Scroll to navigation

BRK(2) Podręcznik programisty Linuksa BRK(2)

NAZWA

brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int brk(void *addr);

void *sbrk(intptr_t increment);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

brk(), sbrk():

_DEFAULT_SOURCE ||

(_XOPEN_SOURCE >= 500) &&
! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE ||

(_XOPEN_SOURCE >= 500) &&
! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS

brk() and sbrk() change the location of the program break, which defines the end of the process's data segment (i.e., the program break is the first location after the end of the uninitialized data segment). Increasing the program break has the effect of allocating memory to the process; decreasing the break deallocates memory.

brk ustawia koniec segmentu danych na wartość podaną jako argument addr, o ile wartość ta jest sensowna, system posiada dostateczną ilość pamięci oraz nie zostanie przekraczona maksymalna wielkość segmentu danych dla procesu (zobacz setrlimit(2)).

sbrk() zwiększa przestrzeń danych programu o wartość increment bajtów. Wywołanie sbrk() z increment równym 0 może służyć do znalezienia aktualnej lokalizacji punktu zakończenia programu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu brk() zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1, a errno ustawiane jest na ENOMEM.

On success, sbrk() returns the previous program break. (If the break was increased, then this value is a pointer to the start of the newly allocated memory). On error, (void *) -1 is returned, and errno is set to ENOMEM.

ZGODNE Z

4.3BSD; SUSv1, marked LEGACY in SUSv2, removed in POSIX.1-2001.

UWAGI

Avoid using brk() and sbrk(): the malloc(3) memory allocation package is the portable and comfortable way of allocating memory.

Various systems use various types for the argument of sbrk(). Common are int, ssize_t, ptrdiff_t, intptr_t.

Różnice biblioteki C/jądra

The return value described above for brk() is the behavior provided by the glibc wrapper function for the Linux brk() system call. (On most other implementations, the return value from brk() is the same; this return value was also specified in SUSv2.) However, the actual Linux system call returns the new program break on success. On failure, the system call returns the current break. The glibc wrapper function does some work (i.e., checks whether the new break is less than addr) to provide the 0 and -1 return values described above.

On Linux, sbrk() is implemented as a library function that uses the brk() system call, and does some internal bookkeeping so that it can return the old break value.

ZOBACZ TAKŻE

execve(2), getrlimit(2), end(3), malloc(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 marca 2016 r. Linux