Scroll to navigation

FSEEKO(3) Podręcznik programisty Linuksa FSEEKO(3)

NAZWA

fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);
off_t ftello(FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fseeko(), ftello():

_FILE_OFFSET_BITS == 64 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
(działa również zdefiniowanie przestarzałego makra _LARGEFILE_SOURCE)

OPIS

Funkcje fseeko() i ftello() są identyczne z odpowiednio fseek(3) i ftell(3) (patrz fseek(3)) z tą różnicą, że argument offset funkcji fseeko() i wartość zwracana przez ftello() są typu off_t zamiast long.

Na niektórych architekturach zarówno off_t jak i long są typami 32-bitowymi, lecz zdefiniowanie _FILE_OFFSET_BITS z wartością 64 (przed dołączeniem jakiegokolwiek pliku nagłówkowego) spowoduje, że off_t będzie typem 64-bitowym.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli zakończą się pomyślnie, to fseeko() zwraca 0, a ftello() zwraca bieżący offset. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1, a errno wskazuje na rodzaj błędu.

BŁĘDY

Patrz rozdział BŁĘDY w fseek(3).

WERSJE

Funkcje te są dostępne w glibc począwszy od wersji 2.1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fseeko(), ftello() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SUSv2.

ZOBACZ TAKŻE

fseek(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r.