Scroll to navigation

MKVINFO(1) Ordres dusuari MKVINFO(1)

NOM

mkvinfo - Imprimeix la informació quant als elements en els fitxers Matroska

SINOPSIS

mkvinfo [opcions] {nom_fitxer_origen}

DESCRIPCIÓ

Aquest programa mostra una llista de tots els elements continguts en un fitxer Matroska. La sortida es pot limitar a una llista de pistes en el fitxer incloent informació sobre els còdecs emprats.

-a, --all

De manera predeterminada, el mkvinfo(1) s'atura quan troba el primer clúster. A més, no mostra certs elements que ocorren amb freqüència. Amb aquesta opció, el mkvinfo(1) continuarà processant independentment del nivell de verbositat i mostrarà tots els elements.

-c, --checksums

Calcula i mostra la suma de verificació Adler-32 per a cada fotograma. Només és d'utilitat per a la depuració.

-o, --continue

De manera predeterminada, el mkvinfo(1) s'atura quan troba el primer clúster. Amb aquesta opció, el mkvinfo(1) continuarà processant independentment del nivell de verbositat.

-p, --hex-positions

Mostra les posicions de tots els elements en hexadecimal independentment del nivell de verbositat.

-P, --positions

Mostra les posicions de tots els elements en decimal independentment del nivell de verbositat.

-s, --summary

Només mostra un breu resum de què troba o no el mkvinfo(1) per a cada element.

-t, --track-info

Mostra les estadístiques per a cada pista en el mode loquaç. També estableix la loquacitat a 1 si abans era 0.

-x, --hexdump

Mostra els primers 16 bytes de cada fotograma com un bolcat hexadecimal.

-X, --full-hexdump

Mostra tots els bytes de cada fotograma com un bolcat hexadecimal.

-z, --size

Mostra la mida de cada element inclosa la seva capçalera.

--command-line-charset joc_de_caràcters

Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes indicades des de la línia d'ordres. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.

--output-charset joc_de_caràcters

Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes de la sortida. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.

-r, --redirect-output nom_fitxer

Escriu tots els missatges al nom_fitxer en lloc de a la consola. Si bé això es pot fer fàcilment amb la redirecció de la sortida, hi ha casos en què cal aquesta opció: quan el terminal torna a interpretar la sortida abans d'escriure-la a un fitxer. Es respectarà el joc de caràcters establert amb --output-charset.

--ui-language codi

Força l'ús de les traduccions per al codi d'idioma (p. ex., «de_DE» per a les traduccions en alemany). Introduint «list» com a codi, es farà que el programa ofereixi a la sortida una llista de les traduccions disponibles.

--abort-on-warnings

Indica al programa que interrompi després d'emetre el primer avís. El codi de sortida del programa serà 1.

--debug tema

Activa la depuració per a una característica específica. Aquesta opció només és útil per als desenvolupadors.

--engage característica

Activa les característiques experimentals. Es pot sol⋅licitar una llista de les característiques disponibles amb mkvinfo --engage list. Aquestes característiques no estan destinades a ser emprades en situacions normals.

--gui-mode

Activa el mode IGU. En aquest mode, les línies surten amb un format especial que pot explicar-vos el que està succeint per tal de controlar la IGU. Aquests missatges segueixen el format «#IGU#missatge». El missatge pot estar seguit per parells clau/valor com «#IGU#missatge#clau1=valor1#clau2=valor2...». Ni els missatges ni les claus seran traduïdes, sempre sortiran en anglès.

-v, --verbose

Ser més loquaç. Vegeu la secció sobre els nivells de loquacitat per a una descripció de quina informació sortirà en cada nivell.

-h, --help

Mostra la informació d'ús i surt.

-V, --version

Mostra la informació sobre la versió i surt.

@fitxer_d_opcions.json

Llegeix els arguments addicionals per a la línia d'ordres des del fitxer fitxer_d_opcions. Per a més informació sobre els formats admesos, vegeu la secció anomenada «Fitxers d'opcions» a la pàgina man del mkvmerge(1).

NIVELLS DE LOQUACITAT

L'opció -v es pot emprar per a incrementar el nivell de loquacitat del mkvinfo(1) i imprimir més informació sobre el fitxer actual.

En el nivell 0, el mkvinfo(1) només imprimirà les capçaleres de la pista que troba i els seus tipus. El mkvinfo(1) sortirà tan aviat com s'hagin analitzat completament les capçaleres (més tècnic: tan aviat com es trobi el primer clúster). En aquest nivell, la cerca d'entrades de capçalera i els índexs no seràn mostrats -encara que es trobin al capdavant de la informació de la pista-.

En el nivell 1, el mkvinfo(1) també imprimirà tots els elements Matroska trobats en tot el fitxer mentre es realitzava la cerca d'entrades de capçalera i de l'índex. Si està habilitat el mode resum, llavors el mkvinfo(1) també generarà la posició del fotograma.

Es pot aconseguir el mateix efecte amb l'opció --continue.

En el nivell 2, el mkvinfo(1) també imprimirà la cerca de les entrades de capçalera, les entrades de l'índex i la posició en el fitxer en la que s'ha trobat cada element del Matroska.

Es pot aconseguir el mateix efecte amb les opcions --all --positions.

En el nivell 3 i superiors, el mkvinfo(1) imprimirà alguna informació que no està directament relacionada amb l'element del Matroska. De la resta d'elements només s'imprimiran dades sobre que s'han trobat. El nivell 3 també afegeix meta informació per tal de facilitar la depuració (llegiu: està indicat per a desenvolupadors). Totes les línies escrites per al nivell 3 estan tancades entre claudàtors per a facilitar-ne el filtratge.

CONVERSIÓ PER A FITXERS DE TEXT I JOCS DE CARÀCTERS

Per a un debat en profunditat sobre com manipula la suite MKVToolNix les conversions entre els jocs de caràcters, codifica l'entrada/sortida, codifica la línia d'ordres i codifica a la consola, si us plau, vegeu la secció anomenada de la mateixa manera a la pàgina man del mkvmerge(1).

CODIS DE SORTIDA

El mkvinfo(1) sortirà amb un d'aquests tres codis de sortida:

0 -- Aquest codi de sortida significa que l'execució s'ha realitzat correctament.

1 -- En aquest cas, el mkvinfo(1) ha generat una sortida amb almenys un avís, però continua executant-se. Un avís és prefixat amb el text «Avís:».

2 -- Aquest codi de sortida s'empra després de produir-se un error. El mkvinfo(1) interromprà el procés just després de mostrar el missatge d'error. L'interval dels missatges d'error va des d'arguments incorrectes a la línia d'ordres fins a errors de lectura/escriptura en fitxers malmesos.

VARIABLES DENTORN

El mkvinfo(1) empra les variables per omissió que es determinen a la configuració regional del sistema (p. ex., LANG i la família LC_*). Variables addicionals:

MKVINFO_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG i la seva forma abreujada MTX_DEBUG

El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --debug.

MKVINFO_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE i la seva forma abreujada MTX_ENGAGE

El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --engage.

VEGEU TAMBÉ

mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix[1].

AUTOR

Bunkus, Moritz <moritz@bunkus.org>

Desenvolupador

NOTES

1.
la pàgina de les MKVToolNix
2023-02-12 MKVToolNix 74.0.0