,nr,size). They use sizeof(size) so that size is a misnomer here: this third argument is a data type.

Note that the size bits are very unreliable: in lots of cases they are wrong, either because of buggy macros using sizeof(sizeof(struct)), or because of legacy values.

Thus, it seems that the new structure only gave disadvantages: it does not help in checking, but it causes varying values for the various architectures.

ZOBACZ TAKŻE

execve(2), fcntl(2), ioctl_console(2), ioctl_fat(2), ioctl_ficlonerange(2), ioctl_fideduperange(2), ioctl_fslabel(2), ioctl_getfsmap(2), ioctl_iflags(2), ioctl_ns(2), ioctl_tty(2), ioctl_userfaultfd(2), open(2), sd(4), tty(4)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 kwietnia 2020 r. Linux