Scroll to navigation

GETDATE(3) Podręcznik programisty Linuksa GETDATE(3)

NAZWA

getdate, getdate_r - dzielą tekstową datę z czasem na osobne pola

SKŁADNIA

#include <time.h>

struct tm *getdate(const char *string);

extern int getdate_err;

#include <time.h>

int getdate_r(const char *string, struct tm *res);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdate():

_XOPEN_SOURCE >= 500

getdate_r():
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja getdate() przekształca tekstową reprezentację daty i czasu, przekazaną w buforze wskazywanym przez string, na osobne pola zawierające rozłożony czas. Ten rozłożony czas jest przechowywany w strukturze tm, do której wskaźnik jest zwracany jako wynik funkcji. Zwracana struktura tm może się znajdować w pamięci statycznej, wobec czego zostanie nadpisana przez kolejne wywołania funkcji getdate().

W odróżnieniu od strptime(3) (która przyjmuje argument format), getdate() posługuje się formatami znajdującymi się w pliku, do którego pełna ścieżka jest podana w zmiennej środowiskowej DATEMSK. Do konwersji stosowana jest pierwsza z linii pliku, która pasuje do zadanego łańcucha.

Podczas dopasowywania ignorowana jest wielkość liter. Ignorowane są również nadmiarowe białe znaki, zarówno we wzorcu, jak i w przekształcanym łańcuchu.

Specyfikacje przekształceń, które mogą być zawarte we wzorcu są takie same, jak dla strptime(3). Jedna dodatkowa specyfikacja przekształcenia jest opisana w standardzie POSIX.1-2001:

%Z
Nazwa strefy czasowej. Glibc tego nie implementuje.

Gdy podano %Z, to struktura zawierająca rozłożony czas jest inicjowana wartościami odpowiadającymi bieżącemu czasowi w podanej strefie czasowej. W przeciwnym przypadku, jest inicjowana jako rozłożony czas odpowiadający bieżącemu czasowi lokalnemu (tak jak w przypadku wywołania funkcji localtime(3)).

Gdy podany jest tylko dzień tygodnia, brany jest pierwszy taki dzień przypadający w dniu bieżącym lub później.

Gdy podany jest jedynie miesiąc (bez roku), brany jest pierwszy taki miesiąc przypadający w miesiącu bieżącym lub po nim. Gdy nie podano dnia, brany jest pierwszy dzień miesiąca.

Gdy nie podano godziny, minuty ani sekundy, brana jest bieżąca godzina, minuta i sekunda.

Gdy nie podano daty, ale znana jest godzina, brana jest pierwsza taka godzina przypadająca w bieżącej godzinie lub później.

getdate_r() jest rozszerzeniem GNU. Jest to bezpieczna dla wątków wersja getdate(), która zamiast używać globalnej zmiennej do raportowania błędów oraz statycznego bufora na rozłożony czas, zwraca błędy jako wynik funkcji oraz zwraca rozłożony czas w zaalokowanej przez funkcję wywołującą strukturze wskazywanej przez argument res.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu getdate() zwraca wskaźnik do struktury struct tm. W przeciwnym razie zwraca NULL i ustawia zmienną globalną getdate_err na jeden z poniżej podanych numerów błędów. Zmiany errno nie są określone.

W przypadku powodzenia getdate_r() zwraca zero. W przeciwnym wypadku zwraca jeden z poniżej podanych numerów błędów.

BŁĘDY

Poniższe błędy są zwracane albo poprzez getdate_err (w przypadku getdate()), albo jako wynik funkcji (w przypadku getdate_r()):

1
Zmienna środowiska DATEMSK nie jest zdefiniowana lub ma pustą wartość.
2
Nie udało się otworzyć pliku wzorców określonego przez DATEMSK w trybie do odczytu.
3
Nie udało się pobrać informacji o stanie.
4
Plik wzorców nie jest zwykłym plikiem.
5
Wystąpił błąd podczas odczytu pliku wzorców.
6
Nie udało się przydzielić pamięci (brak dostępnej pamięci).
7
Brak w pliku linii pasującej do podanych danych.
8
Niewłaściwa specyfikacja wejściowa.

ŚRODOWISKO

Plik zawierający wzorce formatów.
Zmienne używane przez strptime(3).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getdate() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:getdate env locale
getdate_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe env locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

Standard POSIX.1 dla strptime(3) zawiera specyfikacje przekształceń korzystające z modyfikatorów %E lub %O, podczas gdy takie specyfikacje nie zostały podane dla getdate(). Implementacja w glibc realizuje getdate() za pomocą strptime(3), więc automatycznie obie funkcje wspierają te same specyfikacje przekształceń.

PRZYKŁADY

Poniższy program wywołuje getdate() dla każdego z argumentów linii poleceń i po każdym takim wywołaniu wyświetla wartości pól zwróconej struktury tm. Następująca sesja powłoki obrazuje działanie programu:


$ TFILE=$PWD/tfile
$ echo '%A' > $TFILE       # Pełna nazwa dnia tygodnia
$ echo '%T' >> $TFILE      # Data w postaci ISO (RRRR-MM-DD)
$ echo '%F' >> $TFILE      # Czas (HH:MM:SS)
$ date
$ export DATEMSK=$TFILE
$ ./a.out Tuesday '2009-12-28' '12:22:33'
Sun Sep  7 06:03:36 CEST 2008
Wywołanie 1 ("Tuesday") zakończone pomyślnie:

tm_sec = 36
tm_min = 3
tm_hour = 6
tm_mday = 9
tm_mon = 8
tm_year = 108
tm_wday = 2
tm_yday = 252
tm_isdst = 1 Wywołanie 2 ("2009-12-28") zakończone pomyślnie:
tm_sec = 36
tm_min = 3
tm_hour = 6
tm_mday = 28
tm_mon = 11
tm_year = 109
tm_wday = 1
tm_yday = 361
tm_isdst = 0 Wywołanie 3 ("12:22:33") zakończone pomyślni:
tm_sec = 33
tm_min = 22
tm_hour = 12
tm_mday = 7
tm_mon = 8
tm_year = 108
tm_wday = 0
tm_yday = 250
tm_isdst = 1

Kod źródłowy programu

#define _GNU_SOURCE
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{

struct tm *tmp;
for (int j = 1; j < argc; j++) {
tmp = getdate(argv[j]);
if (tmp == NULL) {
printf("Wywołanie %d zakończone błędem; getdate_err = %d\n",
j, getdate_err);
continue;
}
printf("Wywołanie %d (\"%s\") zakończone pomyślnie:\n", j, argv[j]);
printf(" tm_sec = %d\n", tmp->tm_sec);
printf(" tm_min = %d\n", tmp->tm_min);
printf(" tm_hour = %d\n", tmp->tm_hour);
printf(" tm_mday = %d\n", tmp->tm_mday);
printf(" tm_mon = %d\n", tmp->tm_mon);
printf(" tm_year = %d\n", tmp->tm_year);
printf(" tm_wday = %d\n", tmp->tm_wday);
printf(" tm_yday = %d\n", tmp->tm_yday);
printf(" tm_isdst = %d\n", tmp->tm_isdst);
}
exit(EXIT_SUCCESS); }

ZOBACZ TAKŻE

time(2), localtime(3), setlocale(3), strftime(3), strptime(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r.