Scroll to navigation

fakeroot(1) Debian manual fakeroot(1)

NAMN

fakeroot - utför ett kommando i en miljö som fejkar root-privilegier för filmanipulation

SYNOPSIS

fakeroot [-l|--lib bibliotek] [--faked fejkad-binär] [-i läsfil] [-s sparfil] [-u|--unknown-is-real ] [-b|--fd-base ] [-h|--help ] [-v|--version ] [--] [kommando]

BESKRIVNING

fakeroot utför ett kommando i en miljö där kommandot tror sig ha root-privilegier för filmanipulering. Detta är användbart för att ge användare möjlighet att skapa arkiv (tar, ar, .deb osv) som innehåller filer med root-rättigheter/ägarskap. Utan fakeroot tvingas man att ha root-privilegier för att skapa de filer arkivet består av med korrekt ägarskaps- och rättighetsinformation, alternativt konstruera arkiven manuellt utan att använda arkiveringsprogrammet.

fakeroot works by replacing the file manipulation library functions (chmod(2), stat(2) etc.) by ones that simulate the effect the real library functions would have had, had the user really been root. These wrapper functions are in a shared library /usr/lib/*/libfakeroot-*.so or similar location on your platform. The shared object is loaded through the LD_PRELOAD mechanism of the dynamic loader. (See ld.so(8))

Om du planerar att bygga paket med hjälp av fakeroot, försök först att bygga fakeroot-paketet: ”debian/rules build”-stadiet har ett par tester (som mestadels testar efter buggar i gamla versioner av fakeroot). Om dessa tester misslyckas (till exempel på grund av att du har vissa libc5-program på ditt system) så är det troligt att du också kommer att misslyckas bygga andra paket, och det är möjligt att dessa fel blir betydligt svårare att hitta.

Märk väl att det är bäst att inte bygga binärerna själva med hjälp av fakeroot. Särskilt configure och liknande program ogillar att systemet plötsligt beter sig annorlunda än vad de förväntar sig. Det är också möjligt att dessa program rensar bort vissa miljövariabler som fakeroot behöver.

FLAGGOR

Ange ett alternativt bibliotek med ersättningsfunktioner.
Ange en alternativ binär att använda istället för faked(1).
[--] kommando
Det kommando som du vill att fakeroot skall utföra. Använd ‘--’ om kommandot har andra flaggor som kan tänkas förvirra fakeroots tolkning av kommandoradsflaggor.
Spara fakeroot-miljön till sparfil vid avslut. Denna fil kan användas för att senare återställa miljön med -i. Men om denna filen skulle läcka kommer fakeroot börja bete sig på konstiga sätt om du inte låter bli filerna som använts inuti fakeroot när du är utanför miljön. Detta kan dock fortfarande vara användbart. Det kan till exempel användas med rsync(1) för att säkerhetskopiera och återställa hela katalogträd kompletta med användare, grupp och enhetsinformation utan att behöva vara root. Se /usr/share/doc/fakeroot/README.saving för vidare information.
Läs in en fakeroot-miljö som tidigare sparats via -s från läsfil. Notera att detta inte implicit sparar filen, använd -s också för det beteendet. Användning av samma fil för både -i och -s vid samma fakeroot-körning är säkert.
Använd det riktiga ägarskapet för filer som inte tidigare är kända av fakeroot istället för att låtsas att de ägs av root:root.
Ange fd-bas (endast TCP-läge). fd är det minsta fildeskriptornummer som används för TCP-anslutningar; detta kan vara viktigt för att undvika konflikter med fildeskriptorerna som används av program som körs under fakeroot.
Visa hjälp.
Visa version.

EXEMPEL

Här är ett exempel på hur fakeroot kan användas. Notera att i den fejkade root-miljön så lyckas filmanipulering som kräver root-privilegier, trots att den egentligen inte utförs.

$ whoami
joost
$ fakeroot /bin/bash
# whoami
root
# mknod hda3 b 3 1
# ls -ld hda3
brw-r--r--  1 root   root    3,  1 Jul 2 22:58 hda3
# chown joost:root hda3
# ls -ld hda3
brw-r--r--  1 joost  root    3,  1 Jul 2 22:58 hda3
# ls -ld /
drwxr-xr-x 20 root   root     1024 Jun 17 21:50 /
# chown joost:users /
# chmod a+w /
# ls -ld /
drwxrwxrwx 20 joost  users    1024 Jun 17 21:50 /
# exit
$ ls -ld /
drwxr-xr-x 20 root   root     1024 Jun 17 21:50 //
$ ls -ld hda3
-rw-r--r--  1 joost  users      0 Jul 2 22:58 hda3

Enbart de operationer som användaren joost skulle kunna ha genomfört som sig själv utförs på riktigt.

fakeroot skrevs speciellt i syfte att ge användare möjlighet att skapa Debian GNU/Linux-paket (i deb(5) format) utan att behöva root-privilegier. Detta kan utföras genom kommandon såsom dpkg-buildpackage -rfakeroot eller debuild -rfakeroot (-rfakeroot är numera standard i debuild, så du behöver inte ens använda den parametern).

SÄKERHETSASPEKTER

fakeroot är ett vanligt program utan setuid. Det ger inte användaren några extra privilegier, och minskar inte systemets säkerhet.

FILER

/usr/lib/*/libfakeroot-*.so The shared library containing the wrapper functions.

MILJÖ

Den nyckel som används för att kommunicera med fakeroot-demonen. Varje program som startats med korrekt LD_PRELOAD och en FAKEROOTKEY för en körande demon kommer automatiskt att ansluta till den demonen, och kommer att ha samma fejkade syn på filsystemets ägarskap och rättigheter (givet att demonen och programmet som ansluter till den startats av samma användare).
Fakeroot är implementerat av ersättning av systemanrop. Detta åstadkoms genom att ställa in LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/fakeroot och LD_PRELOAD=libfakeroot.so.0. Det biblioteket läses in innan systemets C-bibliotek, och därför kan de flesta biblioteksfunktioner genskjutas av det. Om du behöver ställa in antingen LD_LIBRARY_PATH eller LD_PRELOAD inifrån en fakeroot-miljö bör den ställas in relativt till de givna sökvägarna, d.v.s. LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/foo/bar/

BEGRÄNSNINGAR

Varje kommando som utförs inom fakeroot måste vara länkat mot samma version av libc som fakeroot självt.
fakeroot innehåller inga ersättningsfunktioner för open(), create(), osv. Så om användaren joost antingen utför

touch foo
fakeroot
ls -al foo
  

eller omvänt,

fakeroot
touch foo
ls -al foo
  

så kan fakeroot inte på något sätt känna till att i det första fallet så borde ägaren för filen foo vara joost men i det senare fallet root. När det gäller Debian-paket, så är det alltid ok att ge alla ”okända” filer uid=gid=0. Den korrekta lösningen på det här problemet är att även ha en ersättningsfunktion för open() och create(), men det skapar andra problem, såsom paketet libtricks visar exempel på. Det paketet har ersättningar för betydligt fler funktioner, och försökte att göra betydligt mer än fakeroot . Det visade sig att en smärre uppgradering av libc (från en version där funktionen stat() inte använde sig av open() till en version där stat() ibland använde sig av open()), orsakade oförklarliga krascher (dvs, stat() i libc6 anropade ersättningsfunktionen för open(), som senare anropade libc6 version av stat(), osv).

fakeroot ändrar i praktiken hur systemet beter sig. Program som försöker känna av systemets beteende (exempelvis GNU configure) kan bli förvirrade av detta (och även om de inte blir det så kan fakeroot bli förvirrat). Därför är det inte rekommenderat att utföra ”configure” inifrån fakeroot. Då configure bör anropas av ”debian/rules build”, så borde ”dpkg-buildpackage -rfakeroot” ta hand om detta på ett korrekt sätt.

BUGGAR

fakeroot har ingen ersättningsfunktion för open(). Detta i sig självt är inget fel, men om ett program utför open("fil", O_WRONLY, 000), försöker skriva till filen ”fil”, stänger den, och sedan försöker att läsa filen, så misslyckas detta då filen kommer att ha rättigheterna 000. Felet består i att om en process med root-privilegier försöker sig på det samma, så kommer anropet till open() att lyckas, eftersom filrättigheter inte kontrolleras alls för root. Jag valde att inte skriva ersättningsfunktioner för open(), eftersom open() används av många andra funktioner i libc (även de som har ersättningsfunktioner), vilket ger upphov till cirkelreferenser eller potential för cirkelreferenser ifall implementationen av vissa funktioner i libc förändras).

LICENS

fakeroot distribueras under GNU General Public License. (GPL 2.0 eller senare).

FÖRFATTARE

<joostje@debian.org>
<clint@debian.org>

ÖVERSÄTTNING

David Weinehall <tao@kernel.org>

MANUALSIDA

till större delen skriven av J.H.M. Dassen <jdassen@wi.LeidenUniv.nl> med ett flertal ändringar/tillägg av joost och Clint.

SE ÄVEN

faked(1) dpkg-buildpackage(1), debuild(1) /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG

5:e oktober 2014 Debian Project