Scroll to navigation

DIV(3) Linux - příručka programátora DIV(3)

JMÉNO

div, ldiv, lldiv, imaxdiv - počítá podíl a zbytek při celočíselném dělení

POUŽITÍ

#include <stdlib.h>
div_t div(int numerator, int denominator);
ldiv_t ldiv(long numerator, long denominator);
lldiv_t lldiv(long long numerator, long long denominator);
#include <inttypes.h>
imaxdiv_t imaxdiv(intmax_t numerator, intmax_t denominator);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

lldiv():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

POPIS

Funkce div() počítá hodnotu numerator/denominator a vrací podíl a zbytek ve struktuře div_t, která obsahuje dvě celočíselné složky quot a rem, kde quot obsahuje podíl a rem obsahuje zbytek. Podíl je zaokrouhlen k nule. Výsledek vyhovuje rovnici quot*denominator+rem = numerator.

Funkce ldiv(), lldiv() a imaxdiv() dělají to samé. Dělí čísla odpovídajících typů a vrací výsledek ve struktuře daného jména. Ve všech případech má struktura pole qout a rem stejného typu jako jsou parametry.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

The div_t (etc.) structure.

ATRIBUTY

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
div(), ldiv(), lldiv(), imaxdiv() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD. Funkce lldiv() a imaxdiv() byly přidány v C99.

PŘÍKLADY

After


div_t q = div(-5, 3);

the values q.quot and q.rem are -1 and -2, respectively.

DALŠÍ INFORMACE

abs(3), remainder(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

9. června 2020