Scroll to navigation

CMSG(3) Podręcznik programisty Linuksa CMSG(3)

NAZWA

CMSG_ALIGN, CMSG_SPACE, CMSG_NXTHDR, CMSG_FIRSTHDR - dostęp do danych pomocniczych

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>
struct cmsghdr *CMSG_FIRSTHDR(struct msghdr *msgh);
struct cmsghdr *CMSG_NXTHDR(struct msghdr *msgh,
              struct cmsghdr *cmsg);
size_t CMSG_ALIGN(size_t length);
size_t CMSG_SPACE(size_t length);
size_t CMSG_LEN(size_t length);
unsigned char *CMSG_DATA(struct cmsghdr *cmsg);

OPIS

Makrodefinicje te służą do tworzenia i dostępu do komunikatów sterujących (zwanych również danymi pomocniczymi), które nie są częścią gniazda. Te informacje sterujące mogą zawierać: interfejs, przez który pakiet został odebrany, różne rzadko używane pola nagłówka, rozszerzony opis błędu, zestaw deskryptorów plików lub uwierzytelnień uniksowych. Na przykład, komunikaty sterujące mogą służyć do ustawiania dodatkowych pól nagłówka, takich jak opcje IP, dla wysyłanych pakietów. Dane pomocnicze są wysyłane poprzez wywołanie sendmsg(2), a odbierane poprzez wywołanie recvmsg(2). Więcej informacji znajduje się na stronach podręcznika tych poleceń.

Dane pomocnicze są ciągiem struktur cmsghdr z dodanymi danymi. Dostępne rodzaje komunikatów sterujących opisano na stronach podręcznika poszczególnych protokołów. Maksymalny rozmiar bufora danych pomocniczych dla gniazda można ustawić, używając /proc/sys/net/core/optmem_max; patrz socket(7).

Struktura cmsghdr jest zdefiniowana następująco:


struct cmsghdr {

size_t cmsg_len; /* Liczba bajtów danych, włączając nagłówek
(typ to socklen_t w POSIX) */
int cmsg_level; /* Protokół źródłowy */
int cmsg_type; /* Typ zależny od protokołu */ /* po których następuje
unsigned char cmsg_data[]; */ };

Dostęp do ciągu struktur cmsghdr nidy nie powinien się odbywać bezpośrednio. Należy używać następujących makrodefinicji:

 • CMSG_FIRSTHDR() zwraca wskaźnik do pierwszego cmsghdr w buforze danych pomocniczych związanym z przekazanym msghdr. Zwraca NULL, jeśli bufor jest za mały, by pomieścić cmsghdr.
 • CMSG_NXTHDR() zwraca następny poprawny cmsghdr po przekazanym cmsghdr. Zwraca NULL, gdy brak dostatecznej ilości miejsca w buforze.
Podczas inicjowania bufora, który ma zawierać ciąg struktur cmsghdr (na przykład w celu przesłania za pomocą sendmsg(2)), bufor ten powinien być najpierw inicjowany zerami, tak aby zapewnić poprawne działanie CMSG_NXTHDR().
 • CMSG_ALIGN() zwraca żądaną długość, włączając niezbędne wyrównanie. Jest to wyrażenie stałe.
 • CMSG_SPACE() zwraca liczbę bajtów elementu pomocniczego włączając długość, jaką zajmują przekazane dane. Jest to wyrażenie stałe.
 • CMSG_DATA() returns a pointer to the data portion of a cmsghdr. The pointer returned cannot be assumed to be suitably aligned for accessing arbitrary payload data types. Applications should not cast it to a pointer type matching the payload, but should instead use memcpy(3) to copy data to or from a suitably declared object.
 • CMSG_LEN() zwraca wartość, która ma być przechowywana w elemencie cmsg_len struktury cmsghdr, biorąc pod uwagę wszelkie niezbędne wyrównania. Jako argument pobiera długość danych. Jest to wyrażenie stałe.

Aby utworzyć dane pomocnicze, należy najpierw zainicjować element msg_controllen struktury msghdr długością bufora komunikatów sterujących. Należy użyć CMSG_FIRSTHDR() dla msghdr, aby otrzymać pierwszy komunikat sterujący, oraz CMSG_NXTHDR(), aby otrzymać wszystkie następne. Dla każdego komunikatu sterującego należy zainicjować cmsg_len (za pomocą CMSG_LEN()), inne pola nagłówka cmsghdr oraz część zawierającą dane za pomocą CMSG_DATA(). Ostatecznie pole msg_controllen struktury msghdr powinno zawierać sumę CMSG_SPACE() długości wszystkich komunikatów sterujących w buforze. Więcej informacji dotyczących msghdr znajduje się w recvmsg(2).

ZGODNE Z

This ancillary data model conforms to the POSIX.1g draft, 4.4BSD-Lite, the IPv6 advanced API described in RFC 2292 and SUSv2. CMSG_FIRSTHDR(), CMSG_NXTHDR(), and CMSG_DATA() are specified in POSIX.1-2008. CMSG_SPACE() and CMSG_LEN() will be included in the next POSIX release (Issue 8).

CMSG_ALIGN() is a Linux extension.

UWAGI

Dla przenośności, dostęp do danych pomocniczych powinien się odbywać jedynie za pomocą opisanych tu makrodefinicji. CMSG_ALIGN() jest rozszerzeniem Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

W Linuksie, CMSG_LEN(), CMSG_DATA() i CMSG_ALIGN() są wyrażeniami stałymi (zakładając, że ich argument jest stały), co oznacza, że te wartości można do zadeklarowania rozmiaru zmiennych globalnych. Jednakże, może się to okazać nieprzenośne.

PRZYKŁADY

Następujący kod poszukuje opcji IP_TTL w otrzymanym buforze pomocniczym:


struct msghdr msgh;
struct cmsghdr *cmsg;
int received_ttl;
/* Otrzymywanie danych z zewnątrz do msgh */
for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msgh); cmsg != NULL;

cmsg = CMSG_NXTHDR(&msgh, cmsg)) {
if (cmsg->cmsg_level == IPPROTO_IP
&& cmsg->cmsg_type == IP_TTL) {
memcpy(&receive_ttl, CMSG_DATA(cmsg), sizeof(received_ttl));
break;
} } if (cmsg == NULL) {
/* Błąd: IP_TTL nie jest włączone, za mały bufor
lub błąd wejścia/wyjścia */ }

Poniższy kod przekazuje tablicę deskryptorów plików przez gniazdo domeny UNIX SCM_RIGHTS:


struct msghdr msg = { 0 };
struct cmsghdr *cmsg;
int myfds[NUM_FD]; /* Zawiera przekazywane deskryptory plików */
char iobuf[1];
struct iovec io = {

.iov_base = iobuf,
.iov_len = sizeof(iobuf) }; union { /* Bufor danych pomocniczych, opakowany w unię,
aby zapewnić jego odpowiednie wyrównanie */
char buf[CMSG_SPACE(sizeof(myfds))];
struct cmsghdr align; } u; msg.msg_iov = &io; msg.msg_iovlen = 1; msg.msg_control = u.buf; msg.msg_controllen = sizeof(u.buf); cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg); cmsg->cmsg_level = SOL_SOCKET; cmsg->cmsg_type = SCM_RIGHTS; cmsg->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(myfds)); memcpy(CMSG_DATA(cmsg), myfds, sizeof(myfds));

ZOBACZ TAKŻE

recvmsg(2), sendmsg(2)

RFC 2292

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. Linux