Scroll to navigation

exec(3) Library Functions Manual exec(3)

NAZWA

execl, execlp, execle, execv, execvp, execvpe - uruchomienie pliku

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
extern char **environ;
int execl(const char *pathname, const char *arg, ...
/*, (char *) NULL */);
int execlp(const char *file, const char *arg, ...
/*, (char *) NULL */);
int execle(const char *pathname, const char *arg, ...
                /*, (char *) NULL, char *const envp[] */);
int execv(const char *pathname, char *const argv[]);
int execvp(const char *file, char *const argv[]);
int execvpe(const char *file, char *const argv[], char *const envp[]);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

execvpe():


_GNU_SOURCE

OPIS

Rodzina funkcji exec() zastępuje w pamięci obraz bieżącego procesu obrazem nowego procesu. Funkcje opisane na tej stronie podręcznika są tylko nakładkami dla funkcji execve(2). (Dodatkowe informacje na temat nadpisywania bieżącego procesu można znaleźć na stronie podręcznika execve(2)).

Pierwszym argumentem tych funkcji jest ścieżka do pliku, który ma być uruchomiony.

The functions can be grouped based on the letters following the "exec" prefix.

l - execl(), execlp(), execle()

Kolejne wyrażenia const char *arg można traktować jako arg0, arg1, ..., argn. Razem opisują one listę jednego lub więcej wskaźników do zakończonych znakiem NUL łańcuchów, reprezentujących listę argumentów udostępnianych wykonywanemu programowi. Pierwszy argument, zgodnie z konwencją, powinien wskazywać na nazwę pliku powiązaną z wykonywanym plikiem. Lista argumentów musi być zakończona wskaźnikiem null, a ponieważ te funkcje są funkcjami o zmiennej liczbie argumentów, wskaźnik ten musi być rzutowany na (char *) NULL.

By contrast with the 'l' functions, the 'v' functions (below) specify the command-line arguments of the executed program as a vector.

v - execv(), execvp(), execvpe()

Argument char *const argv[] jest tablicą wskaźników do zakończonych znakami NUL łańcuchów reprezentujących listę argumentów dostępnych dla wykonywanego programu. Pierwszy argument, zgodnie z konwencją, powinien wskazywać na nazwę pliku powiązaną z wykonywanym plikiem. Tablica wskaźników musi być zakończona wskaźnikiem null.

e - execle(), execvpe()

The environment of the new process image is specified via the argument envp. The envp argument is an array of pointers to null-terminated strings and must be terminated by a null pointer.

All other exec() functions (which do not include 'e' in the suffix) take the environment for the new process image from the external variable environ in the calling process.

p - execlp(), execvp(), execvpe()

These functions duplicate the actions of the shell in searching for an executable file if the specified filename does not contain a slash (/) character. The file is sought in the colon-separated list of directory pathnames specified in the PATH environment variable. If this variable isn't defined, the path list defaults to a list that includes the directories returned by confstr(_CS_PATH) (which typically returns the value "/bin:/usr/bin") and possibly also the current working directory; see NOTES for further details.

execvpe() searches for the program using the value of PATH from the caller's environment, not from the envp argument.

Jeśli podana nazwa pliku zawiera znak ukośnika, to wartość zmiennej PATH jest ignorowana i wykonywany jest plik z podanej lokalizacji.

Dodatkowo pewne błędy są traktowane w specjalny sposób.

Jeśli dostęp do pliku został zabroniony (wywołanie execve(2) zakończyło się błędem EACCES), funkcje te będą przeszukiwać resztę ścieżki. Jeśli jednak nie odnajdą innego pliku, powrócą i ustawią wartość zmiennej errno na EACCES.

Jeśli nagłówek nie zostanie rozpoznany (wywołanie execve(2) zakończy się błędem ENOEXEC), funkcje te spróbują uruchomić powłokę (/bin/sh) ze ścieżką do pliku jako pierwszym argumentem. (Jeśli i ta próba się nie powiedzie, przeszukiwanie zostanie zakończone).

All other exec() functions (which do not include 'p' in the suffix) take as their first argument a (relative or absolute) pathname that identifies the program to be executed.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje exec() powracają tylko wtedy, gdy wystąpi błąd. Zwracana jest wartość -1 i ustawiana jest zmienna errno, określająca rodzaj błędu.

BŁĘDY

Każda z tych funkcji może zakończyć się niepowodzeniem i ustawić jako wartość errno dowolny błąd określony dla execve(2).

WERSJE

Funkcja execvpe() pojawiła się po raz pierwszy w wersji 2.11 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
execl(), execle(), execv() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe
execlp(), execvp(), execvpe() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe env

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

execvpe() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

The default search path (used when the environment does not contain the variable PATH) shows some variation across systems. It generally includes /bin and /usr/bin (in that order) and may also include the current working directory. On some other systems, the current working is included after /bin and /usr/bin, as an anti-Trojan-horse measure. The glibc implementation long followed the traditional default where the current working directory is included at the start of the search path. However, some code refactoring during the development of glibc 2.24 caused the current working directory to be dropped altogether from the default search path. This accidental behavior change is considered mildly beneficial, and won't be reverted.

Zachowanie execlp() oraz execvp() w przypadku wystąpienia błędów podczas uruchamiania pliku jest przyjęte jako tradycyjne, ale nie jest udokumentowane przez standard POSIX. BSD (a być może także inne systemy) po napotkaniu błędu ETXTBSY czeka przez chwilę i próbuje ponownie. Linux traktuje to jako błąd i powraca natychmiast.

Tradycyjnie funkcje execlp() oraz execvp() ignorowały wszystkie błędy oprócz podanych powyżej oraz ENOMEM i E2BIG, po których powracały. Obecnie powracają także wtedy, gdy wystąpi dowolny błąd inny od opisanych powyżej.

BŁĘDY

Before glibc 2.24, execl() and execle() employed realloc(3) internally and were consequently not async-signal-safe, in violation of the requirements of POSIX.1. This was fixed in glibc 2.24.

Architecture-specific details

On sparc and sparc64, execv() is provided as a system call by the kernel (with the prototype shown above) for compatibility with SunOS. This function is not employed by the execv() wrapper function on those architectures.

ZOBACZ TAKŻE

sh(1), execve(2), execveat(2), fork(2), ptrace(2), fexecve(3), system(3), environ(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

7 stycznia 2023 r. Linux man-pages 6.03