Scroll to navigation

FLOCK(2) Podręcznik programisty Linuksa FLOCK(2)

NAZWA

flock - założenie lub zdjęcie doradczej blokady na otwartym pliku.

SKŁADNIA

#include <sys/file.h>

int flock(int fd, int operation);

OPIS

Zakłada lub zdejmuje doradczą blokadę na otwartym pliku, określonym przez fd. Parametr operation jest jednym z poniższych:

Założenie blokady współdzielonej. Więcej niż jeden proces może ją utrzymywać na danym pliku w danej chwili.
Założenie blokady wyłącznej. Tylko jeden proces może ją utrzymywać na danym pliku w danej chwili.
Usunięcie istniejącej blokady, założonej przez bieżący proces.

Wywołanie flock() może się zblokować, gdy inny proces utrzymuje blokadę niezgodnego typu. Aby uzyskać wywołanie nieblokujące, należy dodać LOCK_NB (za pomocą bitowego OR) do dowolnej z powyższych wartości parametru operation.

Pojedynczy plik nie może mieć jednocześnie założonej blokady współdzielonej i wyłącznej.

Blokady utworzone za pomocą flock() są skojarzone z plikiem lub - dokładniej - z wpisem w tablicy otwartych plików. Oznacza to, że powielone deskryptory plików (utworzone na przykład za pomocą fork(2) lub dup(2)) odnoszą się do tej samej blokady i ta blokada może być zmieniana lub zwalniana za pomocą dowolnego ze wspomnianych deskryptorów. Ponadto, blokada zostaje zwolniona albo w wyniku jawnego wykonania operacji LOCK_UN na dowolnym z tych powielonych deskryptorów, albo po zamknięciu wszystkich tych deskryptorów.

Jeśli proces używa open(2) (lub podobnego) do pozyskania więcej niż jednego deskryptora dla samego pliku, to flock() potraktuje te deskryptory niezależnie. Jakakolwiek próba zablokowania pliku używającego jednego z tych deskryptorów może być odrzucona przez blokadę założoną na innym z tych deskryptorów przez proces wywołujący.

Proces może trzymać tylko jeden typ blokady (współdzieloną lub wyłączną) na danym pliku. Kolejne wywołania flock() na już zablokowanym pliku skonwertują istniejącą blokadę na inny typ.

Blokady utworzone przez flock() są zachowywane przez wywołania execve(2).

Blokada współdzielona lub wyłączna może zostać założona na pliku niezależnie od trybu otwarcia tego pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.
Wywołanie zostało przerwane podczas oczekiwania na założenie blokady w wyniku doręczenia i przechwycenia sygnału przez procedurę jego obsługi; patrz signal(7).
operation jest niepoprawne.
Zabrakło pamięci dla jądra na przydzielenie rekordów dla blokad.
Plik jest zablokowany, a był ustawiony znacznik LOCK_NB.

ZGODNE Z

4.4BSD (funkcja flock() pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD). Pewna wersja flock(), prawdopodobnie zaimplementowana na podstawie fcntl(2), pojawia się w większości systemów UNIX.

UWAGI

Począwszy od jądra 2.0, flock() jest zaimplementowane jako samodzielna funkcja systemowa, a nie jako emulacja w bibliotece GNU C za pomocą wywołania fcntl(2). Daje to prawdziwą semantykę BSD: nie ma interakcji pomiędzy blokadami różnych typów, tworzonymi za pomocą flock() oraz tworzonymi za pomocą fcntl(2), ponadto flock() nie wykrywa zakleszczenia blokad. (Należy jednak zauważyć, że na niektórych systemach, takich jak nowoczesne BSD, blokady flock() i fcntl(2) wchodzą z sobą w interakcje).

flock() tworzy jedynie blokady doradcze; proces mający odpowiednie uprawnienia do pliku, może swobodnie zignorować fakt użycia flock() i wykonywać operacje wejścia/wyjścia na tym pliku.

Blokady flock() i fcntl(2) różną się semantycznie, jeśli chodzi o procesy potomne i dup(2). W systemach implementujących flock() za pomocą fcntl(2), semantyka flock() będzie inna niż ta opisana w tym podręczniku.

Nie jest gwarantowane, że konwersja blokady (z dzielonej na wyłączną lub na odwrót) będzie atomowa: istniejąca blokada może być najpierw usunięta, a następnie może być założona nowa blokada. Pomiędzy tymi dwoma krokami blokadę może uzyskać inny proces oczekujący na nią, co spowoduje, że konwersja blokady albo będzie oczekiwała, albo się nie powiedzie, jeśli podano LOCK_NB. (Jest to oryginalne zachowanie z BSD, występujące również w wielu innych implementacjach).

NFS details

In Linux kernels up to 2.6.11, flock() does not lock files over NFS (i.e., the scope of locks was limited to the local system). Instead, one could use fcntl(2) byte-range locking, which does work over NFS, given a sufficiently recent version of Linux and a server which supports locking.

Since Linux 2.6.12, NFS clients support flock() locks by emulating them as fcntl(2) byte-range locks on the entire file. This means that fcntl(2) and flock() locks do interact with one another over NFS. It also means that in order to place an exclusive lock, the file must be opened for writing.

Since Linux 2.6.37, the kernel supports a compatibility mode that allows flock() locks (and also fcntl(2) byte region locks) to be treated as local; see the discussion of the local_lock option in nfs(5).

ZOBACZ TAKŻE

flock(1), close(2), dup(2), execve(2), fcntl(2), fork(2), open(2), lockf(3), lslocks(8)

Documentation/filesystems/locks.txt w kodzie źródłowym jądra Linuksa (Documentation/locks.txt w przypadku starszych jąder)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r. Linux