Scroll to navigation

CHROOT(2) Podręcznik programisty Linuksa CHROOT(2)

NAZWA

chroot - zmiana katalogu głównego

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int chroot(const char *path);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

chroot():

_XOPEN_SOURCE && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)

|| /* Od glibc 2.20: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Wersje Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

OPIS

chroot() changes the root directory of the calling process to that specified in path. This directory will be used for pathnames beginning with /. The root directory is inherited by all children of the calling process.

Only a privileged process (Linux: one with the CAP_SYS_CHROOT capability in its user namespace) may call chroot().

This call changes an ingredient in the pathname resolution process and does nothing else. In particular, it is not intended to be used for any kind of security purpose, neither to fully sandbox a process nor to restrict filesystem system calls. In the past, chroot() has been used by daemons to restrict themselves prior to passing paths supplied by untrusted users to system calls such as open(2). However, if a folder is moved out of the chroot directory, an attacker can exploit that to get out of the chroot directory as well. The easiest way to do that is to chdir(2) to the to-be-moved directory, wait for it to be moved out, then open a path like ../../../etc/passwd.

A slightly trickier variation also works under some circumstances if chdir(2) is not permitted. If a daemon allows a "chroot directory" to be specified, that usually means that if you want to prevent remote users from accessing files outside the chroot directory, you must ensure that folders are never moved out of it.

Funkcja ta nie zmienia bieżącego katalogu roboczego, więc `.' może znajdować się poza drzewem zakorzenionym w `/'. W szczególności, superużytkownik może uciec `uwięzienia w chroot' wykonując


mkdir foo; chroot foo; cd ..

Funkcja ta nie zamyka otwartych deskryptorów plików, więc takie deskryptory plików mogą zezwalać na dostęp poza nowym drzewem zakorzenionym w `/'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej. Najogólniejsze błędy to:

Brak praw do przeszukiwania dla składowej ścieżki. (Patrz także path_resolution(7)).
path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.
Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
path jest zbyt długie.
Plik nie istnieje.
Brak pamięci jądra.
Składowa ścieżki path nie jest katalogiem.
The caller has insufficient privilege.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD, SUSv2 (marked LEGACY). This function is not part of POSIX.1-2001.

UWAGI

A child process created via fork(2) inherits its parent's root directory. The root directory is left unchanged by execve(2).

The magic symbolic link, /proc/[pid]/root, can be used to discover a process's root directory; see proc(5) for details.

FreeBSD ma silniejszą funkcję systemową jail().

ZOBACZ TAKŻE

chroot(1), chdir(2), pivot_root(2), path_resolution(7), switch_root(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 grudnia 2020 r. Linux